Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Pravidla publikování pro autory

1. ZAMĚŘENÍ ČASOPISU         
Drugs & Forensics Bulletin NPC je odborným recenzovaným časopisem Národní protidrogové centrály, služby kriminální policie a vyšetřování, Policie České republiky. Vychází čtvrtletně a uveřejňuje recenzované příspěvky ze všech oborů kriminalistiky, forenzních disciplín, toxikologie, adiktologie a psychofarmakologie. Nerecenzované populární články by měly svým obsahem korespondovat se zaměřením časopisu a dotýkat se drogové problematiky. Cílem Bulletinu je informovat odbornou veřejnost o všech nejnovějších aspektech a vývojových tendencích v oblasti drogové kriminality, sjednocovat postup orgánů policie, publikovat nejzajímavější uzavřené případy na území České republiky a zahraničí.

Drugs & Forensics Bulletin NPC publikuje:
úvodníky,
přehledové články (review) – do 10 normostran,
původní práce (original research paper) – do 10 normostran,
krátká sdělení (short communication) – do 6 normostran,
referát – nerecenzovaný populární článek – do 10 normostran,
recenze knih,
recenze přístrojů, měřící techniky a CBRN,
biografické články a zprávy z kongresů a sympozií.

V každém čísle časopisu je vyhrazen prostor pro placenou inzerci.
Úvodníky jsou vyhrazeny vedení NPC a kvalifikovaně a stručně komentují aktuální dění v drogové problematice. Přehledové články shrnují významné výsledky dosažené v dané tematice oboru a jejich teoretické či praktické důsledky a souvislosti. Vhodné jsou přehledné články širšího zaměření věnované aktuálním a mezioborovým tématům.
Přehledové články slouží především jako zdroj poučení pro ty, kdo jsou specializováni v jiných oborech než je předmět referátu, především policistům věnujícím se drogové problematice, forenzním expertům, toxikologům a studentům forenzních disciplín. Proto je třeba zpracování oprostit od zbytečných podrobností.
Původní práce jsou určeny především odborníkům z oblasti forenzních věd, toxikologům, lékařům. Příspěvky by měly mít standardní členění (úvod a cíl práce, použitá metodika, zpracování dat, vyhodnocení výsledků a závěr).
Krátká sdělení jsou svým rozsahem určena pro informování o aktuálním dění, například varovná zpráva o nové psychotropní látce, vlně intoxikací, změně legislativy atd.
Recenze knih hodnotí recenzované dílo z hlediska stavu literatury příslušného vědního oboru a zdůrazňuje jeho poslání a význam. Je vhodné čtenáře seznámit s obsahem díla (není však třeba jej podrobně přetiskovat), zhodnotit způsob podání, jeho klady a nedostatky, a vědecký či praktický přínos knihy. Recenze jsou zpravidla psány na výzvu redakce. Nevyžádané recenze se redakce nezavazuje publikovat.
Rubrika věnovaná recenzi přístrojů je většinou na vyžádání redakce, případně by měla přinášet velmi aktuální trendy o nových přístrojích, především mobilních detekčních přístrojích z pohledu CBRN.
Zprávy z pracovních cest, odborných setkání o jejich průběhu jsou zveřejňovány jen pokud přináší cenné informace širšího významu.

2. OBECNÉ POKYNY
Drugs & Forensics Bulletin NPC uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. V angličtině se přijímají články, jejichž alespoň jeden autor je ze zahraničí. Jedná se o články převážně vyžádané, v Bulletinu NPC uveřejňované spíše výjimečně.
Rukopisy je třeba zaslat v elektronické formě e-mailem na adresu redakce:
Policejní prezidium České republiky
Poštovní schránka 62/NPC, 170 89 Praha 7
Email: tomas.kratina@pcr.cz

