Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko (INTERREG - V) - CÍL EUS 2014 - 2020

                     

                                                               

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020 (INTERREG V) – „Cíl EÚS 2014-2020“ – Projekt 263 -  Rozšiřování odborných znalostí a vzájemné spolupráce policistů

Základy programu:

Evropská územní spolupráce (EÚS) je cílem v rámci podpory financované z evropských strukturálních a investičních fondů, a to z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Na realizaci přeshraničních projektů mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou je v programovaném období 2014 – 2020 k dispozici 103,4 mil. eur z ERDF.

Způsobilé projekty mohou být podpořeny dotací až do výše 85 % celkových způsobilých výdajů.

Projektoví partneři:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Polizeipräzidium Oberpfalz Regensburg

Bundespolizeidirektion München

Předpokládaný rozpočet projektu:

Celkem:                                                                                307 080 €

z toho:

Evropský fond pro regionální rozvoj (85%)                           261 018 €

vlastní podíl projektového partnera -

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje (15%)                 46 062 €

Období realizace projektu:

08/2019 – 12/2022

Důvody vzniku projektu:

Na základě analýz z přechozích let a vyhodnocení praktických zkušeností policistů obou států bylo zjištěno, že je nutné rozšířit jejich znalosti a vzájemné sociální vazby pro jejich součinnost v příhraničních oblastech. Možnost vyměňovat si zkušenosti, informovat se navzájem o metodách a příkladech dobré praxe k tomu významně přispějí. Společné vzdělávací aktivity rovněž přispějí ke zmírnění dopadů existujících překážek, kterými jsou nejen jazyková bariéra, ale i rozdílné legislativní a  správní podmínky na území obou států.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně spolupráce českých a německých policistů při společném řešení mimořádných situací v příhraničí, potírání negativních společenských jevů, zefektivnění činnosti útvarů policejních složek při společných zásazích, zefektivnění vzájemné výměny informací mezi policisty jednotlivých útvarů všech projektových partnerů. Dalším přínosem projektu je využití těchto policistů v policejní praxi v příhraniční a následné adekvátní řešení situací s udržováním bezpečnosti, předcházení a řešením trestné činnosti v daných oblastech včetně realizace přeshraničních operací.

V rámci projektu budou pro příslušníky Spolkové a Bavorské policie a příslušníky Policie ČR organizovány tuzemské i zahraniční vzdělávací aktivity. Bude pořízeno speciální vybavení pro policisty Krajského ředitelství Plzeňského kraje potřebné k realizaci některých aktivit projektu jako jsou taktické vesty, záchranářské suché obleky, lezecká výstroj, motorový člun, tlumočnické sady apod. Zaměření jednotlivých aktivit je členěno dle tematických okruhů do osmi oblastí, v rámci kterých se proškolí cca 840 českých a německých policistů a to:

 • výcvik se zaměřením na přeshraniční pronásledování a výcvik policistů nasazovaných do společných hlídek
 • speciální výcviky policejních instruktorů
 • srovnávací výcvik policistů pořádkových jednotek a zásahových jednotek
 • školení k zákonu o mezinárodní justiční spolupráci.

Očekávaným výsledkem projektu je:

 • zlepšení vzájemné součinnosti policistů a zefektivnění činnosti bezpečnostních složek obou států, které se podílejí na řešení trestných činů a přestupků
 • zlepšení koordinace společných operací mezi Policií České republiky, Spolkovou policií a Bavorskou policí, popřípadě dalšími zainteresovanými subjekty
 • zlepšení prevence a potírání trestné činnosti
 • dojde k nastavení nových pravidel spolupráce.

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou policisté z příhraničních oblastí ČR a Bavorska.

Přínos pro obyvatelstvo:

 • zlepší se vzájemná součinnost policistů projektových partnerů stejně tak i součinnost mezi policií a občany
 • prohloubí se spolupráce mezi bezpečnostními sbory na obou stranách hranice, zlepší se koordinace společných akcí české, bavorské a státní policie
 • posílí se tak pocit bezpečí
 • zvýší se i turistická a hospodářská atraktivita regionu.

vytisknout  e-mailem