Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Předkládání dokladů ke kontrole

Žadatel se domáhal informací ohledně předkládání dokladů ke kontrole a prokazování totožnosti. Konkrétně požadoval: 

 

  • V § 6 odst. 12 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je uvedeno:
 
„Na výzvu policisty nebo vojenského policisty je řidič motorového vozidla povinen předložit doklady podle odstavců 8 a 9 policistovi ke kontrole. Na výzvu strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji je řidič motorového vozidla povinen předložit strážníkovi ve stejnokroji nebo celníkovi ve stejnokroji ke kontrole doklady podle odstavce 8 písm. a) a b).“
 
Můžete, prosím, blíže přiblížit k jakému výkladu tohoto ustanovení se Policie České republiky přiklání? Postačí při běžné silniční kontrole předložit uváděné doklady např. jejich přiložením na boční okno vozidla při zachování čitelnosti dokladů? Samotné slovo „předložit“ jako takové neznamená „dát do rukou“ či „předat“ tak, jak se většinou při silničních kontrolách děje.
 
  • V § 63 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, je uvedeno:
 
„Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, popřípadě jmen, příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti.“
 
Při prokazování totožnosti je většinou (moje osobní zkušenost) policisty vyžadován Občanský průkaz, jakožto spolehlivý doklad totožnosti. Postačí, prosím, dle výkladu Policie České republiky, k prokázání totožnosti držení občanského průkazu v rukou tak, aby byl bez problému oboustranně čitelný, nebo se může policista domáhat fyzického předání občanského průkazu – v tomto případě prosím o uvedení, na základě jaké platného právního předpisu tak může konat.
 
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
 
  • Předložení dokladů ke kontrole je obecně chápáno jako předání těchto dokladů policistovi, který provede jejich kontrolu. Kontrolou se rozumí jednak posouzení, zda jsou doklady platné a zda jsou užity oprávněnou osobou, a jednak posouzení, zda jsou doklady pravé, tedy zda nejsou pozměněné nebo padělané. Takovou kontrolu nelze řádně provést, aniž by doklady byly fyzicky předány policistovi, který kontrolu provádí.
 
Pokud řidič motorového vozidla odmítne po náležité výzvě předložit doklady policistovi ke kontrole, lze v takovém jednání spatřovat porušení povinnosti, kterou mu ukládá ustanovení § 6 odst. 12 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a rovněž znaky přestupku podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 200/1990 Sb.“), tj. neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci.
 
Pokud by policista nabyl podezření, že řidič motorového vozidla užívá doklad, který mu nenáleží, nebo doklad pozměněný či padělaný, byl by oprávněn takový doklad odejmout podle § 34 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 273/2008 Sb.“).
 
  • Policista je oprávněn vyzvat osobu k prokázání totožnosti ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., jsou-li pro tento úkon dány právní důvody uvedené v odst. 2 písm. a) až l) uvedeného ustanovení. Totožnost se zpravidla prokazuje předložením osobních dokladů, nejčastěji občanského průkazu. Ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, praví, že občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, případně jména, příjmení, podobu a státní občanství České republiky, jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona. Oproti dřívější právní úpravě není občanovi zákonem stanovena povinnost nosit u sebe občanský průkaz, a proto může na výzvu policisty prokázat svou totožnost rovněž jiným dokladem, případně kombinací jiných dokladů (identifikačních údajů).
 
Pokud policista vyzve osobu k prokázání totožnosti, je tato osoba povinna uvedené výzvě vyhovět. Takovou povinnost jí ukládá ustanovení § 114 zákona č. 273/2008 Sb. („Každý je povinen bez zbytečného odkladu a bezplatně uposlechnout výzvy nebo pokynu nebo vyhovět žádosti policie či policisty, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.“) Pokud osoba výzvě policisty nevyhoví, je policista podle citovaného ustanovení oprávněn překonat její odpor, aby dosáhl účelu výzvy. Kromě toho se tato osoba dopouští přestupku proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb. (viz odpověď ad 1.). V případě, že osoba má pochybnosti o oprávněnosti postupu policisty, má možnost následně podat stížnost nadřízenému tohoto policisty nebo kontrolním orgánům Policie České republiky. Výzvě policisty je nicméně povinna před podáním stížnosti vyhovět. Policista je oprávněn předvést osobu k provedení úkonů směřujících ke zjištění její totožnosti, jestliže tato osoba odmítne prokázat svou totožnost anebo ji nemůže prokázat ani po poskytnutí potřebné přiměřené součinnosti a policista nemůže její totožnost zjistit provedením úkonu na místě.
 
Ke spolehlivému ověření identifikačních údajů při prokazování totožnosti osoby na základě předložení občanského průkazu nemusí postačovat prosté nahlédnutí do uvedené veřejné listiny. Osoba je proto povinna respektovat pokyny policisty a fyzicky mu předat občanský průkaz, je-li k tomu vyzvána. Totéž platí i při prokazování totožnosti jinými doklady. Policista při zjišťování totožnosti osoby nejen ověřuje její nacionále, ale rovněž kontroluje platnost předloženého dokladu, jeho ochranné prvky, případné poškození, pozměnění nebo padělání.     
    
PhDr. Jiří Vokuš, 18. 6. 2014

vytisknout  e-mailem