Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Povinně zveřejňované informace

Základní informace

Zbrojní průkaz opravňuje fyzickou osobu k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních).

V případě, že fyzická osoba nabyla do vlastnictví zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně děděním a není držitelem příslušných oprávnění k jejich držení, je oprávněna do dvou měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní a střeliva (§ 66 odst. 1 zákona o zbraních).  

Zbrojní průkaz je veřejná listina (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních). Zbrojní průkazy se rozlišují podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin (§ 16 odst. 2 zákona o zbraních):

  1. ke sběratelským účelům,
  2. ke sportovním účelům,
  3. k loveckým účelům,
  4. k výkonu zaměstnání nebo povolání,
  5. k ochraně zdraví, života nebo majetku.

Jestliže má fyzická osoba u sebe zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně, je povinna mít u sebe i zbrojní průkaz a průkaz zbraně [§ 29 odst. 1 písm. h) zákona o zbraních].

Doba platnosti zbrojního průkazu činí 10 let. Na základě posudku o zdravotní způsobilosti žadatele může příslušný útvar police vydat zbrojní průkaz s dobou platnosti kratší než 10 let. Doba platnosti zbrojního průkazu vydaného, nebo o jehož vydání jeho držitel požádal před 1. červencem 2014, činí 5 let, nebyl-li vydán zbrojní průkaz s dobou platnosti kratší. Při vydání nového zbrojního průkazu po skončení doby platnosti těchto „starých“ zbrojních průkazů bude žadateli již vydán zbrojní průkaz podle nového znění zákona o zbraních (tj. standardně s dobou platnosti 10 let).

Zbraně podléhající zákonu o zbraních, kategorie zbraní

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, upravuje střelné zbraně a střelivo do nich. Střelnou zbraní se rozumí zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu, zkonstruovaná pro požadovaný účinek na definovanou vzdálenost. Jde především o palné zbraně, u kterých je funkce odvozena od uvolnění chemické energie (nejběžněji hoření střelného prachu), mechanické zbraně využívající nahromaděné mechanické energie (luky, kuše, praky atd.) a plynové zbraně, v nichž je využit stlačený plyn nebo vzduch (tzv. vzduchovky, větrovky apod.).

Zákon o zbraních definuje 4 kategorie zbraní (A až D), přičemž s každou z těchto kategorií spojuje různou míru požadavků a podmínek, které je nutné splnit k jejich získání, resp. kladených na jejich držitele:

Kategorie A – „Zakázané zbraně“
Kategorie B – „Zbraně podléhající povolení“
Kategorie C – „Zbraně podléhající ohlášení“
Kategorie D – „Zbraně nepodléhající registraci“

Zbraně kategorie A, B a C podléhají registraci u příslušného útvaru policie a nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit je může pouze osoba k tomu oprávněná – držitel zbrojního průkazu (fyzická osoba) nebo držitel zbrojní licence (právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba). Zbraně kategorie D může nabývat do vlastnictví, držet a za určitých podmínek též nosit jakákoli svéprávná plnoletá osoba nebo právnická osoba, i tehdy, nejedná-li se o držitele zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.

Uchazeč o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E

Před podáním žádosti o vydání zbrojního průkazu prokazuje každý uchazeč o vydání zbrojního průkazu odbornou způsobilost formou zkoušky před zkušebním komisařem jmenovaným Ministerstvem vnitra, kterého na konkrétní zkoušku určuje příslušný útvar policie. Vykoná-li uchazeč zkoušku odborné způsobilosti, vydá mu zkušební komisař doklad o odborné způsobilosti, který uchazeč následně přiloží (společně s dalšími dokumenty podle § 17 odst. 2 zákona o zbraních) k žádosti o vydání zbrojního průkazu.

Ke zkoušce se uchazeč přihlašuje na předepsaném tiskopise přihlášky (pdf, 461 kB), kterou podává u příslušného útvaru policie spolu s posudkem o zdravotní způsobilosti ne starší než 3 měsíce (neplatí, je-li žadatel ke dni podání přihlášky ke zkoušce držitelem zbrojního průkazu nebo muničního průkazu) a kolkovou známku ve výši Kč 100,-. Termín a místo konání zkoušky oznámí příslušný útvar policie uchazeči nejpozději do 2 měsíců od podání přihlášky, a to nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky. Nedostaví-li se žadatel k vykonání zkoušky, stanoví příslušný útvar policie uchazeči nový termín zkoušky. Pokud se uchazeč bez náležité omluvy na zkoušku nedostaví ani na tento nový termín zkoušky, příslušný útvar policie jeho přihlášku odloží.

