Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Prevence

 • Malá policejní akademie
 • Doporučení na doplnění školního řádu v souvislosti s řešením problematiky návykových látek ve školním prostředí
 • Opatření, která byste měli udělat při poranění pohozenou injekční jehlou
 • Doporučení pro řešení návykových látek ve školách
 • Stanovisko MV a Policie ČR k testování tablet extáze na taneční scéně
 • Dvojí trest ve škole
 • Drogový kufr - preventivní pomůcka
 • Učebnice "Primární prevence rizikového chování ve školství"
 • Rady pro rodiče
 • Služební psi ve školách a školských zařízeních
 • Návykové látky a zákon
 • Rizika spojená s výrobou metamfetaminu a indoor pěstírny netechnického konopí
 • Bezpečnostní doporučení FENTANYL
 • Nové psychoaktivní substance
 • REVOLUTION TRAIN - návazný program

Malá policejní akademie

 Malá policení akademie - projekt primární prevence sociálně patologických jevů.

Malá policejní akademie.pdf

Doporučení na doplnění školního řádu v souvislosti s řešením problematiky návykových látek ve školním prostředí

Doporučení na doplnění školního řádu v souvislosti s řešením problematiky návykových látek ve školním prostředí

 

Všem osobám je v prostorách školy nebo jiného školského zařízení zakázáno užívat návykové látky[1] a ve škole s nimi jakkoliv manipulovat[2]. Současně není z důvodů ochrany zdraví a bezpečnosti osob dovoleno do školy vstupovat pod jejich vlivem. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá léky s obsahem omamných nebo psychotropních látek v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.  

Požívání (užívání) omamných a psychotropních látek (OPL) dětmi[3] je v České republice považováno za rizikové chování. Každý, kdo se jej dopouští, má nárok na pomoc odborných poradenských institucí a na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).  

(1)  V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost primárně hlásit zákonnému zástupci dítěte[4]. 

(2)  Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě požívá návykové látky[5]. 

(3)  Distribuce omamných a psychotropních látek a jedů dle § 283 trestního zákoníku je v ČR zakázána a takové jednání je považováno za trestný čin, resp. provinění nebo čin jinak trestný v případě dítěte[6].  Škola je povinna v takovém případě tento skutek překazit včasným oznámením věci policejnímu orgánu[7]. 

(4)  V případě výskytu nelegální látky v prostorách školy, u níž je podezření, že se jedná o OPL nebo jed, nebo v případě přechovávání takové látky žákem, bude škola postupovat stejně jako v bodě předchozím.  

(5)  Testování na přítomnost návykové látky v organismu u žáků bude prováděno pouze v případech důvodného podezření na užití návykové látky žákem             na základě zákonných důvodů[8]. Je zcela vyloučeno plošné, nebo namátkové orientační testování na přítomnost návykové látky v organismu žáků. Současně, nejen v případech závažného ovlivnění žáka návykovou látkou, není dotčeno právo školského zařízení kontaktovat lékařské zařízení (zavolání RZS). 

(6)  Orientačnímu vyšetření, případně odbornému lékařskému vyšetření (testování), je v případě důvodného podezření z ovlivnění návykové látky (podezření z požití nebo užití návykové látky) povinna se podrobit osoba mladší 18 let (dítě). Orientační vyšetření je oprávněn provést příslušník Policie ČR nebo příslušník městské (obecní) policie[9]. 

(7)  Pokud se žák na výzvu příslušníka PČR nebo městské/obecní policie odmítne podrobit nejen orientačnímu vyšetření (testu), ale i odbornému lékařskému vyšetření, hledí se na něj jako by návykovou látku užil[10]. 

(8)  Mimo postih ze strany orgánů činných v trestním řízení, případně správního orgánu[11], lze ze strany školského zařízení uložit i výchovné opatření[12].


[1]Návykovou látkou se rozumí tabák, alkohol, omamné látky, psychotropní látky a jiné látky s psychoaktivními účinky, jejichž užívání může vést nebo se podílet na vzniku a rozvoji duševních poruch a poruch chování, případně ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování (§ 130 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník; § 2 písm. a) zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek).

