Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Povodně

 • Zásady chování obyvatelstva při povodních a zátopové vlně při povodni
 • Doporučená opatření ke snížení ohrožení životů a majetku
 • Zátopová vlna
 • Zásady chování po povodních - když opadne voda

Zásady chování obyvatelstva při povodních a zátopové vlně při povodni

Průběžně sledujte vývoj povodňové situace. Informace o vyhlášených stupních povodňové aktivity získáte ze zpráv sdělovacích prostředků, orgánů samosprávy obce nebo orgánů státní správy.
 
Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI
Nastává při nebezpečí povodně, orgány samosprávy obcí organizují hlídkovou službu na vodních tocích, organizuje se povodňová hlásná služba.
 
Stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI
Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, je zajištěna trvalá pohotovost, zasedá povodňová komise, jsou přijímána opatření ke zmírnění průběhu povodně.
 
Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ
Vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí a vznik větších škod, ohrožení majetků a životů v zaplaveném území, podle plánu se realizují technická opatření, vyprošťovací a záchranné práce.
 
Zdroj: Hasičských záchranný sbor ČR

Doporučená opatření ke snížení ohrožení životů a majetku

 • informujte sousedy
 • odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata
 • vlastníte-li vozidlo, připravte ho k evakuaci, nebo ho odvezte včas na bezpečné místo
 • připravte si základní prostředky pro první pomoc (včetně léků, které užíváte)
 • připravte si evakuační zavazadlo pro všechny členy rodiny
 • připravte si potraviny a pitnou vodu na 2 až 3 dny
 • informujte se o způsobu a místě kam se v případě evakuace přemístíte
 • přestěhujte majetek do míst, která nejsou ohrožena
 • utěsněte kanalizaci a odpady v přízemí a sklepích
 • sledujte zprávy sdělovacích prostředků, signály sirén a dalších zdrojů varování
 • odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelný materiál
 • uzavřete hlavní přívod plynu a vody
 • uposlechněte pokynů orgánu obce a záchranářů při evakuaci
 • při odchodu z domu odpojte přívod elektriky a zabezpečte vchod

Zdroj: Hasičských záchranný sbor ČR

Zátopová vlna

 • zátopová vlna vzniká v důsledku narušení nebo rozrušení vodních děl a protržení ochranných hrází v důsledku přívalových dešťů
 • ohrožení zátopovou vlnou budete informováni sirénami, sdělovacími prostředky nebo orgány obce
 • informujte se o důsledcích zatopení, času příchodu zátopové vlny, předpokládané době zatopení, o komunikacích určených k evakuaci a místech soustředění obyvatel - informace získáte u příslušného obecního úřadu
 • informujte sousedy
 • opusťte urychleně ohrožený prostor za dodržení zásad pro evakuaci obyvatel
 • důsledně dbejte pokynů orgánů obce, záchranářů

Zdroj: Hasičských záchranný sbor ČR

 

Zásady chování po povodních - když opadne voda

U obydlí si nechte zkontrolovat
 • statickou narušenost
 • obyvatelnost bytu, domu
 • rozvody energií (plynu, elektrické energie)
 • stav kanalizace a rozvodů vody 
Podle pokynů hygienika
 • zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou
 • zlikvidujte polní plodiny, které byly zasaženy vodou
 • zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní
 • nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat 
Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte
 • finanční pomoc
 • pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické apod.
 • potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod
 • další potřebné prostředky 
Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte
 • vyčištění studny a odčerpání znečištěné vody
 • chemické ošetření vody ve studni
 • laboratorní prověření kvality vody
Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod, bude potřeba
 • ohlásit pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami
 • vyhotovit soupis škod, případně je zdokumentovat (fotografie, znalecký posudek, účty, svědectví)
 • při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny
 • odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek po uzavření šetření 
Pokud možno se účastněte likvidace následků povodní. 
Zde si můžete stáhnout materiál psychologického pracoviště MV ČR s informacemi pro postižené povodněmi v roce 2013.
 
Zdroj: Hasičských záchranný sbor ČR
 
 

 

vytisknout  e-mailem