Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Postupovaly úřední osoby dle platných předpisů ?

Žadatel se prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím domáhal poskytnutí následujících informací, citace: 

„…1.1- Zda byl příslušník PČR, zpracovatel, povinen dodržovat zákony České republiky a EU, při své úřední činnosti.

1.2- Zda byl, příslušník PČR, zpracovatel, náměstek ředitele pro výkon, rada, povinen dodržovat zákony České republiky a EU, při své úřední činnosti.

1.3- Zda bylo ze strany vedoucích, pracovníků, zaznamenáno, že by do této součásti PČR, NCOZ–SKPV, pronikl organizovaný zločin, prostřednictvím některých úředních osob, které osvědčují – nadržují, pachatelům závažné trestné činnost v organizované skupině, jako je padělání listin, za účelem krádeže a neoprávněného majetkového prospěchu, nepravdivé skutečnosti, že se nejedná o nezákonnou činnost, aby unikly trestnímu stíhání.

1.4- Zda mohli příslušníci, tohoto státního orgánu, úmyslně, osvědčovat ve svých podáních, nepravdivé skutečnosti, že padělání a pozměňování veřejné listiny, v písemné podobě, rozsudku čj. XXXX, kde došlo ke změně, číselného označení rozsudku, změně, číselného označení výroku, a připsání nového výroku, pod bodem VI. odměna znalci XXXX oproti, veřejně a ústně a zaprotokolován. Není porušení zákona, padělání a pozměňování veřejné listiny.

1.5- Zda mohla, úřední osoba činná u NCOZ SKPV úmyslně osvědčit ve svém podání, nepravdivé skutečnost k zakrytí a nadržování pachatelům trestné činnosti u Policie ČR, Libereckého kraje ve věci padělání a pozměnění veřejné listiny a to protokolu z jednání pod čj. XXXX soudkyní XXXX, okresní soud v Semilech – cituji – příloha PČR KŘP LK

1.6- Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků, NCOZ SKPV, zaznamenáno, že některé úřední osoby tohoto orgánu, se dopustily, při posuzování, padělání a pozměňování veřejné listiny, protokolu z jednání pod čj. XXXX, podvodu, při zneužití moci úřední, při nadržování pachatelům, závažné trestné činnosti, jako organizované skupině, jestliže, tyto osoby, činné u NCOZ SKPV, úmyslně osvědčovaly k zakrytí trestné činnosti, Policistů ČR, působících v Libereckém kraji aby mohli uvádět:

1.7- Zda si byli, vedoucí pracovníci činní u NCOZ SKPV, vědomi že porušili čl. 1 zákona č. 1/1993 Sb. Ústavu ČR, když nezajistili občanu ochranu majetku, před nezákonným jednáním, kdy rozsudek XXXX vydaný v písemné podobě, neobsahuje, identické označení výroku, kde nemohl ze zákona č. 1/1993Sb. čl. 96 odst. 2 Ústavy České republiky – cituji: V Rozsudku navíc přibyl odstavec( výrok- VI) s informací o odměně znalce ve výši 250 Kč, který je označen č. VI, kde je prokazatelné, že veřejná listina ,,protokol z jednání čj. XXXX, n e o b s a h u j e“, záznam, že by byl tento výrok veřejně a ústně, vyhlášen u Okresního soudu v Semilech, a je prokazatelné že úřední osoby činné u NCOZ SKPV, vědomě a účelově, porušily zákony České republiky- a nadále umožnily, pachateli trestné činnosti, padělané a pozměněné veřejné listiny, soudkyní XXXX, používat jako pravý k získání neoprávněného majetkového prospěchu, pro jiného. A k tomuto jednání napomohli i některé úřední osoby, tohoto orgánu.

1.8- Jaké právní postavení měl u státního orgánu jako je NCOZ SKPV, veřejná listina, protokol z jednání u Okresního soudu v Semilech, pod čj.XXXX, jako důkaz veřejně a ústně vyhlášen v souladu s Ústavou ČR, prokazující trestnou činnost, padělání a pozměňování veřejné listiny, soudkyní XXXX v písemné podobě v r. 2003, rozsudek pod čj. XXXX.

