Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivní hraný film JAKUB

Problematika domácího násilí. 

 

V roce 2016 vznikl preventivní projekt filmového režiséra Davida Vignera JAKUB, na jehož tvorbě se podíleli též specialisté z řad Policie České republiky.

Policie České republiky s tvůrcem nekomerčních preventivních filmů (Mezi stěnami, Mezi nimi, Sami, Na hraně, Jakub) tak navázala na velmi dobrou spolupráci, která započala v roce 2014 při tvorbě preventivního filmového projektu Na hraně (více o filmových projektech viz link níže).

Jakub.pngPreventivní hraný film Jakub je moderní edukativní pomůcka do výuky na základních a středních školách. Byla vytvořena ve spolupráci s předními odborníky na problematiku domácího násilí za účelem rozšíření povědomí o dané problematice a možnostech jeho řešení a se záměrem zvýšit informovanost o trestněprávní oblasti tohoto společensky nebezpečného jevu.

Projekt byl podpořen z dotačního řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a v rámci celé České republiky je využíván nekomerčně.

Ojedinělost projektu spočívá v důsledné akceptaci zásad efektivní primární prevence, což představují následující standardy kvality - soustavnost, dlouhodobost, systémovost, interaktivnost, aktivní účast cílové skupiny, program založený na „KAB“ modelu (knowledge, attitudes, behaviour = znalost, postoje, dovednosti), využití pozitivních modelů, praktická a teoretická připravenost odborníků, interdisciplinární přístup.

Jedinečnost projektu dokazuje i skutečnost, že práce s filmem Jakub a uskutečněné kinoprojekce dokázaly úspěšně odhalit několik případů domácího násilí a napomohly tak zachránit jeho potencionální oběti nebo pomoci obětem domácího násilí v jejich těžké životní situaci.

Preventivní film je primárně určen žákům 2. stupně základních škol a žákům středních škol a školských zařízení. Sekundárně je určen pedagogům, sociálním pracovníkům a policistům, kteří se problematikou domácího násilí zabývají. V neposlední řadě má toto preventivní působení dopad na širokou veřejnost, zejména na rodiče žáků a jejich blízké okolí.

Veškeré s filmem spojené projektové aktivity tedy napomáhají k rozšíření povědomí o tomto závažném tématu mezi mladými lidmi, rodiči a ve společnosti všeobecně a zároveň dodávají odvahu jedinci či jeho okolí v řešení dané krizové situace.

V rámci projektu byly vytyčeny následující hlavní cíle – žáci by si měli osvojit základní charakteristiku, znaky a formy domácího násilí; získat schopnost v případě vlastní zkušenosti domácí násilí identifikovat; znát organizace, na které se lze v případě potřeby obrátit; získat základní znalosti o možné ochraně obětí domácího násilí (např. institut vykázání, bezpečnostní plán, kontakty pomoci); mít základní povědomí o možnostech podání oznámení o podezření na protiprávní jednání násilníka a rovněž o oznamovací povinnosti (žáci nad 15 let).


Filmový příběh zobrazuje intimní pohled do rodiny patnáctiletého Jakuba (Šimon Fridrich), která je poznamenána direktivním řízením jeho nevlastního otce, kterého ztvárnil populární herec Jan Potměšil. Otcův násilný přístup postupně přeroste v psychické i fyzické týrání celérodiny. Dojde tak k vnitřnímu rozpadu rodiny.

Šimon Fridrich.png

Z dějové linie snímku, jenž vychází z reálného životního příběhu, je patrný záměr autora díla, za jakým účelem byl film vytvořen a jakým cílovým skupinám je film adresován.

Různé kritické modelové situace filmu poukazují na skutečnost, že neřešené domácí násilí, resp. týrání, vždy eskaluje a graduje, ve většině případů pak končí tragicky. Snahou režiséra filmu je přivést diváky k zamyšlení, že situaci je nutné řešit ihned, jakmile se objeví první útoky. Dále prostřednictvím besed po videoprojekcích autor díla poukazuje na mimořádný přínos Policie České republiky, která nese podle právní úpravy platné od 1. 1. 2007 plnou odpovědnost za prvotní zásah v řešení domácího násilí prostřednictvím tzv. institutu vykázání a plní tak nezastupitelnou roli při ochraně majetku, zdraví a života zúčastněných osob se zřetelem na zvlášť zranitelné oběti, především na nezletilé děti.

Jan Potměšil.pngV rámci implementace projektu do praxe probíhaly na několika místech České republiky videoprojekce pro žáky základních a střeních škol a jejich pedagogy s následnou besedou s předními odborníky na danou problematiku. V rámci interdisciplinární spolupráce tak byla uplatněna součinnost Policie ČR, Krajských úřadů, Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, justice, orgánu sociálně-právní ochrany dětí, příslušných intervenční center, sociálních služeb a neziskových organizací (např. Rosa, BKB, Dítě v krizi).