V průvodním dopise k zaslané práci prosím výslovně uveďte formulaci, že Váš příspěvek je určen výhradně pro Drugs & Forensics Bulletin NPC a nebyl dosud nikde publikován ani zaslán k publikování, a že veškerý výzkum s prací spojený splňuje etické normy a je v souladu s platnými zákony České republiky.
Rukopis musí být opatřen plným jménem autora, názvem a poštovní adresou jeho pracoviště a  e-mailovou adresou. Má-li příspěvek více autorů, je třeba vyznačit, kterému z nich má být zasílána korespondence. Pokud toto vyznačení chybí, redakce koresponduje s prvním z autorů. Redakce autorovi potvrdí příjem rukopisu.
Redakce si vyhrazuje právo odmítnout rukopisy nejen na základě jejich věcných nedostatků, ale i tehdy, nevyhovují-li těmto směrnicím či profilu časopisu.
S ohledem na odlišné členění různých typů příspěvků uveřejňovaných v Drugs & Forensics Bulletinu NPC doporučuje redakce autorům, aby rozvržení rukopisů prováděli podle tematicky podobných prací, uveřejněných v časopise od 3 čísla 2015, který splňuje všechny požadavky na recenzovaný impaktovaný časopis. Pečlivá příprava rukopisu urychlí jeho další redakční zpracování.
Autorovi se zasílají stránkové korektury. Ty slouží výhradně k opravám tiskových chyb, pečlivé kontrole vzorců a číselných údajů, nikoliv ke změnám textu. Korektury je nutné vrátit obratem, jinak redakce nemůže zaručit provedení oprav.

3. STRUKTURA RUKOPISU
Členění, stav i forma rukopisu vychází z druhu, náplně a poslání článku a přihlíží k některým obecným zásadám a zvyklostem časopisu. Recenzované články mají následující členění.
Přehledový článek má tyto části: název práce, jména autorů a adresy pracovišť, abstrakt v češtině a angličtině, klíčová slova v češtině a angličtině, vlastní text členěný do kapitol, závěr (příp. poděkování, dedikace projektu), citace literatury.
Původní práce má tyto části: název práce, jména autorů a adresy pracovišť, abstrakt v češtině a angličtině, klíčová slova v češtině a angličtině, vlastní text členěný do kapitol (úvod a cíl práce, použitá metodika, experimentální část - zpracování dat, vyhodnocení výsledků a závěr)
Krátká sdělení mají stejné členění jako přehledový článek

4. PŘÍPRAVA RUKOPISU - OBECNÉ ZÁSADY
Název by měl obsahovat informaci o účelu a výsledcích práce ve formě vhodné pro počítačové zpracování. Proto by všechna nefunkční slova měla být z názvu vynechána. Není vhodné zařazovat do nadpisu termíny teprve později definované v textu. Přiměřená délka názvu je do 10 slov. Název práce doplnit i o překlad do anglického jazyka.
Jména autorů a adresy jejich pracovišť se uvádějí v plném znění, včetně e-mailových adres. Jsou-li autoři z více pracovišť, provede se jejich přiřazení použitím písmenných horních indexů (např.
Jakub Frydrycha, Pavel Kolářb, Cyril Höschlc
aNárodní protidrogová centrála
bKriminalistický ústav Praha
cNárodní ústav duševního zdraví

Klíčová slova se píší malými počátečními písmeny a oddělují se středníkem. Jejich počet je omezen na 8. Nedoporučují se zkratky. Klíčová slova je třeba uvést i v překladu do anglického jazyka.

Úvod má stručně vymezit cíl příspěvku, charakterizovat stav současného poznání v problematice, přístup k prezentaci literárních dat (u přehledných a diskusních článků) či k řešení problému (u původních příspěvků). V úvodu by měla být dána přednost citacím souborných zpracování tématu (pokud jsou k dispozici), základním a nejnovějším pracím.
Experimentální část (opatřenou nadpisem) mají příspěvky v rubrice Původní práce. V ní je nezbytné popsat použité materiály, metody, postupy, resp. přístroje tak, aby čtenář mohl uvedená měření či pokusy reprodukovat. V případě, že se jedná o postupy podléhající režimu utajení (například postup výroby psychotropní látky v improvizovaném domácím prostředí) je možné je připojit jako přílohu publikace, která je v redakci pouze na písemné vyžádání oprávněnou osobou (soudní znalec, forenzní expert, atd.). Operace, postupy, přístroje a látky již známé se však uvádějí jen odkazem na literaturu.
Výsledky a diskuse je nezbytnou součástí příspěvků v rubrice Původní práce. Obsahuje obvykle nejprve výčet dosažených výsledků (primárních dat, případně dat odvozených výpočtem) a závěry, které lze z těchto dat vyvodit, porovnání výsledků s literárními údaji, diskusi příčin případných rozdílů či rozporů apod. Při větším rozsahu je vhodné tuto část opatřit mezi nadpisy. Ke čtivosti přispívá i prezentace výsledků ve formě tabulek, obrázků, použití rovnic, reakčních schémat apod.
Závěry jako samostatná kapitola lze použít u Přehledových článků a Krátkých sdělení.
Seznam symbolů (fyzikálních veličin, zkratek chemických sloučenin a postupů, akronymů) je žádoucí u každého článku, který jich v textu, matematických rovnicích, schématech apod. obsahuje větší počet.
Literatura se řídí principy shodnými se zavedenými zvyklostmi časopisu Chemické listy, převzatá pravidla viz níže.

