Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Projekt Nejste nám lhostejní - seniorům klid a bezpečí

 

Nejste nám lhostejní - seniorům klid a bezpečí
celokrajský projekt východočeské policie z roku 2008
 
 
Název projektu:                                 "Seniorům klid a bezpečí"
Sekce projektu:                                  "Klub", "Samoty", "Sídliště"
Místo realizace projektu:                  Útvary PČR v působnosti správy Východočeského kraje
Spolupracující interní subjekty:      Policejní útvary na všech úrovních kraje a okresů s   důrazem na policisty v přímém výkonu služby na   základních  útvarech a pracovníky preventivně    informačních skupin, v materiálním zabezpečení i   policejní prezidium a  odbor  prevence kriminality MV
Spolupracující externí subjekty:      Samosprávy měst a obcí, neziskové organizace,  sdělovací prostředky
Cíl projektu:    Informovanost a ochrana seniorů před majetkovou    trestnou činností, proaktivní činnost policie ve   vyhledávání možných obětí a jejich seznámení s   možností obrany i ochrany, personifikace územně  odpovědných policistů v dané lokalitě, aktivizace   sousedské bdělosti a zvýšení důvěry ve služby policie v   duchu community policing
Očekávané výsledky:                      Snížení počtu trestných činů majetkového charakteru     páchaných na seniorech
Předpokládané metody:    - osobní kontakt a spolupráce se samosprávou a využití  těchto kontaktů k vyhledávání osamoceně žijících    seniorů
 - využití místních rozhlasů v obcích
 - klubová setkání a setkání seniorů v místních částech a    obcích
 - využití sdělovacích prostředků
 - využití informačních letáků seniorům - osobní předání,     vyvěšení na nástěnky v domech, v obchodech a na  poštách v menších obcích, ve vstupních prostorách  klubů seniorů a pod., případně využití dalších materiálů (klíčenky a pod.)
 - využití DVD a video materiálů k tomuto tématu za     přítomnosti policistů
 - využití analýzy, kazuistiky a hraných scénářů policisty   v místě besedy
 - různé metody budou využívány podle možností a  vhodnosti ve všech třech sekcích tohoto projektu
 
Stručný popis projekt:
         V posledních letech jsme v našem územní zaznamenali celou řadu případů majetkové trestné činnosti páchané na seniorech formou podvodných krádeží a loupeží za použití násilí v bytech. S cílem eliminovat počet těchto spáchaných trestných činů chceme na základě vyhodnocení situace navázat užší spolupráci jednak s příslušnými pracovištěmi samospráv, s neziskovými organizacemi, občany a sdělovacími prostředky. Dále vlastní iniciativním přístupem na poli prevence, kterou jsme propracovali do ucelených bloků, budeme možnosti ochrany a obrany seniorů proti tomuto druhu trestné činnosti prezentovat našim seniorům.
Programová náplň a zásady návštěvy policistů u seniorů ve všech třech sekcích:
 
* Nezbytnou součástí je i účast uniformovaného policisty s místní příslušností, tedy konkrétní osoby, která je zodpovědná za jemu svěřený úsek v rámci služby PČR. Jedná se navázání úzkých vazeb s našimi spoluobčany. Vysokou prioritu vidíme v tom, že dojde ke ztotožnění a přesné personifikaci policie v povědomí obyvatel dané lokality. Policista je seniorům osobně představen a oni obdrží i vizitku s celým jeho jménem, zařazením na konkrétním obvodním oddělení a telefonní číslo OOP i tísňové linky .
* Seniory pak seznámíme se skutečnými případy, kdy kazuistika pro ně dostane reálný rozměr a je i určitým varováním. Informujeme o policii nahlášených případech za uplynulé období, které jsou zahrnuty do statistik, na rozdíl od existující skryté kriminality. Proto se snažíme působit na potenciální či skutečné oběti těchto trestných činů. Snažíme se i rozptýlit obavy či předsudky poškozených, které mohou mít příčinu v pochopitelném lidském studu či v jiných důvodech, kdy tuto trestnou činnost nehlásí.
* Dále seniory seznámíme se scénářem zlodějů a jeho možnými variacemi, které jsou velice rozmanité a vyhlížejí vskutku reálně a věrohodně. Poté vždy následují rady o možnostech obrany proti takovému jednání. Rovněž je seznámíme se zákonným vymezením pravomocí policie a našich možnostech v těchto případech.
* Dalším bodem projektu je videoprojekce (DVD) věnovaná tomuto tématu. Shrnuje vlastně celou přednesenou látku v podobě krátkého filmu nebo šotů.
* Následuje trénink modelových situací, kde senioři vystupují jako potenciální oběti trestných činů a mají možnost si přímo vyzkoušet formy nátlaku a manipulace buď jako aktéři, či jen jako diváci. Při tomto tréninku se snažíme uplatnit různé modely pachatelů (prodejce/zástupce určité společnosti/osoba deklarující vazbu na jejich rodinného příslušníka a pod.).
* Posledním bodem programu je vždy beseda s občany. Podstatnou součástí těchto besed je i předání samolepek, plakátů, letáků a dalších materiálů k danému téma, které jsou pak mimo jiné umístěny i na vstupech do objektů, nástěnkách atd. Seniory se snažíme i motivovat k aktivní sousedské vzájemnosti, bdělosti a nelhostejnost.
 

mjr. Mgr. Iva Marková

vytisknout  e-mailem