Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právo na ochranu před nebezpečím

Jako oběť trestného činu máte právo na ochranu před hrozícím nebezpečím. Pokud by Vám hrozilo nebezpečí v souvislosti s pobytem pachatele na svobodě, mohou být přijata opatření k zajištění Vašeho bezpečí. Může jít o následující opatření:
 • Provedení úkonu nebo přijetí jiného opatření k zajištění bezpečí (podle zákona o Policii ČR)
Jde o opatření, které může provést policista podle zákona o Policii ČR, aby zabránil hrozícímu nebezpečí, např. připoutání nebo zajištění osoby, zajištění věci, odebrání zbraně, prohlídka osoby, vstup do obydlí, použití donucovacích prostředků apod..
 • Krátkodobá ochrana (podle zákona o Policii ČR)
Krátkodobou ochranu může poskytnout policie osobě (např. oběti trestného činu, osobě blízké oběti), které zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí. Krátkodobá ochrana může zahrnovat opatření, jako je poskytnutí fyzické ochrany, dočasná změna pobytu chráněné osoby, použití zabezpečovací techniky nebo poradensko-preventivní činnost. Pokud je to odůvodněné a účelné, může být krátkodobá ochrana poskytnuta v kombinaci s opatřením k utajení identity, např. opatřením k utajení totožnosti a podoby svědka. Krátkodobá ochrana znamená zásah do života a práv chráněné osoby a mnohdy i jejích blízkých. Zahrnuje určitá dočasná omezení (např. dočasné přestěhování), zároveň však po pominutí hrozícího nebezpečí umožňuje návrat k původnímu životu. Zahájení trestního řízení není nutnou podmínkou poskytnutí krátkodobé ochrany.
 • Vykázání osoby ze společného obydlí (podle zákona o Policii ČR)
Pokud hrozí útok proti životu, zdraví, svobodě nebo závažný útok proti lidské důstojnosti, policista může osobu, od které hrozí útok, vykázat ze společně obývaného bytu, domu, případně bezprostředního okolí společného obydlí. Vykázání trvá v základní lhůtě po dobu 10 dnů od jeho provedení a tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby. Vykázaná osoba je povinna opustit neprodleně prostor, ze kterého je vykázána, zdržet se vstupu do tohoto prostoru, zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou, vydat policistovi na jeho výzvu klíče od společného obydlí.
 • Přijetí předběžného opatření v občanském soudním řízení
V tomto případě jde zejména o předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí, v rámci kterého soud rozhoduje, aby odpůrce (osoba dopouštějící se domácího násilí) opustil společné obydlí a jeho bezprostřední okolí, nezdržoval se ve společném obydlí nebo do něj nevstupoval, nevstupoval do bezprostředního okolí společného obydlí nebo obydlí navrhovatele, zdržel se setkávání s navrhovatelem nebo se zdržel nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele jakýmkoli způsobem.
 • Zvláštní ochrana (podle zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob)
Zvláštní ochrana se poskytuje svědku a dalším osobám, kterým v souvislosti s trestním řízením zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí. Poskytne se také osobě blízké této osoby. Tato forma ochrany se poskytuje v případech, kdy bezpečnost ohrožené osoby nelze zajistit jiným způsobem. Zahrnuje osobní ochranu, přestěhování (vč. příslušníků domácnosti) a pomoc se sociálním začleněním v novém prostředí, zastírání skutečné totožnosti chráněné osoby a prověřování dodržování podmínek zvláštní ochrany a pomoci. Zvláštní ochrana představuje zásadní zásah do práv chráněné osoby a případně i dalších osob (např. osob blízkých). Nese s sebou přerušení dosavadního způsobu života, zaměstnání, sociálních vazeb a další omezení. Mnohdy je zde předpoklad doživotního kontaktu s policií.
 • Utajení totožnosti a podoby oběti v postavení svědka (podle trestního řádu)
Pokud hrozí svědku nebo osobě jemu blízké v souvislosti s podáním svědectví zjevně újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí, jméno a příjmení svědka a jeho další osobní údaje se do protokolu nezapisují, ale vedou se odděleně od trestního spisu. S těmito údaji se mohou seznamovat pouze orgány činné v trestním řízení. Toto opatření se použije, pouze pokud ochranu svědka nelze zajistit jiným způsobem. Toto opatření lze využít u obětí, které jsou v roli svědka v trestním řízení a zároveň jejich totožnost nebo/a podoba není doposud pachateli známa. Pokud pachatel zná totožnost oběti, lze využít práva oběti na ochranu soukromí, konkrétně práva na ochranu osobních údajů.
 • Předběžná opatření v trestním řízení (podle trestního řádu)
Tato opatření lze využít, pokud bylo zahájeno trestní řízení a oběť v něm má postavení poškozeného, případně svědka. Jedná se např. o:
 • zákaz kontaktu obviněného s poškozeným, osobami jemu blízkými nebo s jinými osobami, zejména svědky,
 • zákaz vstoupit do společného obydlí obývaného s poškozeným a do jeho bezprostředního okolí a zdržovat se tam,
 • zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě,
 • zákaz vycestování do zahraničí,
 • zákaz držet a přechovávat věci, které mohou sloužit k páchání trestné činnosti,
 • zákaz výkonu určité činnosti, jejíž povaha umožňuje opakování nebo pokračování v trestné činnosti.
Nezapomeňte, že máte také právo na informaci o pobytu obviněného nebo odsouzeného na svobodě. O tuto informaci je potřeba požádat.

vytisknout  e-mailem