[2] Manipulací se pro účely školního řádu rozumí jakékoliv nakládání (tzn. např. vnášení, nabízení, zprostředkování, prodej, opatření, přechovávání, podání, darování, aj.).

[3] Pro účely školního řádu se dítětem se rozumí každá lidská bytost mladší 18 let (např. viz Úmluva o právech dítěte, Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, aj.).

[4] § 7 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.

[5] § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.

[6] Další formy jednání uvedené v §§ 283 – 288 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.; § 2 zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže.

[7] § 367 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.  

[8] Důvodným podezřením na užití návykové látky se myslí podezření na momentálně probíhající intoxikaci žáka návykovou látkou s přítomností duševních a tělesných příznaků intoxikace. Termín „užití návykové látky“ by neměl být zaměňován s termínem „užívání návykové látky“ – v případě podezření na to, že žák experimentuje s návykovými látkami či je pravidelně užívá, by měly být spuštěny mechanismy indikované prevence a včasné intervence ve spolupráci s odbornými poradenskými a pomáhajícími institucemi. Blíže viz § 20 odst. 1 písm. d) zák. č. 65/2017 Sb.

[9] § 20 a § 21 zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

[10] § 20 odst. 2 zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

[11] Policie ČR, státní zastupitelství či soud, správní orgán – obecní úřad s rozšířenou působností; dále viz zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, aj.

[12] Stanovisko Odboru bezpečností politiky Ministerstva vnitra ČR  ze dne 27.4.2010 k problematice „dvojího trestání“ žáků ve školách za držení drog (zásada ne bis in idem)

 

 

     

 

Opatření, která byste měli udělat při poranění pohozenou injekční jehlou

informace naleznete zde:

Doporučení pro řešení návykových látek ve školách

Doporučení pro řešení návykových látek ve školách

Orientační testování žáků základních a středních škol na přítomnost návykové látky v organismu
 
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (tzv. protikuřácký zákon), naznala právní úprava testování dětí (osob do 18 let věku), od 31.5.2017 celou řadu změn, oproti do té doby zaběhlé praxi a původní právní úpravě související se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatření k ochraně zdraví před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (tabákový zákon). V ust. § 20 odst. 1 písm. d) zák. č. 65/2017 Sb., je taxativně stanoveno, že osoba mladší 18 let, u níž je důvodné podezření, že požila alkoholický nápoj nebo jí byl podán nebo prodán nebo umožněna jeho konzumace nebo užila jinou návykovou látku či jí bylo umožněna konzumace této  návykové látky, je povinna se podrobit orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření na přítomnost návykové látky. V souladu s ust. § 21 odst. 1 tohoto zákona je oprávněn osobu mladší 18 let vyzvat, aby se podrobila orientačnímu nebo odbornému lékařskému vyšetření, výhradně příslušník Policie ČR nebo strážník obecní policie, jiná osoba (dříve jí byl  např. pověřený pracovník školy nebo školského zařízení) není oprávněna výzvu učinit ani samotné testování  provést (zde  se jedná jen o orientační, nikoli odborné lékařské vyšetření - to je může provést jen poskytovatel zdravotních služeb dle § 22 odst. 2 tohoto zákona).  Platí jen striktní zákonná úprava, tj. testování osoby mladší 18 let nemůže provést nikdo jiný, než osoba uvedená v zákoně. Tímto není dotčena možnost, v případě, že se může jednat o život či zdraví ohrožující stav dítěte, přivolat lékaře rychlé záchranné služby.