Obsah a průběh zkoušky odborné způsobilosti upravují v návaznosti na zákon o zbraních:

Průběh zkoušky

Zkouška odborné způsobilosti uchazeče o zbrojní průkaz skupiny A až E se skládá z teoretické a praktické části.

Teoretická část zkoušky se provádí písemným testem skládajícím se z 30 testových otázek. Testy jsou složeny z uveřejněných otázek (každá z uveřejněných otázek se ve stávajícím souboru zkušebních testů alespoň jednou vyskytuje). Od poloviny roku 2014 se používají pro zkoušky uchazečů o zbrojní průkaz různých skupin jednotné testy (již nikoli různé varianty pro různé skupiny).

Praktická část zkoušky zahrnuje jednak zjištění znalostí a předvedení bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a jednak hodnocenou střelbu na pevný cíl. Porušení zásad bezpečné manipulace se zbraní a střelivem v průběhu praktické části zkoušky je důvodem pro okamžité ukončení zkoušky.  Praktická část zkoušky se obsahově liší podle skupin zbrojního průkazu (např. z hlediska typů zbraní, na kterých uchazeč předvádí bezpečnou manipulaci a ze kterých střílí).

Opakování zkoušky

Podle § 10 vyhlášky č. 221/2017 Sb. je uchazeč, který úspěšně absolvoval test (tj. uspěl v teoretické části zkoušky), ale neuspěl u praktické části zkoušky, oprávněn jedenkrát opakovat pouze praktickou část zkoušky (výsledek teoretické části zkoušky mu v takovém případě zůstává „zachován“), a to nejdříve 15 dní a nejpozději 2 měsíce po zkoušce, v jejíž praktické části neuspěl. Současně může uchazeč, který se chce vyhnout možnosti, že by jej u opakované praktické části zkoušky zkoušel stejný zkušební komisař, požádat příslušný útvar policie o určení jiného zkušebního komisaře.

Pokud žadatel neuspěje u teoretické části zkoušky, nebo ani u opakované praktické části zkoušky, může se znovu přihlásit ke zkoušce odborné způsobilosti nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky, resp. neúspěšně opakované praktické části zkoušky.

Náklady na zkoušku

Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E, a to včetně odměny zkušebního komisaře, hradí podle § 21 odst. 8 zákona o zbraních žadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence (týká se např. případů uchazečů o vydání zbrojního průkazu skupiny D, kteří jsou k takovému držiteli zbrojní licence v pracovněprávním vztahu).

Odměna hrazená jedním uchazečem zkušebnímu komisaři za účast na zkoušce odborné způsobilosti a rovněž také na případné opakované praktické části zkoušky činí 600 Kč. Uchazeči však musí počítat též s tím, že další náklady budou hradit např. za pronájem střelnice, spotřebované střelivo atd. Doporučujeme se v předstihu informovat u provozovatele či správce střelnice, na které se bude zkouška konat, jaké platby jsou od účastníků zkoušky odborné způsobilosti v tomto směru vyžadovány.

Vykonání zkoušky v jiném kraji

K tzv. změně místní příslušnosti (§ 131 odst. 5 správního řádu) se vyžaduje podání písemné žádosti o vykonání zkoušky odborné způsobilosti v místní působnosti jiného krajského ředitelství policie (žádost je třeba doručit příslušnému útvaru policie podle bydliště žadatele). V žádosti je nutné uvést také příslušný útvar policie, u kterého chce žadatel zkoušku odborné způsobilosti skládat, a důvody, pro které se žádost podává.

Po zvážení závažnosti důvodů uvedených v žádosti (např. dojezdová vzdálenost, studium nebo výkon zaměstnání mimo místo trvalého pobytu) a vytíženosti dotčeného útvaru policie, u kterého by měla být zkouška vykonána, může příslušný útvar policie žádosti vyhovět; kladné vyřízení žádosti však není nárokové. Na vykonání zkoušky u jiného než příslušného útvaru policie tedy neexistuje právní nárok, záleží vždy na závažnosti okolností konkrétního případu.

Veškeré aktuální informace týkající se příslušných formulářů, testových otázek, zákonů a dalších souvisejících právních předpisů naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra, Odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality.

http://www.mvcr.cz/clanek/zbrane-strelivo-bezpecnostni-material-84336.aspx

Aktuální ceník poplatků dle zákona o zbraních je uveden pod odkazem níže:

http://www.mvcr.cz/soubor/spravni-poplatky-1-8-2017-pdf.aspx

plk. Mgr. Daniel Kubín; 13.12.2017 10:11 hod.

vytisknout  e-mailem