5. Citační pravidla Drugs & Forensics Bulletinu NPC
Odkazy na literaturu se číslují v pořadí, v jakém přicházejí v textu práce, a jsou uváděny formou exponentu (bez závorek) v příslušném místě textu (včetně tabulek a obrázků). Seznam citací musí být uveden na zvláštním listu (listech) a napsán s řádkováním 2, nesmí se používat automatické číslování ani poznámka pod čarou. Zkratky časopisů se používají podle Chemical Abstract Service Source Index (viz http://cassi.cas.org/search.jsp), včetně transliterace jmen autorů, názvů knih atd. psaných jinak než latinkou (výjimky viz dále). Na minimum by měly být omezeny odkazy na nepřístupnou literaturu (interní výzkumné zprávy, firemní literaturu neperiodického charakteru), nepublikované práce, soukromá sdělení, přednášky, u nichž nebyl zveřejněn úplný text apod. Odkazy na těžko dostupné práce by měly být doplněny odkazem na Chemical Abstracts. Podobně je odkaz na referátový časopis vyžadován u jazykově obtížně dostupných prací (čínských, korejských, japonských apod.), případně i u patentů (viz dále).
Struktura citací prací publikovaných v časopisech

Autoři
Uvádějí se příjmení autorů následovaná iniciálami s tečkou; má-li jeden autor více iniciál, je vhodné tyto iniciály oddělit tzv. tvrdou mezerou. Jednotliví autoři se oddělují čárkou, spojka "a" se nepoužívá, za posledním autorem se píše dvojtečka, např.:
Horack S. M., Kurill A. J.:
Periodikum mající svazky
Následuje název časopisu formou zkratek (viz Chemical Abstract Service Source Index, výjimky viz dále) a pak se bez oddělení čárkou uvede kurzívou číslo svazku, normálním písmem číslo první stránky práce a letopočet v závorce, a citace se vždy zakončuje tečkou:
Helv. Chim. Acta 73, 2263 (1990).
Periodikum bez svazků
Pokud časopis není členěn do svazků, uvádí se po názvu časopisu letopočet (kurzívou) a poté číslo první stránky práce:
Horack S. M., Kurill A. J.: Tetrahedron Lett. 1997, 27.
Práce autorů ze zemí neužívajících latinku
Je ponecháno na autorech rukopisu, zda jména citovaných ruskojazyčných autorů uvedou v české či anglické transliteraci (připouští se Zelinskaja V. Ja. i Zelinskaya V. Ya., Puškin Ju. A. i Pushkin Yu. A.). U citací podle ruského originálu doporučujeme transliteraci českou, u citací přejímaných z anglicky psaných prací pak anglickou. U autorů čínských, japonských apod. se připouští jen anglická transliterace. U zkratek časopisů je však nutno uvést formu užívanou v Chemical Abstracts, tj. správně např. Khim. Fiz., nikoliv Chim. Fiz., správně Zh. Obshch. Khim., nikoliv Ž. Obšč. Chim.
Článek v méně přístupném periodiku
Doplňuje se odkazem na Chemical Abstracts, odděleným středníkem:
Kameda N., Ando M., Igarashi R.: Nippon Kagaku Kaishi 6, 603 (1992); Chem. Abstr. 117, 89670 (1992).
Knihy
Název knihy je napsán vždy kurzívou. Na konci citace je název vydavatele, místo a rok vydání. Pokud kniha nemá editora a cituje se jako celek, použije se této formy:
Lowestein K. A.: Silicones. A Story of Research. Wiley, New York 1979.
Má-li kniha editora (editory) a cituje se jako celek, uvádějí se pouze jména editorů (jména autorů jednotlivých příspěvků se ignorují):
James K., Petera P. (Eds): Light Scattering. Random House Ltd., Washington 1991.
Jde-li o citaci jednoho z příspěvků (kapitol), použije se této formy:
Guterr G., v knize: Catalytic Hydrogenation (Reddorf K., Bitter S., ed.), sv. II, kap. 7. Elsevier, Amsterdam 1985.
Pokud se jedná o jednotlivou konkrétní informaci (údaj, tabulku apod.), použije se číslo stránky:
Cram D. J., Hammond G. S.: Organic Chemistry, str. 543. McGraw-Hill Book Company, druhé vydání, New York 1964.
Přednášky/postery na konferencích
Vždy musí být uveden plný název konference (kongresu, sympozia) v originálním jazyce, místo konání a datum, příp. termínové rozpětí (to vše kurzívou). Pokud byl vydán sborník (Proceedings, Book of Abstracts), je třeba citovat v závorce jeho editory, dále příp. svazek, a vždy stránku. Údaje o vydavateli, místě vydání, případně o typu příspěvku nemusí být uvedeny, pokud byl publikován jen abstrakt a nikoliv plný text, ale je to vítáno:
Corning D. R.: 10th Annual IUPAC Congress: Structure of Polymers, Prague, 31 Aug. - 4 Sept. 1998, Book of Abstracts (Dana J. F., ed.), str. 137 (resp. Poster no., Plenary Lecture apod.).
Bennito R., Saquala S.: Sulfur Chemistry. Proc. 7th Eur. Meeting, Alma Ata, 7-15 June 1992 (Zaramayev S. A., ed.), A62. SIAS, Alma Ata 1993.
U některých sborníků, zejména z domácích konferencí, může být problém nalézt jméno editora. Někdy jej může suplovat předseda redakční rady, odborný garant konference apod. Pokud skutečně nelze ve sborníku editora identifikovat, je třeba tuto skutečnost uvést do závorky tam, kam se jeho jméno obvykle píše, tj. např.:
