Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pořizování záznamů Policií České republiky

Žadatel se domáhal poskytnutí následujících informací: 

1. Zda je příslušník Policie ČR oprávněn pořizovat si kopie osobních dokladů jako občanského průkazu, řidičského průkazu nebo kopii technického průkazu vozidla. Pokud ano, tak v jakých případech, na jakém právním základě, za jakým účelem, jak je s těmito daty dále nakládáno, zda k pořízení kopie je třeba souhlasu majitele dokladů, zda smí kopii zhotovit na svůj soukromý mobilní telefon a zda je k tomuto úkonu vydán nějaký závazný pokyn, předpis nebo doporučení.

2. Zda je příslušník Policie ČR oprávněn instalovat do služebního vozidla Policie ČR soukromé mobilní zařízení umožňující audio nebo video záznam bez ohledu na to, zda je zařízení v provozu či nikoliv. Pokud ano, tak na jakém právním základě a jak je v tomto ohledu zachována ochrana soukromí zaznamenaných osob ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů a kdo je za takový záznam případně odpovědný.

3. Zda je příslušník Policie ČR oprávněn a v jakých případech pořizovat si audio nebo video záznam jednání, přestupku nebo běžné činnosti na své přenosné soukromé technické zařízení umožňující takový záznam (kamera, telefon apod.). Pokud ano, tak zda je k tomu nutný souhlas zaznamenávané osoby, zda o tom musí být taková osoba předem informována nebo poučena a jaký je postup v případě, že zaznamenávaná osoba k tomu nedá svůj souhlas nebo vyjádří nesouhlas. Dále žádáme o informaci na jakém právním základě je takový záznam na soukromé zařízení možný, v jakých případech a jak je s těmito daty získanými při výkonu služebních povinností nebo úkonů dále nakládáno ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů a kdo je správcem těchto údajů ve smyslu zákona.

4. Pokud záznam příslušníka Policie ČR na soukromé technické zařízení umožňující audio nebo video záznam možné není, pak žádáme o informaci podle jakých indícií nebo označení lze poznat, že záznamové zařízení je provozováno legálně a v souladu se zákonem, zda je nějak oficiálně označeno nebo zda k tomuto zařízení náleží nějaký dokument osvědčující jeho oprávněné použití jménem Policie ČR.

5. Na jakém právním základě jsou označená služební vozidla Policie ČR vybavena záznamovým zařízením - kamerami, které jsou umístěny ve vozidlech a snímají prostřednictvím dvou kamer dění před vozidlem i za vozidlem. Dále žádáme o informaci, zda se jedná o audio a video záznam, nebo zda je pořizován pouze video záznam, jak dlouho se záznam ukládá, zda se dále archivuje nebo zpracovává případně po jakou dobu a po jaké době je záznam smazán.

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Příslušník policie je oprávněn vyzvat osobu k prokázání totožnosti a je též oprávněn na záznamová zařízení „bez souhlasu“ pořizovat záznamy dle § 62 a 63 zákona
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon o policii“). Policie nevyužitelné informace likviduje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Dle § 62 odst. 1 zákona o policii může policie, je-li to nezbytné pro plnění jejích úkolů, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy osob a věcí nacházejících se na místech veřejnosti přístupných a zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu úkonu. Technickým prostředkem se rozumí i prostředek, který není majetkem policie, pokud je užit k záznamu výkonu služby nebo protiprávního jednání. Na základě odst. 1 tohoto ustanovení může policie získávat informace pomocí automatických i jiných systémů. Podmínkou pro pořizování záznamů je nezbytnost získaných informací pro plnění jejich úkolů (včetně prevence kriminality). Pořizování záznamu o úkonech policistů, včetně dokumentace podoby osob a jejich dokladů přispívá k předcházení korupci jak ze strany policistů, tak ze strany osob, se kterými jednají. Technické záznamy obecně zlepšují důkazní situaci v následných projednáváních případů před příslušnými orgány

Některá služební vozidla policie jsou vybavena záznamovým zařízením – kamerami. Pokud je služební vozidlo policie kamerou osazeno, záznam se pořizuje, přičemž  pořizování záznamu se zahajuje okamžikem výjezdu vozidla. Policie může pořizovat tyto záznamy dle § 62 odst. 1 zákona o policii.

K zálohování záznamů kamer umístěných ve služebních vozidlech policie dochází pouze tehdy, pokud se vyhodnocením potvrdí potřebnost zajištění pořízeného záznamu. V takovém případě policista prostřednictvím vedoucího pracovníka pořízený záznam zajistí a přenese na záznamní médium. Přitom je povinen učinit taková opatření, aby ještě předtím nedošlo k jeho změně či úpravě. Pořízený záznam musí být odstraněn nejpozději do 1 měsíce od dne jeho pořízení.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 28. 6. 2016

vytisknout  e-mailem