Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Profesní vzdělávání managementu Policie ČR

Žadatel požádal o informace týkající se profesního vzdělávání managementu Policie ČR a stylů řízení uplatňovaných vedoucími pracovníky Policie ČR na jednotlivých stupních řízení organïzace.  

Na základě jakých právních předpisů obecně závazných i interních je tvořeno profesní vzdělávání managementu Policie ČR?

Vzdělávání policistů vychází z jednotlivých ustanovení zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Plánované systémové vzdělávání managementu Policie ČR není řešeno žádnými vnitřními ani vnějšími právními předpisy.

Jaké jsou cíle profesního vzdělávání managementu Policie ČR?
Profesní vzdělávání souvisí s obecnou snahou vedení Policie ČR a MV zlepšit a zefektivnit řízení Policie ČR.
 
Jaký je systém a struktura profesního vzdělávání managementu Policie ČR?

Management policie ČR je rozdělen (strukturován) do 3 kategorií – základní, střední a top management. Pro tyto kategorie jsou nastaveny profily absolventa a dle těchto profilů bude realizováno vzdělávání.

Do systému vzdělávání jsou začleněny subjekty resortního školství s cílem zajistit jednotnost, odbornost vzdělávání a jeho dlouhodobou udržitelnost.
 
Které instituce profesní vzdělávání managementu Policie ČR provádějí?
Do vzdělávání managementu Policie ČR budou zapojeny Vyšší policejní školy MV a Policejní akademie ČR v Praze. V případě potřeby bude možné využít i specializované externí subjekty.
 
Jaké jsou konkrétní vize rozvoje profesního vzdělávání managementu Policie ČR ze strany MV a PP ČR? Je v současné době připravována nějaká reforma v systému profesního vzdělávání managementu Policie ČR?
 
Přesné znění vize profesního vzdělávání managementu není stanovena, nicméně nejblíže se připravovanému vzdělávání managementu Policie ČR blíží věta: „Připravíme Vás (management Policie ČR) pro Vaši práci“.
Reforma v systému manažerského vzdělávání se nepřipravuje, protože systém vzdělávání této cílové skupiny v oblasti managementu dosud Policie ČR systémově nerealizovala.
 
Jaké jsou mezinárodní projekty a zahraniční spolupráce k rozvoji profesního vzdělávání managementu Policie ČR a jakých tématických okruhů se toto vzdělávání týká?
 
Policie ČR se zapojuje do mezinárodních projektů v rámci CEPOL a MEPA. Tyto projekty však jsou jednorázové a jsou vždy v kontextu s odborným zaměřením. Zahraniční spolupráce není postavena přímo na vzdělávání managementu, tak jak jej známe z výuky na vysokých školách nebo od soukromých firem. Zahraniční spolupráce je vždy v kontextu s řešením odborných policejních problematik.
 
Jaké jsou kompetence MV a PP ČR na úseku profesního vzdělávání managementu Policie ČR?
 
Dle zákona č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR je MV ústředním orgánem státní správy, v jehož gesci je i řízení Policie ČR. Současně je v organizační struktuře MV odbor vzdělávání a správy policejního školství, který řídí vyšší  policejní školy MV. Vzhledem k tomu, že Policie ČR využívá vyšší policejní školy MV pro vzdělávání svých příslušníků, je z toho patrná vzájemná spolupráce a rozdělení pravomocí.
 
Jaké styly řízení jsou na jednotlivých stupních řízení organizace uplatňovány a na základě jakého ustanovení? Jaké styly řízení a na jakých úrovních převládají, čím je toto ovlivněno? Jaký je vliv stylů řízení na efektivitu organizace?
 
Vzhledem k zaměření aktivit Policie ČR je uplatňován většinově velitelský typ řízení. Menšinově jsou využívány další styly dle zaměření útvaru a konkrétní potřeby. Bližší informace není možné sdělit nebo nejsou samostatně zjišťovány.
 
Jaké jsou konkrétní vize rozvoje výkonu manažerských činností managementu Policie ČR? Je v současné době připravována nějaká reforma v systému řízení pracovníků Policie ČR? Jsou vypracovány studie zabývající se používanými styly řízení a dále pak zabývající se systémem řízení pracovníků Policie ČR?
 
V rámci reformy Policie ČR tak, jak byla nastavena ministrem vnitra ČR, byla i část věnovaná vzdělávání managementu Policie ČR. Vize rozvoje výkonu manažerských činností přímo stanovena není ve smyslu konkrétního slovního vyjádření. Vize vzdělávání managementu souvisí s prověřením vhodnosti nastavení  kriterií hodnocení a motivace jednotlivých útvarů, pracovníků a managementu Policie ČR. Není nám známo, že by byly vypracovány dílčí  odborné studie na styly řízení v Policii ČR, odpovídající realizovaným změnám v organizaci Policie ČR, vyplývajících ze zákona č. 273/2008 Sb. o Policii ČR (především v kontextu s rozdělením Policie ČR na organizační složky státu).
 
Jaké jsou mezinárodní projekty a zahraniční spolupráce v souvislosti s výkonem manažerských činností managementu Policie ČR a jakých tématických okruhů se tyto týkají?
 
Systémově není Policie ČR zapojena v rámci mezinárodních projektů a zahraniční spolupráce v přesném vymezení slova managementu.
Pokud považujeme využívání strukturálních fondů EU za mezinárodní projekty a zahraniční spolupráci, potom Policie ČR sama o sobě nemůže být žadatelem o dotaci.
 

Zda jsou zpracovány funkční analýzy práce manažerů od nejnižší (základní) úrovně až po úroveň ředitele krajské správy, co je cílem těchto analýz a jaké jsou jejich závěry?

(Tazatel patrně myslí ředitele krajských ředitelství Policie ČR).

Funkční analýzy práce vybraného vzorků manažerů byly pilotně zpracovány útvarem Ministerstva vnitra – Personální odbor. Tyto funkční analýzy jsou však staršího data a již neodpovídají manažerským pozicím dle organizačního uspořádání Policie ČR. Cílem těchto analýz bylo vymezit hlavní obsahovou náplň činností na dané pozici. Následně vyvodit potřebné kompetence manažera na dané pozici.

Z výše uvedených důvodů nelze zpracované funkční analýzy (v daném vzorku pozic) použít v současné době pro systémové potřeby Policie ČR.


14. 5. 2010

vytisknout  e-mailem