Novák V.: Konference Makrotest, Pardubice, 11.-14. června 1973, Sborník přednášek, díl I (bez editora), str. 3. Výzkumný ústav syntetických pryskyřic a laků v Pardubicích, Dům techniky ČVTS v Pardubicích, 1973.
Nebyl-li vydán sborník ani abstrakta konference, pak lze citovat jen výjimečně, ve zdůvodněných případech, a to takto:
Bihas A. A.: předneseno na 7th Int. Conf. Organomet. Chem., Paris, 7th February 1995.
Pokud byl ve sborníku uveřejněn plný text příspěvku, pak je třeba jej citovat jako knihu, tj. včetně vydavatele, místa a letopočtu vydání:
Corning D. R.:Proceedings of 10th Annual IUPAC Congress: Structure of Polymers (Dana J. F., ed.), str. 556. Huethig, Heidelberg 1993.
Patenty a patentové přihlášky
Pro citaci patentů a patentových přihlášek je třeba uvést jména původců, dále zkratku určující kde byl patent přihlášen a číslo patentu či přihlášky. Redakce doporučuje uvést i název přihlašovatele v závorce po jménech původců. V závorce na konci citace je možno uvést rok zveřejnění, příslušný odkaz na Chemical Abstracts nebo na patentovou třídu, ale není to povinné:
Fuchikamiu T., Ubukata Y.: PCT Int. Appl. WO 91 09674.
Kusano M., Ishii M. (Kuraray Co.): EP 731 111 (C08F8/ 00).
Dosud neuveřejněné práce, soukromá sdělení nebo nepublikované výsledky
Tyto prameny by měly být citovány pouze výjimečně, ve zdůvodněných případech. Je třeba rozlišovat, v jaké fázi publikačního procesu se práce nachází, tj. např.
Novák F.: Chem. Listy, odesláno / přijato / v tisku.
Dvořák O.: soukromé sdělení.
Nový S.: nepublikované výsledky.
Diplomové a disertační práce, výzkumné zprávy
Tian M.: Dissertation. University of Texas at Austin, Austin, USA, 1994.
Točík Z.: Diplomová práce. Univerzita Karlova, Praha 1968.
Kvasina F.: Kandidátská dizertační práce. Univerzita Karlova, Praha 1997.
Kvasina F.: Výzkumná zpráva č. 335/97. Univerzita Karlova, Praha 1997.
Výpočetní programy, tabulky, je-li znám autor, pak se cituje takto:
Nardelli M.: PARST. System of Computer Routines for Calculating Molecular Parameters from the Results of Crystal Structure. University of Parma, Parma 1991.
Je.li znám pouze editor, pak takto:
PARST. System of Computer Routines for Calculating Molecular Parameters from the Results of Crystal Structure(Nardelli M., ed.). University of Parma, Parma 1991.
Není.li znám editor nebo je.li tým editorů:
PARST. System of Computer Routines for Calculating Molecular Parameters from the Results of Crystal Structure. University of Parma, Parma 1991.
International Tables for X-Ray Crystallography, Vol. IV. Kynoch Press, Birmingham 1974.
Firemní materiály
Jejich citování by mělo zůstat ojedinělé. V případě katalogů se cituje takto:
Aldrich: Katalog čistých chemikálií 1999-2000 (Česká republika), str. 1940.
Fluka, Riedel-de Haen: Laboratorní chemikálie a analytická činidla 1999/2000 (Česká republika), str. 57.
Někdy je vhodné přidat i odkaz na internetovou adresu, doplněnou datem stažení, např.:
https://www.sigma-aldrich.com, staženo 3. září 1999.
U aplikačních a výrobkových informací se používá formulace:
Spolana a.s.: Aplikace lineárních alfaolefinů NERATEN: Finální úprava přísad do polymerů a gumárenských směsí. Spolana, Neratovice 1998.
OSi Specialties Inc.: Silanes for Waterborne Systems (Data Sheets). OSi Specialties, Endicott 1995.
Basel Ges.: firemní katalog "Dehtová barviva", 1993.
I zde je vhodné uvést internetovou adresu, např.:
Spolana a.s:. Neraten - Linear Alpha Olefins: Neraten 30+ (Aug. 1998). Spolana, Neratovice 1998. http://www. spolana.cz, staženo 7. října 1998.
Právní dokumenty, normy
Vždy uvádět název zákona, např.:
Zákon č. 309/1992 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami(zákon o ovzduší), (např. §28, odst. 1a). Sbírka zákonů1992, částka 57, str. 1343.
Vyhlášky, prováděcí předpisy, směrnice apod.
U.S. Environmental Protection Agency: Construction Quality Assurance for Hazardous Waste Disposal, EPA-530-SW-85-021 (U.S. EPA 1986).
Technické normy
Vždy musí být uveden název normy (číslo nestačí):
ISO Standard 8192-84: Water quality: Test for inhibition of oxygen consumption.
ČSN ISO 5724-1: Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření -Část 1:Obecné zásady a definice(leden 1997).
DIN 38 414, Teil 4: Schlamm und Sedimente (Gruppe S)(1984).
OECD Guidelines for Testing of Chemicals(Paris)1992, 15.
Internetové stránky
Adresu internetové stránky (URL) lze uvést také zcela samostatně. Vzhledem k tomu, že obsah internetových stránek se může průběžně měnit, je třeba v citaci uvést, kdy byla dotyčná informace stažena.