Vybraná ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek související se školskými zařízeními nebo osobami mladšími 18 let

Stanovisko odboru bezpečnostní politiky MV k problematice „dvojího trestání“ žáků ve školách za držení drog (zásada ne bis in idem) 

Stanovisko MV a Policie ČR k testování tablet extáze na taneční scéně

          Pojem extáze je výraz původně označující psychostimulační drogu s hlavní účinnou látkou MDMA[1]. V současné době se jedná o celou řadu syntetických tablet, které mohou obsahovat širokou škálu stimulačních, ale i halucinogenních látek. V minulém období se v ČR rozšířil prodej tablet extáze s účinnými látkami na bázi derivátů piperazinu. Dá se konstatovat, že počet tablet s obsahem derivátů piperazinu v ČR podstatně převyšuje počet tablet s „klasickým“ MDMA.
          Extáze je na drogovém trhu v ČR nejčastěji prodávána ve formě tablet, které se v současné době kvalitou provedení příliš neliší od legálně vyráběných léčiv. Tablety extáze jsou charakteristické specifickým logem vyraženým na jedné ze stran tablety, z druhé strany bývá někdy zlomová rýha. Tablety pak mají často výrazné barevné provedení. Cena jedné tablety se v současné době v ČR pohybuje mezi 200 – 300 Kč.
          S užíváním extáze se můžeme v ČR nejčastěji setkat na open-air festivalech, v hudebních klubech, na koncertech a produkcích taneční hudby. Typickými uživateli těchto drog jsou mladí lidé převáženě ve věku mezi 20 – 30 lety. Nejedná se zpravidla o problémové uživatele drog, kteří by se za účelem získání finančních prostředků dopouštěli sekundární drogové kriminality.   
          První účinky po perorálním užití extáze se zpravidla dostavují 30 minut po užití a trvají 3 – 6 hodin[2]. U uživatele se dostavuje euforie, pocity sounáležitosti s okolím, zvýšená hovornost, pocit velkého množství energie, snížená soudnost, empatie, mohou se dostavit pocity deprese, úzkosti, nenávisti, neklid, někdy také halucinace.
          V souvislosti s užíváním extáze na taneční scéně docházelo v minulosti ze strany nestátních a neziskových organizací ke kvantitativnímu testování tablet. Vzhledem k tomu, že MV a Policie ČR je odůvodněně zásadně proti testování tablet extáze, vydalo k této aktivitě nestátních a neziskových organizací v roce 2003 své stanovisko. 
            Své negativní stanovisko k testování extáze zaujala i Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
          V loňském roce došlo ze strany jihočeské nestátní organizace ke znovuobnovení této aktivity. Kromě toho bylo téma testování extáze v nedávné době diskutováno na odborných fórech, kde bylo prezentováno a doporučováno jako dobrý příklad intervencí na taneční scéně. 
            Vzhledem k tomu, že názor MV ČR a Policie ČR se na vhodnost tohoto postupu nezměnil, naopak je posílen o další argumenty, je přílohou této tiskové zprávy nové stanovisko k testování extáze na taneční scéně. 
            MV a Policie ČR tak chce předejít v zásadě zbytečné konfrontaci pracovníků nestátních a neziskových organizací, kteří v rámci svých dalších aktivit vykonávají záslužnou práci, s eventuálními opatřeními ze strany Policie v případech, že by k testování extáze docházelo i nadále.
  Stanovisko MV ČR a Policie ČR k testování extáze naleznete  zde:         
Praha 16. června 2010 
Bc. Jana Malíková
tisková mluvčí Ministerstva vnitra
 
[1] 3,4-metylendioxymetamfetamin
[2] doba nástupu účinku a jeho délka je kromě psychofyziologických dispozicí uživatele závislá zejména na obsahu a množství účinných látek

Dvojí trest ve škole

Stanovisko odboru bezpečnostní politiky MV k problematice „dvojího trestání“ žáků ve školách za držení drog (zásada ne bis in idem)

