Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právo na informace v trestním řízení

Právo oznamovatele na vyrozumění o učiněných opatřeních
Právo náleží oznamovateli (často jde o poškozeného). Žádost o vyrozumění se podává při podání trestního oznámení, kam se volnou formou připíše např. „Přeji si být informován(a) o výsledku šetření v této záležitosti.“
Policejní orgán je povinen vyrozumět oznamovatele písemně či ústně nejpozději do 1 měsíce od podání trestního oznámení.
Tímto právem nejsou dotčena práva na informace, která náleží oběti trestného činu.
 
Právo na opis o zahájení trestního stíhání
Pokud o to poškozený výslovně požádá a je známa jeho adresa, bude mu doručen opis o zahájení trestního stíhání.
 
Právo na poučení
Orgány činné v trestním řízení jsou povinny poškozeného o jeho právech poučit a umožnit mu plnou možnost k jejich uplatnění.
 
Právo nahlížet do spisu
Poškozený má právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisky a poznámky, pořizovat si na své náklady kopie spisu a jeho částí. Toto právo může v přípravném řízení ze závažných důvodů odepřít státní zástupce nebo policejní orgán.
 
Doručování písemností
Písemnosti určené poškozenému se doručují na adresu, kterou uvedl; tato adresa nemusí být shodná s adresou trvalého bydliště. V případě, že má poškozený zmocněnce, doručují se písemnosti pouze zmocněnci (to neplatí v případě zasílání výzvy, aby osobně něco vykonal).

vytisknout  e-mailem