6. SOUHRN a Anglický Abstract
Nezbytnou součástí každého příspěvku je souhrn, který je nutné dodat v české i anglické verzi. Abstrakt se píše formou souvislého textu a měl by čtenáři pomoci se zorientovat v příspěvku a měl by být jeho výtahem. Jeho členění by mělo být jako vlastní práce. Rozsah abstraktu je 100 až maximálně 500 slov. Abstrakt uvádět i v anglickém jazyce.
Rozsah textu souhrnu se řídí délkou vlastního příspěvku. Zkratky, citace literatury, tabulky, obrázky a odkazy na text jsou v souhrnu vyloučeny.

7. TECHNICKÉ POKYNY
Rukopis je vhodné psát ve formátu textového editoru MS Word, nebo ve formátu RTF. V textu lze používat obvyklým způsobem zvýraznění textu, horní a dolní index, kurzívu atd.
Font: TimesNewRoman
Velikost písma: 12
Řádkování: 1
Zarovnání do bloku s odsazením odstavce 5

V souladu s úpravou užívanou časopisem je nutné volit i druh písma (kurzívu a tučné písmo, nikdy však speciální fonty - široké, vysoké, polotučné apod., proložené psaní), tj. vždy standardní typ. Grafická úprava je záležitostí vlastní sazby. V tabulkách se nepřipouští použití grafiky (rámečky).
Obrázky: Obrázky, chemické vzorce a schémata nesmí být součástí textu, ale musí být dodány separátně, jako zvláštní soubory, v případě obrázku v minimálním rozlišení 300 dpi. V textu umístění obrázku, chemického vzorce nebo schématu vyznačit: obr.1 Vysvětlující text (zdroj)

Strukturní vzorce a schémata
Autoři, kteří kreslí vzorce v programech ChemDraw, ChemSketch či ISIS Draw zašlou příslušné soubory odděleně od textového souboru. Jiné programy jsou redakcí jen obtížně zpracovatelné. Při použití ChemDraw použijte nastavení ACS z nabídky "File - Apply document settings from". U ChemSketch použijte nastavení "Properties - JOC Style (1996)". V ISIS Draw použijte nastavení "Options-Read Journal or Custom Settings" a zvolte "JACS.cfg".

vytisknout  e-mailem