Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právo na aktivní účast v trestním řízení

Právo činit návrhy na doplnění vyšetřování (v přípravném řízení)

Poškozenému, který podal návrh na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, může být ze strany policejního orgánu umožněno při skončení vyšetřování prostudovat spisy a učinit návrhy na doplnění vyšetřování.
Právo činit návrhy na doplnění dokazování(v řízení před soudem)

Poškozený má právo činit návrhy na doplnění dokazování. Návrh lze učinit písemně či ústně do protokolu u příslušného orgánu činného v trestním řízení.
Právo nedat souhlas s trestním stíháním, příp. vzít učiněný souhlas zpět

Toto právo lze uplatnit pouze u některých trestných činů vyjmenovaných v § 163 trestního řádu (např. ublížení na zdraví, omezování osobní svobody, poškození cizích práv aj.).

Poškozený má právo nedat či vzít zpět souhlas se stíháním v případě, kdy pachatel je osobou blízkou poškozeného, výslovně odepřený souhlas však nelze znovu udělit. Souhlas lze vzít zpět výslovným prohlášením kdykoli v průběhu trestního řízení až do doby, než se odvolací soud odebere k závěrečné poradě.

U trestných činů vyjmenovaných v § 163 trestního řádu není k trestnímu stíhání nutný souhlas poškozeného, pokud:
  • byla trestným činem způsobena smrt,
  • poškozený není schopen dát souhlas pro duševní chorobu nebo poruchu, pro kterou byla omezena jeho svéprávnost, poškozeným je osoba mladší 15 let,
  • poškozeným je osoba mladší 15 let,
  • je zřejmé, že souhlas nebyl dán nebo byl vzat zpět v tísni vyvolané výhružkami, nátlakem, závislostí nebo podřízeností.
Pokud se poškozený na výzvu orgánu činného v trestním řízení ihned nevyjádří, zda souhlasí s trestním stíháním, bude mu poskytnuta dle povahy věci lhůta k vyjádření max. 30 dnů. Po uplynutí této lhůty již souhlas s trestním stíháním udělit nelze.

Pokud je poškozených více, stačí k trestnímu stíhání souhlas jednoho z nich.

Právo zúčastnit se sjednávání dohody, hlavního líčení a veřejného zasedání o odvolání a vyjádřit se k věci

Poškozený má právo zúčastnit se sjednávání dohody o vině a trestu, zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání o odvolání nebo schválení dohody o vině a trestu a před skončením řízení se k věci vyjádřit.

Cestou Probační a mediační služby může dojít ke sjednání narovnání.
Pokud je poškozený zároveň obětí dle zákona o obětech trestných činů, může také při hlavním líčení nebo při odvolacím řízení přednést prohlášení o dopadu trestného činu na jeho život a to i v případě, kdy prohlášení již učinil písemně. Žádosti o možnost přednesení prohlášení musí být vyhověno nejpozději v závěrečné řeči.

Poškozený je v trestním řízení zároveň svědkem, z čehož mu vyplývají další práva a povinnosti.
Dále má poškozený

  • právo klást u hlavního líčení otázky svědkům,
  • právo vyjádřit se k věci před skončením řízení,
  • právo navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu, nemajetkovou újmu, nebo vydat bezdůvodné obohacení,
  • právo podat odvolání proti rozsudku ve věci rozhodnutí o náhradě škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení.

vytisknout  e-mailem