Obdobná spolupráce byla aplikována rovněž při tvorbě „Manuálu pro pedagogy“ včetně jeho trestněprávní části, který odborníci z Policie České republiky (odbor tisku a prevence, služba kriminální a pořádkové policie) ve spolupráci s pedagogy, psychology a sociálními pracovníky vytvořili4/. Metodiky napomáhají při práci s preventivním filmem především ve školní výuce.

Metodika je koncipována do dvou částí, které pedagogům a odborným lektorům napomáhají k vytvoření vlastní přípravy. První část poskytuje teoretické základy k dané problematice (např. charakteristika, formy a znaky domácího násilí, institut vykázání), dále konkrétní návody, jak s filmem pracovat a preventivní rady a doporučení. V neposlední řadě pak náměty k řízené diskuzi pro důležitou interakci mezi žáky a pedagogem či lektorem.

Metodika z trestněprávního pohledu (druhá část manuálu) je koncipována jako komentář k vybraným scénám z filmu. Je zde popsáno jednání jednotlivých účastníků děje, přiřazena adekvátní trestněprávní kvalifikace jednání a popsané důsledky. Součástí metodiky je rovněž s tématem související přehled doporučených legislativních norem, mezinárodních úmluv a vládních strategií, dále výčet vybraných přestupků a trestných činů, včetně vymezení vybraných pojmů, které s trestněprávní problematikou domácího násilí souvisejí.

Pedagogičtí pracovníci a odborní lektoři v rámci projektu působí v roli průvodce, zpravodaje, důvěrníka a poradce. Napomáhají mj. posilovat důvěru žáka k zástupcům příslušné školní instituce a představitelům příslušných orgánů (intervenční centra, orgány sociálně-právní ochrany dětí, justice, policie apod.) v případech, pokud jsou doma svědky nebo obětí domácího násilí, a jsou nápomocni při zajištění odborné pomoci.

Pedagog či lektor tak napomáhá pozitivně ovlivňovat informovanost, chování, postoje a dovednosti žáka a upevňovat povědomí, že domácí násilí není správné a je za ně zodpovědný pouze agresor.

Na základě získaných zkušeností v roce 2016 a 2017 v rámci realizací videoprojekcí preventivního hraného filmu Jakub (2016), byl iniciován následný pilotní projekt JAKUB - Workshop pro pedagogy v České republice.

Projekt si kladl za cíl zvýšit informovanost pedagogů o problematice domácího násilí a jeho trestněprávním rámci a podnítit diskuzi na školách v České republice na toto téma. Dalším záměrem realizátorů akce byla podpora aktivního řešení daného problému se žáky ve spolupráci s pedagogy a vedením školských zařízení a zainteresovanými institucemi.

Oba předmětné projekty vyvolaly mezi odbornou veřejností velmi pozitivní ohlasy. Pedagogové ocenili především vysokou odbornou úroveň a komplexnost metodických a didaktických materiálů, přímý kontakt s policejními speciality, interdisciplinární přístup a v neposlední řadě udržitelnost projektu. 

O preventivní projekt filmového režiséra Davida Vignera JAKUB projevili zájem i v zahraničí (USA).

kpt. Mgr. Renata Šanderová
Policejní prezidium ČR
odbor tisku a prevence

Logo.jpg
 

Film Jakub (2016) – trailerVíce o projektu:

JAKUB - film o domácím násilí (MŠMT)
Preventivní filmové projekty (DV Film Studio)
Oficiální webové stránky preventivních filmů

Medializace projektu:
Film Jakub představen v rámci 57. ročníku Zlínského filmového festivalu
Film Jakub — Týden v regionech (Ostrava) — iVysílání — Česká televize
Projekce filmu Jakub - téma domácí násilí (Královéhradecký kraj)
Násilníci, třeste se: učitelé mají k ruce Jakuba (DENÍK:CZ, Střední Čechy)

Související články:
Preventivní hraný film Jakub o domácím násilí je k dispozici (MŠMT)
V kraji měl premiéru film JAKUB na podporu prevence domácího násilí (Královéhradecky kraj)
Preventivní hraný film Jakub o domácím násilí: Kladno
Film Jakub - Hlavní stránka | Facebook
Tancem proti násilí // One Billion Rising Prague (PP ČR)
Česko-Slovenská filmová databáze

Další informace, poradenství (právní, psychologické, sociální), krizová intervence, pomoc obětem
a svědkům trestných činů:
Policie ČR

Bílý kruh bezpečí (BKB)
DONA linka
ROSA - centrum pro ženy, z. s.
Asociace pracovníků intervenčních center /APIC/
Sdružení azylových domů
Registr poskytovatelů sociálních služeb
Seznam zdravotnických zařízení registrovaných na území ČR
(sekce „Občan/pacient“ a heslem „kde najdu nejbližší“)
Adresář programů pro osoby s násilným chováním ve vztazích v ČR

Pomoc dětem v krizi - e-mail: problem@ditekrize.cz
Linka bezpečí - e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Nadace Naše dítě - e-mail: pp@nasedite.cz

vytisknout  e-mailem