1.9- Jaké právní postavení měl u státního orgánu jako je NCOZ SKPV, důkaz, zákon č. 1/1993 Sb. č. 96 odst.2, Ústavy ČR, když rozsudek se musí veřejně a ústně, vyhlašovat a to jak v označená výroku, tak znění výroku, když pracovníci NCOZ SKPV, libovolně, porušují zákon a ignorují, skutečnost, že výrok pod č. VI, uvedený v rozsudku čj. XXXX, nebyl veřejně a ústně vyhlášen a zaznamenán v protokolu z jednání pod XXXX.

1.10- Zda bylo ze strany vedoucích, pracovníků NCOZ SKPV, zaznamenáno, že někteří policisté činní u PČR KŘP LK, úmyslně, zatajovaly trestnou činnost, že ve stejné věci řízení pod čj. XXXX, občanskoprávní řízení u Okresní soud Semily“ které nebyla, ze zákona v r. 2003 skončeno, došlo k nezákonnému zahájení nového řízení a založení spisu, pod XXXX a vedených rozhodnutí, při porušení zákona 99/1963Sb. o.s.ř.

1.11- Zda vedoucí pracovníci, činní u NCOZ SKPV, zaznamenali, s uvedením, čj. spisu, že by byla, trestní oznámení – za padělání a pozměňování veřejné listiny čj. XXXX k získání neoprávněného majetkového prospěchu pro, žalovanou – jiného v řízení pod čj. XXXX, Okresní soud Semily, vedena a prověřována, v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. Trestního řádu a zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákon

1.11- Jaká opatření, byla ze strany vedoucích, pracovníků NCOZ SKPV učiněna, aby došlo k odstranění, nesprávných úředních, postupů a vyvození všech právních důsledků, proti osobám, páchající trestnou činnost a osobám porušující služební zákon, a nadržujícím pachatelům trestné činnosti, aby unikly trestnímu stíhání."

Žadateli byla sdělena následující odpověď:

1.1 Ano.

1.2 Ano

1.3 Ne.

1.4 – 1.9 Souhrnně k těmto bodům sdělujeme, že policejní orgán NCOZ SKPV nijak neosvědčoval pravost či nepravost jakýchkoliv listin, či jejich úplnost, ani nijak nenapomáhal zakrýt údajnou trestnou činnost, respektive nadržovat údajným pachatelům trestné činnosti. Policejní orgán NCOZ SKPV posoudil po obsahové stránce tak, jak mu to ukládá interní normativní předpis policejního prezidenta, zda se ve věci může jednat o podezření z trestné činnosti věcně příslušné k prověřování na NCOZ SKPV. K takovému závěru z předložených písemností policejní orgán NCOZ SKPV nedospěl, a proto podání vrátil na územní odbor Policie ČR Semily k dalšímu šetření a rozhodnutí. Tento postup nijak nevylučuje, že následným šetřením policejního orgánu KŘP Libereckého kraje (potažmo Územního odboru v Semilech) mohly být následně zjištěny skutečnosti odůvodňující podezření, že došlo ke spáchání trestného činu soudcem, a že v okamžiku takového zjištění by policejní orgán NCOZ SKPV mohl být věcně příslušný k dalšímu šetření a zjištěnými skutečnostmi by se poté zabýval.

1.10 Žádné úmyslné zatajování trestné činnosti ze strany policistů činných u Policie ČR KŘP Libereckého kraje nebylo při vyhodnocování podání ze strany vedoucích pracovníků či pracovníků NCOZ SKPV shledáno. V případě, že existuje takové podezření, je zřejmě žádoucí obrátit se na Generální inspekci bezpečnostních sborů.

1.11 Viz souhrnná odpověď k bodům 1.4 – 1.9

1.12 Ze strany vedoucích pracovníků a pracovníků NCOZ SKPV došlo k řádnému vyhodnocení obdrženého podání z hlediska stanovení věcné a místní příslušnosti konkrétního policejního orgánu, který se bude podáním zabývat a povede další šetření.

vytisknout  e-mailem