V souvislosti s problematikou, kterou v poslední době řeší školští metodici prevence, zpracoval odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra následující stanovisko. Jedná se o otázku, zda dochází k porušování zásady „ne bis in idem“ v případech, kdy je v souladu se školním řádem potrestán žák, kterému byla předtím uložena sankce za přestupek, konkrétně podle § 30 odst. 1 písm. j) a k) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, případně trest za drogový trestný čin.
V praxi jde o případy, kdy je žák ve škole „chycen“ s drogou, kterou drží pro vlastní potřebu, nebo případy spojené s nabízením či prodejem drog ostatním spolužákům. Škola je povinna v těchto situacích vyrozumět místně příslušný útvar Policie České republiky, který věc převezme a v rámci součinnosti ji buď postoupí jako přestupek na obecní úřad, kde přestupková komise věc rozhodne a žákovi uloží sankci, nebo zahájí úkony v rámci trestního řízení. Vedle toho škola také rozhodne o vyloučení žáka ze školy, protože tím, že do školy přinesl drogy, porušil školní řád (rozhoduje se ve správním řízení podle správního řádu). Paralelně tedy proběhla dvě správní rozhodnutí.

Stanovisko je v plném znění k dispozici zde

Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke sdělení odboru bezpečnostní politiky MV je zde

Drogový kufr - preventivní pomůcka

Pracovníci Národní protidrogové centrály SKPV PČR spolupracují se Sdružením pro protidrogovou prevenci u dětí a mládeže a výsledkem této spolupráce je reedice drogového kufru. Sdružení v roce 1996 vydalo jako edukační pomůcku pro vzdělávání v oblasti návykových látek plastový kufr s atrapami drog. Ten sloužil jako názorná ukázka při prezentacích. Od tohoto roku se v této oblasti udály zásadní změny a stávající pomůcka již plně nekoresponduje se současným stavem. Podle předběžného posouzení pracovníky NPC SKPV PČR, se sdružení vydalo v rámci reedice, cestou ještě komplexnější názorné pomůcky v oblasti návykových látek, která vhodným způsobem doplní buď výuku dospívající mládeže anebo odbornou přednášku. Všechny potřebné informace k "Drogovému kufru" naleznete na www.drogovykufr.cz. 

Učebnice "Primární prevence rizikového chování ve školství"

12.11.2010

Zveřejnil: PhDr. Petr Novák | Poslední úprava: 12.11.2010

Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P. (Eds.) (2010). Primární prevence rizikového chování ve školství. Praha: Sdružení SCAN, Univerzita Karlova v Praze & Togga.
     Nová kniha „Primární prevence rizikového chování ve školství“  představuje základní koncepty primární prevence uplatňované v České republice. Na jejím vzniku, který trval téměř čtyři roky, se podílelo v autorském týmu přes 20 předních českých odborníků z oblasti primární prevence. Tato monografie je současně metodickou publikací MŠMT ČR a Centra adiktologie  PK 1. LF UK a VFN v Praze. Jedná se o zcela zásadní dílo, které představuje základní témata a pojmy primární prevence v jednotné a strukturované podobě. Seznamuje čtenáře s metodami a výsledky hodnocení efektivity primární prevence a ukazuje tyto efektivní postupy na modelových situacích.
     Pořadí kapitol v knize drží logickou linii základní učebnice pro oblast rizikového chování ve školství. Od historie je výklad veden k základním pojmům, definicím a postupně rozpracovává témata do větší hloubky a šíře. Hlavní těžiště celé publikace tvoří školní prevence rizikového chování. Škola je v tomto smyslu v centru pozornosti pro všechny oblasti prevence, tedy samozřejmě pro prevenci kriminality, užívání návykových látek, šikany, zdravotnickou prevenci a předcházení výskytu rizikového chování a nežádoucích jevů obecně. Specifickou část této monografie tvoří závěrečná kapitola o školní socializaci a disciplinaci od profesora Štecha, která se snaží rozkrýt kořeny probíhající krize školství a narušení tradiční funkce a úlohy školy ve společnosti. Poukazuje též na distorzi základních norem a ohrožení školy jako významného spolutvůrce a zprostředkovatele hodnot naší kultury. Publikace tvoří komplexní epistemologický a metodologický celek, který vyváženě sjednocuje teoretická a praktická východiska přímé práce s cílovou skupinou. Kniha je též doplněna řadou praktických příloh týkajících se legislativního rámce, finančních zdrojů, mezioborové spolupráce či zdrojových pramenů a literatury pro oblast primární prevence.
     Monografie je určena učitelům, pracovníkům v oblasti primární prevence, ale také rodičům a širší veřejnosti, která je jakýmkoli způsobem zainteresována na primární prevenci ve školním prostředí.
Z recenze prof. MUDr. Hany Papežové, CSc.:
„Publikace přináší koncepčně jasný, ucelený a kritický pohled na problematiku primární prevence a její vývoj u nás, zasazený i do kontextu mezinárodního. Je rozhodně přínosem pro všechny, kteří se chtějí věnovat kvalitní profesionálně koncipované prevenci. Jsou v ní názorně a kriticky zároveň popsány minulé a probíhající projekty, z kterých je zřejmé, jak snaha všechny aktivity sjednotit je záslužná a obtížná.“
Publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a stáním rozpočtem České republiky.

