Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Povinně zveřejňované informace

Základní informace

Zbrojní průkaz je veřejná listina, která opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení. Doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let. Zbrojní průkaz lze vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou kratší než 10 let (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních).

Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin (§ 16 odst. 2 zákona o zbraních):

 1. ke sběratelským účelům  (skupina ZP A)
 2. ke sportovním účelům  (skupina ZP B)
 3. k loveckým účelům (skupina ZP – C)
 4. k výkonu zaměstnání nebo povolání (skupina ZP D)
 5. k ochraně zdraví, života nebo majetku (skupina ZP E)

Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E je povinen, mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, má-li u sebe zbraň kategorie A, A-I, B anebo C nebo střelivo do této zbraně (§ 29 odst. 1 písm. I) zákona o zbraních).

V případě, že fyzická osoba nabyla do vlastnictví zbraň kategorie A, A – I, B nebo C nebo střelivo do této zbraně děděním a není držitelem příslušných oprávnění k jejich držení, je oprávněna do dvou měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, zbrojní licence, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní a střeliva (§ 66 odst. 1 zákona o zbraních). 

Držitel zbrojního průkazu skupiny D je povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře ve lhůtě 2 měsíců přede dnem uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu a odevzdat příslušnému útvaru policie tento posudek o zdravotní způsobilosti nejpozději ke dni uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu; to neplatí, jde-li o držitele zbrojního průkazu s platností 5 let nebo s platností kratší. Den uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu se vyznačuje ve zbrojním průkazu (§ 29 odst. 2 zákona o zbraních)

Rozdělení zbraní a střeliva podle zákona o zbraních

Zbraně a střelivo se rozdělují na (§ 3 zákona o zbraních)

 1. zakázané zbraně a zakázané střelivo, kterými jsou zbraně kategorie A a zbraně kategorie A-I
 2. zbraně podléhající povolení, kterými jsou zbraně kategorie B
 3. zbraně podléhající ohlášení, kterými jsou zbraně kategorie C a zbraně kategorie C-I (§ 6a zákona o zbraních)
 4. ostatní zbraně, kterými jsou zbraně kategorie D
 5. střelivo, které není zakázané

Uchazeč o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E

Před podáním žádosti o vydání zbrojního průkazu prokazuje každý uchazeč o vydání zbrojního průkazu odbornou způsobilost formou zkoušky před zkušebním komisařem jmenovaným Ministerstvem vnitra, kterého na konkrétní zkoušku určuje příslušný útvar policie. Vykoná-li uchazeč zkoušku odborné způsobilosti, vydá mu zkušební komisař doklad o odborné způsobilosti, který uchazeč následně přiloží (společně s dalšími dokumenty podle § 17 odst. 2 zákona o zbraních) k žádosti o vydání zbrojního průkazu.

Ke zkoušce se uchazeč přihlašuje na předepsaném tiskopise přihlášky (pdf, 461 kB), kterou podává u příslušného útvaru policie spolu s posudkem o zdravotní způsobilosti ne starší než 3 měsíce (neplatí, je-li žadatel ke dni podání přihlášky ke zkoušce držitelem zbrojního průkazu nebo muničního průkazu) a kolkovou známku ve výši Kč 100,-. Termín a místo konání zkoušky oznámí příslušný útvar policie uchazeči nejpozději do 2 měsíců od podání přihlášky, a to nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky. Nedostaví-li se žadatel k vykonání zkoušky, stanoví příslušný útvar policie uchazeči nový termín zkoušky. Pokud se uchazeč bez náležité omluvy na zkoušku nedostaví ani na tento nový termín zkoušky, příslušný útvar policie jeho přihlášku odloží.

Obsah a průběh zkoušky odborné způsobilosti upravují v návaznosti na zákon o zbraních:

Průběh zkoušky

Zkouška odborné způsobilosti uchazeče o zbrojní průkaz skupiny A až E se skládá z teoretické a praktické části.

Teoretická část zkoušky se provádí písemným testem skládajícím se z 30 testových otázek. Testy jsou složeny z uveřejněných otázek (každá z uveřejněných otázek se ve stávajícím souboru zkušebních testů alespoň jednou vyskytuje). Od poloviny roku 2014 se používají pro zkoušky uchazečů o zbrojní průkaz různých skupin jednotné testy (již nikoli různé varianty pro různé skupiny).

Praktická část zkoušky zahrnuje jednak zjištění znalostí a předvedení bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a jednak hodnocenou střelbu na pevný cíl. Porušení zásad bezpečné manipulace se zbraní a střelivem v průběhu praktické části zkoušky je důvodem pro okamžité ukončení zkoušky.  Praktická část zkoušky se obsahově liší podle skupin zbrojního průkazu (např. z hlediska typů zbraní, na kterých uchazeč předvádí bezpečnou manipulaci a ze kterých střílí).

Opakování zkoušky

Podle § 10 vyhlášky č. 221/2017 Sb. je uchazeč, který úspěšně absolvoval test (tj. uspěl v teoretické části zkoušky), ale neuspěl u praktické části zkoušky, oprávněn jedenkrát opakovat pouze praktickou část zkoušky (výsledek teoretické části zkoušky mu v takovém případě zůstává „zachován“), a to nejdříve 15 dní a nejpozději 2 měsíce po zkoušce, v jejíž praktické části neuspěl. Současně může uchazeč, který se chce vyhnout možnosti, že by jej u opakované praktické části zkoušky zkoušel stejný zkušební komisař, požádat příslušný útvar policie o určení jiného zkušebního komisaře.

