Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poskytování první pomoci

Zveřejnění podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Žadatel se domáhal následujících informací:

a) „Jsou příslušníci PČR školeni nebo přezkušováni ze zásad poskytování první pomoci? Pokud ano, tak jak často, jakou metodou, v jakém rozsahu a na základě jakého nařízení/rozkazu/vyhlášky/zákona?

b) Existují v PČR a jejích organizačních celcích systemizovaná místa zdravotníků či podobných odborností (záchranáři či obdoba např. armádních Combat Life Saverů), pokud ano, kolik jich je, jaké je jejich místo ve schématu organizace a jaké kvalifikační předpoklady musí příslušník splňovat pro zařazení na takovou funkci?

c) Vysílá PČR své příslušníky na kurzy zaměřené na poskytování první pomoci? Pokud ano, o jaký typ kurzů jde a kolik příslušníků ročně jimi projde? Provozuje PČR vlastní školicí středisko nebo se obrací na jiné poskytovatele (lék. fakulty, ČČK, soukromí školitelé apod.)?    

d) Jakým materiálem a vybavením pro poskytování první pomoci disponují příslušníci PČR při výkonu služby? Jakým předpisem se používání a rozdělování tohoto materiálu řídí?

e) Jaký je počet příslušníků PČR k 1. 1. 2020 (stačí zaokrouhlený na stovky)?

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Ad a)

Školení ze zásad poskytování první pomoci v různém rozsahu policisté absolvují v průběhu služebního poměru jednak v rámci vzdělávacích aktivit (respektive profesního vzdělávání) a jednak v rámci služební přípravy.

V souladu s ustanovením § 19 odst. 5 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2003 Sb.“), každý příslušník Policie České republiky (dále jen „policista“), který je ustanoven na konkrétní služební místo, musí splňovat příslušný další odborný požadavek spojený s tímto konkrétním služebním místem. Za tímto účelem je vytvořen systém odborné přípravy, respektive profesního vzdělávání, který se člení na kvalifikační přípravu, další odbornou přípravu a doplňující přípravu. Součástí kvalifikační přípravy je základní odborná příprava (dále jen „ZOP“), kterou každý policista absolvuje zpravidla na počátku svého služebního poměru. Dále jsou policisté vysíláni příslušnými služebními funkcionáři k absolvování jednotlivých kurzů. Kurzy jsou realizovány, až na výjimky, ve vzdělávacích zařízeních Policie České republiky, případně ve školních policejních střediscích jednotlivých útvarů. Policisté absolvují každý kurz pouze jednou, s výjimkou periodických školení, která jsou povinni absolvovat opakovaně podle předepsaných lhůt.

Školení zásad poskytování první pomoci je součástí zdravotnické přípravy v rámci ZOP. Existuje více druhů ZOP, v rámci ZOP pro „uniformované policisty“ je zdravotnické přípravě vymezena časová dotace 26 hodin, v rámci ZOP pro „kriminalisty" činí tato časová dotace 16 hodin. Obecným cílem zdravotnické přípravy v rámci ZOP pro „uniformované policisty“ je jejich příprava k samostatnému a efektivnímu jednání a pomoci při ohrožení života člověka, zejména při specifických poraněních v souvislosti s použitím zbraně a donucovacích prostředků. Policisté jsou rovněž vedeni k tomu, aby si uvědomovali odpovědnost za ochranu svého života a zdraví a dokázali si vzájemně poskytnout první pomoc při mimořádných událostech ve výkonu služby. Výuka používá metody slovní, názorně demonstrační, praktické a aktivizující, forma výuky je hromadná, skupinová i individuální. Policisté jsou průběžně hodnoceni z jednotlivých témat na základě praktického předvedení získaných dovedností. Hodnocení tematického celku zdravotnické přípravy je ukončeno výrokem „splnil(a)/nesplnil(a)“. Kritéria hodnocení spočívají v tom, že  policista

 • popíše a objasní hlavní zásady dodržování bezpečnostních zásad při poskytování první pomoci,
 • chápe právní aspekty poskytování první pomoci,
 • poskytuje první pomoc v souladu se zásadami taktiky služebního zákroku,
 • chápe priority pomoci při jednotlivých zraněních,
 • při všech úkonech první pomoci používá ochranné prostředky,
 • umí zastavit masivní krvácení z končetin a krku,
 • dokáže využít vhodný zdravotnický materiál k zastavení masivního krvácení,
 • předvede poskytnutí první pomoci při bezvědomí,
 • aplikuje kontrolu životních funkcí,
 • umí ošetřit hrudník jako součást zajištění dýchání,
 • ovládá postupy resuscitace dospělého i dítěte,
 • dokáže použít automatický externí defibrilátor,
 • ovládá prohlídku osoby pro vyhledání zranění,
 • aplikuje obvazovou techniku,
 • aplikuje zásady protišokových opatření,
 • zná zásady ošetření sebe sama,
 • zná první pomoc pro popáleniny, úraz elektrickým proudem a podchlazení,
 • aplikuje první pomoc pro interní obtíže,
 • zná třídění raněných při hromadných úrazech metodou START,
 • řeší modelové situace - příklady z policejní praxe.

V rámci ZOP pro "kriminalisty" je pozornost věnována zejména první pomoci při mimořádných událostech a jejím specifikům, dále tématům základních životních funkcí, masivního krvácení, resuscitace nebo interních problémů. Používány jsou metody výuky, jako je přednáška nebo výklad, avšak důraz je kladen především na praktickou výuku, většina témat je realizována metodou praktických cvičení, řízených diskuzí a inscenačních vyučovacích metod.

ZOP pro „uniformované policisty" v roce 2019 absolvovalo 1248 policistů, ZOP pro "kriminalisty" 15 policistů.

