Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pořádková policie

Služba pořádkové policie je jednou ze základních služeb Policie České republiky. U této služby je v naší republice zařazeno přes 16.000 příslušníků policie. Jde o službu, která je prakticky pilířem policie a policisté zařazeni k této službě, jsou v přímém kontaktu s občany, orgány obce a právnickými a fyzickými osobami.

Rozsah a charakter úkolů činnosti služby pořádkové policie k jejich zajištění v zásadě omezuje možnost užší specializace oproti jiným útvarům specializovaných služeb. Tento fakt tak činí službu pořádkové policie v podstatě „universální“, což klade vysoké nároky na samotné její příslušníky, a to jak v oblasti znalostí zákonů, vyhlášek, služebních předpisů, tak také na jejich fyzickou a psychickou připravenost. Vzhledem k již zmiňované universálnosti příslušníků pořádkové policie, je tato služba jakousi základnou pro výběr policistů do jiných specializovaných a odborných služeb policie, např. ke službě kriminální policie a vyšetřování.

Rozsah činnosti služby pořádkové policie je stanoven zákonem o Policii České republiky, případně dalšími zákony, právními normami a resortními předpisy. Mezi základní úkoly služby pořádkové policie patří zejména:ochrana bezpečnosti osob a majetku,

 • spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení
 • boj proti kriminalitě,
 • přijímání, evidování a prošetřování oznámení osob,
 • plnění úkolů v trestním, přestupkovém a správním řízení,
 • dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. 
Základními výkonnými organizačními články PČR s územně vymezenou působností, které jsou zřízeny k plnění základních úkolů služby pořádkové policie, jsou obvodní oddělení policie a oddělení hlídkové služby.
 
OBVODNÍ (místní) ODDĚLENÍ POLICIE
vykonávají svou činnost především následujícími formami:
 • Dozorčí službou, která je vykonávána nepřetržitě, zajišťuje akceschopnost oddělení a navazuje na činnost operačního střediska okresního (obvodního či městského) ředitelství policie. Dozorčí službou je zajištěn nepřetržitý styk základních útvarů se státními orgány, organizacemi a občany, neboť dozorčí služba je zpravidla prvním místem, kam se obracejí se svými stížnostmi, žádostmi, podněty či oznámením o trestném činu.
 •  Obchůzkovou službou vykonávanou v určených částech území obvodního (místního) oddělení, která je zaměřena zejména na dohled nad dodržováním veřejného pořádku, na ochranu bezpečnosti osob a jejich majetku, předcházení a zabraňování páchání trestné činnosti, odhalování trestných činů a přestupků, pátrání po osobách a věcech a provádění prvotních opatření na místě činu.
 • Hlídkovou službou, která je vykonávána v určitých úsecích nebo na stanovištích s cílem chránit bezpečnost osob a jejich majetku, předcházet a zabraňovat porušování veřejného pořádku a páchání trestné činnosti, zakročovat proti osobám dopouštějícím se protiprávního jednání, řeší přestupky a dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a činí opatření při jeho porušení.
 • Procesní činností, která je zajišťována zejména plněním úkolů na úseku trestního, přestupkového a správního řízení a administrativní činností ( výkon spisové služby, hlásná služba, vkládání dat do informačních systémů a pod.)
 • Preventivní činností, spoluprací a součinností s dalšími orgány a organizacemi, jako např. orgány činnými v trestním řízení, některými správními orgány, obecními úřady a jejich orgány pro ochranu veřejného pořádku, např. obecní (městskou) policií apod.
Dalšími výkonnými články, podílejícími se na plnění úkolů pořádkové policie, jsou:

Oddělení hlídkové služby je v Hradci Králové.
 
POŘÁDKOVÁ JEDNOTKA
 •  je součástí Krajského ředitelství policie
 • působí na území krajského ředitelství policie, vyžaduje-li to bezpečnostní situace, může působit i na jiných místech České republiky
 • chrání bezpečnost osob a majetku, spolupůsobí při zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti a provádí bezprostřední opatření k jeho obnově, byl-li závažným způsobem narušen
 • podílí se na plnění úkolů policie v rámci IZS při přípravě a provádění záchranných a likvidačních prací
 • podílí se na výkonu služby v případech opatření vyžadujících nasazení většího počtu sil a prostředků policie (např. sportovní či kulturní akce, pátrání po osobách a věcech)
 • spolupůsobí při zákrocích zásahové jednotky krajského ředitelství policie, Útvaru rychlého nasazení a dalších služeb policie
 • zajišťuje ozbrojené doprovody (např. cenin nebo jaderného materiálu)
 • posiluje výkon hlídkové nebo jiné služby v rámci bezpečnostních opatření.

vytisknout  e-mailem