Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

PREVENCE Jak postupovat, pokud dojde k dopravní nehodě?

PREVENCE Jak postupovat, pokud dojde k dopravní nehodě? 

Dopravní nehoda je pro všechny zúčastněné velký šok a psychická zátěž.
Je dobré si v duchu projít, jak se zachovat v případě dopravní nehody.
V reálné situaci pak nemusí nastat stav paniky.

Proto si projdeme několik kroků:

1. Pokud možno nepropadejte panice. Zorientujte se v prostoru, zhodnoťte celkovou situaci.
2. Nezapomeňte si obléci reflexní vestu.
3. Vypněte motor.
4. Co nejdříve označte viditelně místo dopravní nehody výstražným trojúhelníkem a zapněte varovná světla.
5. Zjistěte stav osob ve vozidle, zda jsou při vědomí, rozsah zranění. Snažte se je uklidnit.
6. Pomozte ostatním, kteří jsou schopni opustit vozidlo, oblečte jim reflexní vesty.
7. Snažte se všichni dostat mimo dopravní rizikový prostor, pokud možno mimo vozovku nebo za svodidla.
8. Rozdělte úkoly, aby vám pomohli ti, kteří nejsou zranění.
9. Přivolejte pomoc. Tísňová linka záchranné služby – 155, hasiči – 150, policie – 158, nebo centrální číslo 112.
10. Při komunikaci s dispečerem mluvte klidně a srozumitelně, uveďte:
      - své jméno a příjmení,
      - popište co nejpřesněji místo, kde se nacházíte, případně orientačnÍ záchytné body v krajině, jméno ulice a číslo domu apod.
      - popište situaci - co se stalo, uveďte počet zraněných, počet vozidel,  
        řiďte se pokyny dispečera a nikdy neukončujte hovor vy sami. Pamatujte, že hovor ukončí dispečer!
11. Poskytněte základní první pomoc zraněným osobám, zkontrolujte základní životní funkce, využijte lékárničku. 
12. Nehýbejte s osobami s podezřením na zranění páteře.
13. Vyčkejte příjezdu záchranných složek.
14.  Případně pomozte zvířatům, která byla účastníky nehody.
15.  Zajistěte majetek proti poškození nebo krádeži.
16.  Pokuste se zachovat důkazy, které by mohly vést k vyšetření příčiny vzniku nehody.

Řidič MUSÍ   oznámit dopravní nehodu Policii České republiky, když

- dojde k usmrcení nebo zranění osoby,
- dojde ke škodě na majetku třetí osoby nebo k poškození součásti příslušenství  
   pozemní komunikace - dopravní značky, nebo zařízení (např. svodidla),   
 - výjimkou je právě škoda na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě 
   nebo škoda na věci přepravované v tomto vozidle-tedy i firemní vozidlo,  
   zaparkované vozidlo, dům, sloup veřejného osvětlení, poškození životního prostředí,
- nebudete po nehodě schopni obnovit plynulost dopravy,
- škoda na některém ze zúčastněných vozidel převyšuje částku 100 000 Kč,
 -je-li poškozeno zaparkované vozidlo, u kterého se nikdo nenachází -také toto se považuje za poškození třetí osoby a řidič má povinnost tuto nehodu nahlásit PČR.

Řidič NEMUSÍ oznámit dopravní nehodu Policii České republiky vždy, když:

- je škoda menší než 100 000 Kč, mohou řidiči vyřešit nehodu mezi sebou a pojišťovnou, ale jen v případě, že nedojde k již zmíněným zraněním nebo škodám,
-je poškozeno zaparkované vozidlo a jeho řidič je přítomen,
-nejsou zraněné osoby,
-nevznikla škoda na majetku třetí osobě,
-nebylo poškozeno životní prostředí, veřejné osvětlení, svodidla, dům apod.

Postupujte podle doporučených rad:
- Zastavte vozidlo tam, kde se dopravní nehoda stala,
- označte místo dopravní nehody výstražným trojúhelníkem v předepsané vzdálenosti (dle ust. § 26 odst. 3 z.č. 361/2000 Sb).,
- označte sebe a další osoby reflexními vestami,
- využijte světelné výstražné znamení (rozsvícení všech  směrových světel (tzv. „čtyři blinkry“),
- opusťte co nejdříve vozidlo,
- pokud by hrozil výbuch nebo požár, je nutné, aby všechny osoby opustily nejbližší okolí vozidla,
- informujte nejbližší hasičskou stanici na lince 150,
- poskytněte zraněným první pomoc a zavolejte na linku 155 a příjezd rychlé záchranné pomoci,
- nepijte alkohol a neberte utišující léky do doby, kdy by to bylo na újmu vyšetřování události,
- nemanipulujte s vozidly i když brání plynulosti silničního provozu.
- neodcházejte od dopravní nehody, jako účastník nehody můžete opustit místo dopravní nehody jen tehdy, pokud jdete nehodu ohlást        policii, nebo přivolat pomoc, pokud to není jiným způsobem možné,
- získejte informace od  zúčastněných osob: registrační čísla vozidel, kontakty na řidiče, kontakty na svědky, pojišťovnu,
- máte-li možnost, vše si nafoťte,
- „Záznam o dopravní nehodě“  vyplňte před příjezdem policie a proveďte do něj nákres nehody v okamžiku střetu,
- na vyzvání policie máte povinnost předložit doklady, podrobit se dechové zkoušce na alkohol, testu na drogy, podrobit se lékařské prohlídce    a odběru krve.

Máte právo
- Vypovídat o nehodě později (můžete být nehodou otřeseni),
- uvést při výpovědi o dopravní nehodě jen to, co s jistotou víte,
- přečíst si protokol o dopravní nehodě, pokud vám je něco nesrozumitelného,
- zeptat se a požádat o případná doplnění, zapsání námitek apod.
- získat pro vás potřebné informace  např. kam odvezli zraněné, zda můžete pomoci, co bude s vozidlem, jaké budou další kroky, podmínky     

por. PhDr. Papežová Zdeňka
březen 2018
zdroj-BESIP

vytisknout  e-mailem