Dalším odborným požadavkem pro policisty zařazené v pořádkových a zásahových jednotkách a v Útvaru rychlého nasazení, kteří jsou určeni k plnění funkce zdravotníka, je kvalifikační příprava „Poskytování první pomoci v mimořádných situacích“. Nezbytným předpokladem účasti v uvedeném kurzu je absolvování základního (týdenního) kurzu první pomoci realizovaného Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Cílem této kvalifikační přípravy je osvojení, zdokonalení a rozšíření vybraných znalostí, teoretických a praktických dovedností uplatňovaných při poskytování první pomoci a v provádění život zachraňujících úkonů, osvojení praktických dovedností uplatňovaných při poskytování základní neodkladné péče při záchraně života a také osvojení základních zdravotnických dovedností, uvědomění si odpovědnosti při vzniku mimořádné události, schopnost samostatného a efektivního jednání při řešení reálných situací. Délka kurzu je 10 dnů, doba platnosti kvalifikace činí 4 roky. V roce 2019 absolvovalo tento kurz 38 policistů, v roce 2018 67 policistů a v roce 2017 21 policistů.

Pro instruktory služební přípravy, kteří zabezpečují výcvik policistů zejména se zaměřením na střeleckou přípravu, je určen kurz další odborné přípravy „Poskytování první pomoci – život zachraňující úkony“. Smyslem kurzu je upevnění a obnovení znalostí a praktických dovedností v poskytování první pomoci při život zachraňujících úkonech  a schopnost samostatného efektivního jednání při řešení reálných situací spojených s ohrožením života člověka. Kurz je zakončen ověřením osvojených praktických dovedností formou řešení simulovaného případu a ověřením teoretických znalostí formou písemného testu před zkušební komisí složenou ze školitele a zástupce zdravotnického zařízení. Doba platnosti kvalifikace je 5 let, délka kurzu 2 dny. Metody výuky jsou výklad, diskuze, praktické cvičení, řešení modelových situací s využitím audiovizuální techniky. Kurz prodlužující platnost kvalifikace je jednodenní. V roce 2019 žádný policista neabsolvoval tento kurz, v roce 2018 ho absolvovalo 10 a v roce 2017 6 policistů.

Pokud jde o kurzy doplňující přípravy, v současné době je realizován třídenní kurz "První pomoc v taktickém prostředí - First Responder" a kurz "První pomoc v taktickém prostředí - Tactical Life Saver" v délce 5 dnů. Metody výuky: přednáška, nácvik, modelové situace. Kurzy zajišťuje Policie České republiky, přítomen je vždy 1 zdravotnický instruktor. V roce 2019 prvně jmenovaný kurz absolvovalo 34 policistů.

Školení k zásadám poskytování první pomoci je zároveň realizováno také v rámci služební přípravy v souladu se závazným pokynem policejního prezidenta č. 4/2009, o provádění služební přípravy příslušníků Policie České republiky, na jehož základě jsou vydávány příslušnými služebními funkcionáři formou interních aktů řízení plány plnění služební přípravy jednotlivých útvarů.

Zásady poskytování první pomoci jsou například součástí školení žadatelů a držitelů povolení k řízení služebních dopravních prostředků. Školení žadatelů je dvoudenní (16 hodin), školení držitelů je jednodenní (8 hodin) a provádí se každoročně. Školení se pořádá na základě závazného pokynu policejního prezidenta č. 68/2008, ke sjednocení postupu při získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů služebních vozidel Policie České republiky.

Na základě dohody o spolupráci v oblasti vzdělávání a výcviku mezi Útvarem policejního vzdělávání a služební přípravy a Zdravotnickou záchrannou službou hlavního města Prahy jsou realizovány praktické stáže policistů zařazených v tomto útvaru formou účasti na výjezdech posádek rychlé zdravotnické pomoci. Policisté Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy předávají získané poznatky prostřednictvím instrukčně metodických zaměstnání instruktorům služební přípravy. 

Zdravotnická příprava je součástí služební zkoušky, kterou musí policista absolvovat nejpozději měsíc před uplynutím doby, na kterou je zařazen do služebního poměru na dobu určitou (3 roky). Zkušební zkouška je realizována na základě § 12 zákona č. 361/2003 Sb. a nařízení vlády č. 506/2004 Sb., kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky a její průběh, hodnocení a ukončení, ve znění pozdějších předpisů.

Ad b)

V rámci Policie České republiky nejsou systemizována žádná služební místa s uvedenou charakteristikou.

Ad c)

Viz ad a).

Ad d)

Žádný právní předpis ani interní akt řízení Policie České republiky neupravuje používání zdravotnického materiálu policisty při výkonu služby. Poskytování první pomoci policisty se řídí obecnými zásadami právního prostředí České republiky, zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 361/2003 Sb. První pomoc, ošetření nebo život zachraňující úkony poskytované policisty jsou z právního hlediska považovány za poskytnutí laické první pomoci, a to bez ohledu na absolvovaná školení či kurzy. V současné době policisté disponují osobními lékárničkami pro ošetření drobných poranění, dále standardními auto či moto lékárničkami ve služebních dopravních prostředcích a pro potřeby prvosledových hlídek, pořádkových jednotek a zásahových jednotek jsou některá vozidla vybavena tzv. záchranářským batohem integrovaného záchranného systému, který obsahuje prostředky pro poskytnutí život zachraňujících úkonů. S tímto batohem jsou oprávněni manipulovat pouze proškolení policisté. Některá hlídková vozidla určená především pro prvosledové hlídky jsou rovněž vybavena automatickým defibrilátorem AED.

Ad e)

Početní stav příslušníků Policie České republiky ke dni 1. ledna 2020 je 40 228 osob.

PhDr. Jiří Vokuš, 25. února 2020

vytisknout  e-mailem