Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Příslušníci Policie ČR

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace: 

„1) Vývoj počtu příslušníků PČR v letech 2010 až 2023 rozdělených dle hodnostních sborů, počtu odsloužených let a průměrného věku,
2) Vývoj obsazenosti služebních míst v jednotlivých krajích v letech 2010 až 2023,
3) Počet příslušníků PČR, kteří ukončili/byl jim ukončen/nebyl prodloužen služební poměr v letech 2010 až 2023,
4) Počet celkových uchazečů (s roztříděním na úspěšné a neúspěšné) o vstup do služebního poměru v letech 2010 až 2023,
5) V případě neúspěšných žadatelů, zda je evidováno z jakého důvodu (psychologické vyšetření, zdravotní stav, nedostatečná fyzická připravenost),
6) Sleduje PČR odchodovost nově nastupujících policistů v prvních dvou letech služby (kolik jich ukončí dobrovolně služební poměr) pokud ano, lze tyto data poskytnout za roky 2010 až 2023,
7) Má PČR plán/koncept výstavby jako např. AČR (KVAČR 2030) s cílovými počty policistů, pokud ano lze jej poskytnout/je možné jej dohledat veřejně na internetu,
8) Vnímá PČR jako konkurenci při získávání nových policistů ostatní sbory, např: AČR, Celní správu, Vězeňskou službu (všichni cílí na mladé, perspektivní, vzdělané, bezúhonné, fyzicky připravené jedince),
9) Změnily se nároky (především fyzické požadavky) na uchazeče v letech 2010 až 2023, pokud ano jak,
10) Změnila se nabídka benefitů pro nově nastupující policisty v letech 2018 až 2023, pokud ano je možné poskytnout jak (celkový počet, případně průměrné vynaložené náklady na nového policistu),
11) Nabízí PČR vzdělávání na náklady zaměstnavatele a v pracovní době i mimo prvního roku (účast na tzv. „odborné policejní akademii“), pokud ano je nějaký maximální limit (finanční, časový…),
12) Nabízí PČR svým zaměstnancům zvyšování fyzické připravenosti v rámci pracovní doby jako jiné sbory?“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým dotazům sdělila následující informace:

ad 1, 2, 3, 4, 6) V příloze žadateli zaslala elektronický soubor „Vývoj, počet, délka služby, skončení příslušníků za období 2013 – 2023“, přičemž uvedla, že požadovaná data jsou statisticky vedena od roku 2013 (viz. příloha).

ad 5) Ano, důvody neúspěšnosti žadatelů jsou evidovány.

ad 7) „Ano, Policie České republiky má, obdobně jako např. Armáda ČR, základní strategický rozvojový dokument stanovující rozvojové cíle ve střednědobé perspektivě. Tímto dokumentem je Koncepce rozvoje Policie České republiky do roku 2027. Tato byla schválena usnesením bezpečnostní rady státu č. 39 ze dne 21. prosince 2021. Koncepce rozvoje Policie České republiky do roku 2027 je dokumentem navazujícím na předchozí Koncepci rozvoje Policie České republiky do roku 2020, schválenou usnesením vlády České republiky č. 428 ze dne 5. června 2017.“
Koncepce rozvoje Policie České republiky do roku 2027 nestanovuje cílové počty policistů, tyto otázky byly vyřešeny již v Koncepci rozvoje Policie České republiky do roku 2020, kdy byl stanoven cíl posílení Policie České republiky o 4000 systemizovaných služebních míst. Tento rámec byl naplněn a je platný i pro aktuální období. Další dílčí změny systemizace nad objem vymezený uvedeným dokumentem v souladu s právním rámcem (zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů) stanovuje pro jednotlivé roky vláda České republiky na návrh ředitele bezpečnostního sboru doplněného ministrem vnitra o návrh systemizace pro příslušníky povolané k plnění úkolů v ministerstvu a o návrh systemizace pro příslušníky zařazené v policejní akademii a ve škole.“
Koncepce rozvoje Policie České republiky do roku 2027 je veřejným dokumentem, k dohledání a dispozici je na více zdrojích Internetu, např. v Databázi strategií, na stránkách Ministerstva vnitra České republiky, a samozřejmě také na stránkách samotné Policie České republiky: https://www.policie.cz/soubor/koncepce-rozvoje-policie-cr-do-roku-2027-pdf.aspx.“

ad 8) Policie České republiky vnímá jako konkurenci zejména Armádu ČR, Celní správa a Vězeňská služba nejsou tak velké sbory a nenabízejí tak široké uplatnění jako nabízí Policie ČR, tedy jistou konkurenci pochopitelně tvoří nikoli však zásadní.

