Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Postup hlídky

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Žadatel požádal o následující informace:

 „Dovoluji si touto cestou požádat o zaslání listiny či listin,
- kterými je stanoven postup, jak má motorizovaná policejní hlídka postupovat v případě, že je poškozeným a třemi dalšími svědky oznámeno nebezpečné vyhrožování vzbuzující důvodnou obavu o život, a označen konkrétní pachatel,
- kterými je stanovena povinnost motorizované policejní hlídky sepsat o provedeném úkonu úřední záznam,
- kterými je stanoven povinný obsah takového úředního záznamu,
- kterými je stanoven postup pro jednání s takto označeným pachatelem,
- kterými je stanoven postup v případě, kdy takový úřední záznam neodpovídá skutečnosti.
Žádost v krátkosti odůvodňuji následovně. …..Žádosti tedy chci získat relevantní dokumenty popisující standardní postupy motorizované policejní hlídky v popsané situaci a případný postih při jejich nesplnění.
Domnívám se, že povahu požadovaných informací nelze podřadit pod ustanovení §15 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. a že zde proto není překážka, jež by poskytnutí požadovaných informací bránila. Současně sděluji, že souhlasím, aby požadované informace byly anonymizovány ve smyslu §8 InfZ.


Policie České republiky žadateli sdělila následující informace:

V žádosti požadujete zaslání listin:

1) které stanovují postup, jak má motorizovaná policejní hlídka postupovat v případě, že je poškozeným a třemi dalšími svědky oznámeno nebezpečné vyhrožování vzbuzující důvodnou obavu o život a označen konkrétní pachatel:
Odpověď:
Policisté se při výkonu služby a plnění služebních povinností řídí z. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen "zákon o policii"). V ust. § 10 odst. 1 zákona o policii je uvedeno, že v případě ohrožení a porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti, jehož odstranění spadá do úkolů policie, je policista ve službě nebo zaměstnanec policie v pracovní době povinen provést úkon v rámci své pravomoci nebo přijmout jiné opatření, aby ohrožení nebo porušení odstranil. V  ust. § 11  zákona o policii se dále uvádí, že policista a zaměstnanec policie jsou povinni:
a) dbát, aby žádné osobě v důsledku jejich postupu nevznikla bezdůvodná újma, 
b) dbát, aby jejich rozhodnutím neprovést úkon nevznikla osobám, jejichž bezpečnost je ohrožena, bezdůvodná újma,
c) postupovat tak, aby případný zásah do práv a svobod osob, vůči nimž směřuje úkon, nebo osob nezúčastněných nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného úkonem.
Policista je povinen přijmout oznámení v případě podezření ze spáchání přestupku či trestného činu a skutek řádně zadokumentovat.

2) kterými je stanovena povinnost motorizované policejní hlídky sepsat o provedeném úkonu úřední záznam a
3) kterými je stanoven povinný obsah takového úředního záznamu:
Odpověď:
V případě, že se policista rozhodne o provedeném úkonu úřední záznam sepsat, musí být pořízen bez zbytečného odkladu a musí obsahovat uvedení času, důvodu, průběhu a okolností úkonu. Úřední záznam musí být uložen nejméně po dobu 5 let. (dle ust. § 109 odst. 1 zákona o policii).

4) kterými je stanoven postup pro jednání s takto označeným pachatelem:
Odpověď:
V ust. § 10 odst. 5 zákona o policii je dále uvedeno, že pokud to okolnosti dovolují, je policista před provedením úkonu, při němž dochází k přímému vynucování splnění právní povinnosti nebo k přímé ochraně práv za použití síly nebo hrozby jejího použití, povinen použít slov "Jménem zákona!" a odpovídající výzvy. Policista a zaměstnanec policie jsou při plnění úkolů policie povinni dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní.

5) kterými je stanoven postup v případě, kdy takový úřední záznam neodpovídá skutečnosti:
Odpověď:
Policista je povinen uvádět v úředním záznamu pouze pravdivé skutečnosti, které při prověřování zjistil. Má-li poškozený nebo oznamovatel důvodné pochybnosti o pravdivosti informací uvedených v sepsaném úředním záznamu, má možnost projednat tuto skutečnost s přímým nadřízeným policisty, který úřední záznam sepsal anebo podat stížnost na příslušný odbor vnitřní kontroly.

 pplk. JUDr. Lucie Žárská, 17. 3. 2020

vytisknout  e-mailem