Pokud žadatel neuspěje u teoretické části zkoušky, nebo ani u opakované praktické části zkoušky, může se znovu přihlásit ke zkoušce odborné způsobilosti nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky, resp. neúspěšně opakované praktické části zkoušky.

Náklady na zkoušku

Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E, a to včetně odměny zkušebního komisaře, hradí podle § 21 odst. 8 zákona o zbraních žadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence (týká se např. případů uchazečů o vydání zbrojního průkazu skupiny D, kteří jsou k takovému držiteli zbrojní licence v pracovněprávním vztahu).

Odměna hrazená jedním uchazečem zkušebnímu komisaři za účast na zkoušce odborné způsobilosti a rovněž také na případné opakované praktické části zkoušky činí 600 Kč. Uchazeči však musí počítat též s tím, že další náklady budou hradit např. za pronájem střelnice, spotřebované střelivo atd. Doporučujeme se v předstihu informovat u provozovatele či správce střelnice, na které se bude zkouška konat, jaké platby jsou od účastníků zkoušky odborné způsobilosti v tomto směru vyžadovány.

Vykonání zkoušky v jiném kraji

K tzv. změně místní příslušnosti (§ 131 odst. 5 správního řádu) se vyžaduje podání písemné žádosti o vykonání zkoušky odborné způsobilosti v místní působnosti jiného krajského ředitelství policie (žádost je třeba doručit příslušnému útvaru policie podle bydliště žadatele). V žádosti je nutné uvést také příslušný útvar policie, u kterého chce žadatel zkoušku odborné způsobilosti skládat, a důvody, pro které se žádost podává.

Po zvážení závažnosti důvodů uvedených v žádosti (např. dojezdová vzdálenost, studium nebo výkon zaměstnání mimo místo trvalého pobytu) a vytíženosti dotčeného útvaru policie, u kterého by měla být zkouška vykonána, může příslušný útvar policie žádosti vyhovět; kladné vyřízení žádosti však není nárokové. Na vykonání zkoušky u jiného než příslušného útvaru policie tedy neexistuje právní nárok, záleží vždy na závažnosti okolností konkrétního případu.

Veškeré aktuální informace týkající se příslušných formulářů, testových otázek, zákonů a dalších souvisejících právních předpisů naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra, Odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality.

http://www.mvcr.cz/clanek/zbrane-strelivo-bezpecnostni-material-84336.aspx

Pokyny pro úhradu plateb správních poplatků dle zákona o zbraních učiněných elektronicky se zaručenou identitou (datová schránka, email s elektronickým podpisem).

Tyto pokyny jsou platné pouze pro pracoviště Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Před provedením platby prosím zkontrolujte, zda je Váš správní úkon zpoplatněn dle zákona o správních poplatcích. Kompletní přehled poplatků je uveden zde:

Poplatky
Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu – 100 Kč.
Přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění – 700 Kč.
Správní úřad může snížit poplatek až na 50 Kč, vydává-li zbrojní průkaz v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.

Poznámky:
Za vydání duplikátu zbrojního průkazu se vybírá poplatek 100 Kč.
Za vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek 700 Kč za každou skupinu rozsahu oprávnění.
Za vydání nového zbrojního průkazu může správní úřad snížit poplatek na 400 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu.
Správní poplatek za vydání zbrojního průkazu se platí v české měně, obvykle kolkovými známkami a je splatný při přijetí podání.

Platby provádějte podle místní příslušnosti (místo bydliště či sídlo právnické osoby):

Územní odbor Hradec Králové, pracoviště OSZBM, ul. Mrštíkova 541/19, Hradec Králové:
číslo bankovního účtu: 3711-1621511/0710 (ČNB)
variabilní symbol: 4500509190
specifický symbol: vaše rodné číslo nebo IČO

Územní odbor Jičín, pracoviště OSZBM, ul. Balbínova 24, Jičín:
číslo bankovního účtu: 3711-1621511/0710 (ČNB)
variabilní symbol: 4500509192
specifický symbol: vaše rodné číslo nebo IČO

Územní odbor Náchod, pracoviště OSZBM, ul. Plhovská 1176, Náchod:
číslo bankovního účtu: 3711-1621511/0710 (ČNB)
variabilní symbol: 4500509193
specifický symbol: vaše rodné číslo nebo IČO

Územní odbor Rychnov nad Kněžnou, pracoviště OSZBM, ul. Zborovská 1360, Rychnov nad Kněžnou:
číslo bankovního účtu: 3711-1621511/0710 (ČNB)
variabilní symbol: 4500509195
specifický symbol: vaše rodné číslo nebo IČO

Územní odbor Trutnov, pracoviště OSZBM, ul. Horská 78, Trutnov:
číslo bankovního účtu: 3711-1621511/0710 (ČNB)
variabilní symbol: 4500509198
specifický symbol: vaše rodné číslo nebo IČO

K datové zprávě přiložte formulář konkrétního úkonu, který požadujete. V případě, že tento úkon bude zpoplatněn, přiložte též potvrzení o provedené platbě z účtu s výše uvedenými pokyny pro tuto platbu. Jakékoliv dotazy na platby či konkrétní úkony můžete případně konzultovat s příslušnými pracovišti OSZBM.

plk. Mgr. Daniel Kubín;
4.5.2022 

vytisknout  e-mailem