Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

PREVENCE – Účastníci silničního provozu

Plzeň – Řidiči a chodci se musí respektovat, chyb se dopouští obě strany. 

      Vzhledem k nepříznivému počasí, kdy prší, sněží a je špatná viditelnost, dochází častěji k dopravním nehodám. Nejen řidič, ale i chodec je účastníkem silničního provozu. Jak vyplývá ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, účastníci se musí chovat ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví anebo majetek jiných osob ani vlastní.

     Chodci patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. Přecházení vozovky či silnice je vždy rizikové, vina nemusí ovšem být vždy jen na straně řidiče. Policisté apelují obzvlášť v tomto období, aby byli chodci dobře vidět na dostatečnou vzdálenost. Umožňují to například retroflexní prvky, které zvyšují viditelnost až na 200 metrů.

     § 53 odst. 9 zákona č. 361/200Sb. říká: ,,Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích´´. Doporučujeme ovšem tyto prvky nosit i v obcích.

     Abychom se nestali obětí nebo viníkem dopravní nehody, je nutno znát a respektovat pravidla, které nám jako chodcům ukládá silniční zákon. Je ovšem důležité řídit se obecnými preventivními zásadami a radami.

     Základní rozdíly mezi přechodem pro chodce a místem pro přecházení:

     Přechod pro chodce: je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců a označené příslušnou dopravní značkou. Přechod pro chodce by měl být umístěn pouze na bezpečném místě, které zaručí dostatečný rozhled pro chodce i řidiče.

Czech_Republic_road_sign_A_11.svg.png

 A 11 

Upozorňuje předem v obci v odůvodněných případech, například v nepřehledném úseku pozemní komunikace, a mimo obec vždy na přechod pro chodce.

AIG2898521.jpg

 IP 6 

Označuje přechod pro chodce vyznačený značkou V 7 zejména tam, kde by jej řidič jinak neočekával, například mimo křižovatku.

zebra.jpg

       V 7a Přechod pro chodce ( ´´zebra´´)

      Vyznačuje místo určené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci.

      Místo pro přecházení: je místo na pozemní komunikaci, případně tramvajové dráze, které je uzpůsobené pro přecházení chodců, avšak specificky se tak označují hlavně taková místa, které přitom nejsou označena příslušnou dopravní značkou jako přechod pro chodce.

V 7b Místo pro přecházení

Vyznačuje místo uzpůsobené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci. Podle vyhlášky řidič vozidla nesmí chodce přecházejícího pozemní komunikaci v místě pro přecházení ohrozit. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejíV7b.jpgt, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Zatímco pro přechod pro chodce tyto vztahy upravuje zákon, tzv. místo pro přecházení bylo do vyhlášky vneseno bez přímé opory v zákoně.

CZ-A12a_Chodci_(2016).jpg

A 12a Chodci

Upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace s možností zvýšeného výskytu chodců anebo častého přecházení chodců přes pozemní komunikaci v místě, kde není zřízen přechod pro chodce, např. v místě pro přecházení.
 

     Chodec nemá absolutní přednost!  Povinností chodce je, přecházet vozovku nalézali se ve vzdálenosti bližší než 50 metrů křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, podchod nebo nadchod označené příslušnými dopravními značkami. Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.

     Podle zákona má chodec jako účastník silničního provozu povinnost:

 • chovat se ohleduplně a ukázněně
 • neohrožovat život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, nepoškozovat životní prostředí ani neohrožovat život zvířat
 • řídit se pravidly silničního provozu
 • řídit se pokyny policisty a osob oprávněně řídících provoz na komunikacích
 • řídit se světelnými, příp. i doprovodnými akustickými signály
 • řídit se dopravními značkami a světelnými signály

     

          Jak bezpečně přejít vozovku?

 • Přecházejte vozovku nejkratší cestou, kolmo nikoli šikmo
 • Chodec nemá přednost před tramvají
 • VŽDY se rozhlédněte (vlevo, vpravo, vlevo) a přesvědčte se, zda nepřijíždí vozidlo
 • Pokud je u přechodu semafor, respektujte světelná znamení (červená – STŮJ, zelená – MŮŽETE JÍT)
 • Nevstupujte do vozovky mezi vozidly.
 • Vozidla s právem přednosti jízdy v jízdě (Police ČR, HZS,ZZS ) mají před chodci i vozidly přednost.
 • Zvolte vhodné místo pro přecházení vozovky. Zatáčka nebo horizont určitě nejsou bezpečná místa pro přecházení!
 • Navazujte s řidičem takzvaný ,,oční kontakt´´
 • Nejen pro řidiče, ale i pro chodce platí pokyny policistů

          Povinnosti řidičů vůči přecházejícím chodcům:

 • Umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky
 • Řidič nesmí ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce
 • Snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce
 • Před přechodem pro chodce nebo bezprostředně před ním nesmí řidič předjíždět ani otáčet
 • Na přechodu pro chodce a 5 metrů před ním nesmí řidič zastavit ani stát

      Řidiči a chodci, buďte v dnešní uspěchané době k sobě tolerantní a dodržujte základní pravidla silničního provozu.

pprap. Hana Rubášová
23. ledna 2018

vytisknout  e-mailem