Publikace ve formátu pdf je ke stažení zde: „Primární prevence rizikového chování ve školství“

Rady pro rodiče

Rady pro rodiče_Část2
Rady pro rodiče_Část1
Leták v grafické podobě k tisku zde

Služební psi ve školách a školských zařízeních

Stanovisko Národní protidrogové centrály k využívání služebních psů v rámci preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních
 
     Vzhledem k  přirozenému zájmu ze strany škol a školských zařízení o ukázky práce služebních psů v souvislosti s vyhledávání návykových látek vydáváme následující stanovisko.  
     V případě spojení přednášky v oblasti primární prevence zneužívání návykových látek s možností ukázky práce služebního psa ze strany Policie ČR je nezbytně nutné, aby byl pes využíván pouze k vyhledávání cvičných vzorků návykových látek, které si přinese a za účelem ukázky ukryje sám policista.  Na těchto ukázkách je pak dokumentována práce psa při vyhledávání návykových látek a případně také proces výcviku těchto služebních psů včetně vyvrácení chybné představy o tom, že je založen na podávání návykových látek psům.  
     Z pohledu Národní protidrogové centrály je naprosto v rozporu s pravidly efektivní primární prevence vycházet vstříc požadavkům vedení škol ve smyslu prohledávání budovy. Ať už v rámci přednášky nebo jen za tímto účelem není možné, aby policista se psem prohledával školu s cílem zjistit, zda se tam nacházejí návykové látky či nikoli, a to za přítomnosti žáků nebo bez ní. To samozřejmě neplatí v případě oznámení ze strany školy na podezření z konkrétního protiprávního jednání. Reakce Policie ČR na takové konkrétní oznámení pak nemá nic společného s primární prevencí, ale s běžnou činností, kdy je Policie ČR povinna na základě zásady legality a oficiality jednat. Použití psa v prostředí školy nebo školského zařízení v takové situaci pak považujeme podle okolností konkrétního případu za krajní možnost. Samozřejmě nelze vyloučit v průběhu preventivní aktivity reakci psa na jiný než cvičný vzorek. V případě, že pes v rámci ukázky označí jinou než cvičnou látku, u které je podezření, že se jedná o návykovou látku, je nutné, aby přítomný policista postupoval ad hoc a řešil takovou situaci v souladu s obecně platnými právními předpisy.  
Praha 6. listopadu 2012
                                                                                                                                                    vrchní rada plk. Mgr. Jakub Frydrych
                                                                                                                                                             ředitel NPC SKPV PČR 

Návykové látky a zákon

Leták v grafické podobě k tisku zde

Rizika spojená s výrobou metamfetaminu a indoor pěstírny netechnického konopí

Rizika spojená s výrobou metamfetaminu.png

Indoor pěstírny netechnického konopí

Bezpečnostní doporučení FENTANYL

Fentanyl 1.pngFentanyl 2.png

Nové psychoaktivní substance

NPS_leták1.png

NPS_leták2.png

REVOLUTION TRAIN - návazný program

vytisknout  e-mailem