ad 9) Ano, nároky se změnily, od 8. srpna 2019 je nově stanoven obsah testů, jejich popis a bodové hodnocení a kritéria hodnocení pro jejich splnění.
V rámci přijímacího řízení pro přijetí do služebního poměru Policie České republiky absolvují uchazeči čtyři povinné disciplíny (člunkový běh, kliky, celomotorický test a běh na 1000m). Nadstandardní výkon v jedné disciplíně není důvodem pro zproštění od absolvování jiné disciplíny. Bodově jsou hodnoceny cviky provedené správně a stanoveným způsobem. Pro splnění kritérií je nutné v každém testu získat minimálně 4 body a v celkovém součtu minimálně 36 bodů.

ad 10) Policie České republiky nově nastupujícím policistům nabízí:

 • náborový příspěvek od 75.000,-  Kč -  do 150.000,- Kč, dle místa zařazení
 • jistota zaměstnání a garance pravidelného a trvalého služebního příjmu
 • perspektivní zázemí stabilní státní organizace s možností kariérního růstu
 • základní doba služby policisty je 37,5 hodin týdně
 • policisté mají nárok na 6 týdnů dovolené v kalendářním roce
 • policisté mají nárok na udělení volna s poskytnutím služebního příjmu (např. ošetřování nemocného dítěte mladšího 10 let, činnost vedoucího tábora pro děti a mládež, dárcovství krve atd.)
 • policisté mají možnost studijního volna
 • policisté mají nárok na bezplatnou psychologickou pomoc
 • pro potřeby policistů je zřízena síť meziresortních zdravotnických zařízení
 • lázeňské a léčebné ústavy zřízené MV poskytují policistům služby včetně rekondičních pobytů
 • policisté mohou ve volném čase bezplatně využívat řadu resortních sportovních zařízení
 • mezi další výhody např. patří i příspěvek na penzijní připojištění, dovolenou či kulturní akce z fondu kulturních a sociálních potřeb
 • policistům, kteří jsou ve služebním poměru 15 let a dále, se poskytuje k upevnění jejich zdraví ozdravný pobyt v délce 14 kalendářních dnů v roce
 • dále byl vytvořen benefitní portál, který nabízí příslušníkům a zaměstnancům PČR nejrůznější slevy na produkty a služby, které jsou nabízeny nejrůznějšími firmami, které chtějí spolupracovat s Policií ČR

ad 11) Obecně platí, že policisté mohou být po absolvování základní odborné přípravy vysláni služebním funkcionářem s přihlédnutím k druhu a charakteru služby do kurzů kvalifikačního, další odborné, popřípadě doplňující přípravy. Účast na těchto kurzech je pro účastníky bezplatná a započítává se do základní doby služby.
Stejně tak může být policistovi na jeho žádost uděleno služební volno při studiu na dobu trvání studia s odkazem na ustanovení § 73 zákona č. 361/2003 Sb., kdy toto volno je započítáváno do základní doby služby a v případě splnění podmínek dle ustanovení § 74 zákona č. 361/2003 Sb. (setrvání po ukončení studia ve služebním poměru po danou dobu) je studium pro policistu též bezplatné.
 Další vzdělávání policistů po absolvování základní odborné přípravy mimo výše uvedené není vyloučeno, je však vždy odvislé na aktuální vzdělávací potřebě Policie České republiky.

ad 12) Ano, Policie České republiky nabízí svým zaměstnancům zvyšování fyzické připravenosti v rámci pracovní doby.

pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 24. 5. 2024
 

vytisknout  e-mailem