Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pomoc obětem trestných činů

 • Právo na poskytnutí odborné pomoci
 • O jaké formy odborné pomoci můžete žádat?
 • Co je registr poskytovatelů pomoci obětem a jak s ním pracovat?
 • Další možnosti získání pomoci

Právo na poskytnutí odborné pomoci

Právo na poskytnutí odborné pomoci

Dle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů máte jako oběť trestného činu právo na poskytnutí odborné pomoci. Odbornou pomoc poskytují subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Tato pomoc zahrnuje psychologické služby, sociální poradenství, právní pomoc, poskytování právních informací a možnost účasti v tzv. restorativních programech, sloužících k obnově vztahů a nápravě vzniklé újmy.
 
O poskytnutí odborné pomoci můžete požádat kdykoli před zahájením, v  průběhu i po skončení trestního řízení. Pro získání pomoci je nutné o ni požádat. To můžete učinit i ústně.
 
Pokud jste zvlášť zranitelnou obětí, můžete požádat subjekty uvedené v registru] poskytovatelů pomoci obětem o bezplatné poskytnutípomoci. To se netýká dětí, které jsou oběťmi trestného činu zanedbání povinné výživy (v důsledku neplacení výživného), pokud tím nevzniklo nebezpečí nouze nebo trvale nepříznivý následek. Subjekty zapsané v registru mohou poskytovat pomoc bezplatně nad rámec zákona i dalším obětem. Okruh obětí a služeb je u každého poskytovatele uveden v registru.

O jaké formy odborné pomoci můžete žádat?

1. Psychologické a sociální poradenství
Tyto služby zahrnují poskytnutí informací a odborného poradenství za účelem pomoci řešení nepříznivé situace. Konkrétně jde např. o:

 • poskytnutí informací o možnostech využití dalších sociálních služeb a jiných forem pomoci s ohledem na Vaše potřeby
 • zprostředkování navazujících služeb
 • sociálně terapeutické činnosti – např. poradenství v oblasti sociální a právní, psychologické poradenství, krizová pomoc
 • informace o Vašich právech a pomoc při jejich uplatňování
2. Poskytování právních informací
Jde o služby zahrnující poskytování informací a poradenství v právní oblasti, zejména zprostředkování informací týkající se práv obětí a trestního řízení. Zákon nevylučuje možnost získat v rámci těchto služeb také další právní informace, které oběť potřebuje pro řešení aktuální situace(např. informace o možnosti podat civilní žalobu, informace potřebné pro řešení finanční situace apod.). V rámci této služby můžete získat např. pomoc při uplatňování práva na peněžitou pomoc ze strany státu. Tyto služby však nezahrnují další právní pomoc, např. zastupování poškozeného v trestním řízení.
 
3. Poskytování právní pomoci
Tyto služby zahrnují např. zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, udělování právních porad, sepisování listin, zpracování právních rozborů. Právní pomoc podle zákona o obětech poskytují pouze advokáti.
 
4. Restorativní programy
Jde o programy, v rámci nichž je usilováno o obnovení stavu, který byl narušen v důsledku spáchaného trestného činu. Při těchto programech se oběť a pachatel, případně další osoby, které byly trestným činem nějakým způsobem dotčeny, společně aktivně účastní na řešení věcí vzniklých v důsledku trestného činu, zpravidla za pomoci zprostředkovatele. Cílem je dosažení dohody, např. zaměřené na náhradu škody a odškodnění apod.
Jednou z nejznámějších forem restorativních programů je mediace. Cílem procesu mediace je usmíření, resp. dosažení dohody mezi obětí a pachatelem za účasti nezávislé osoby – mediátora. Předpokladem je souhlas obou stran s účastí.

 

Co je registr poskytovatelů pomoci obětem a jak s ním pracovat?

O odbornou pomoc žádejte subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů:
 
 • subjekty poskytující sociální služby – poskytují psychologické a sociální poradenství,
 • akreditované subjekty – poskytují právní informace a restorativní programy,
 • advokáti – poskytují právní pomoc,
 • střediska probační a mediační služby – poskytují právní informace, psychosociální podporu a restorativní programy.
Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů obsahuje seznam organizací (např. neziskových organizací, středisek probační a mediační služby) a dalších subjektů (advokátů), které pomáhají obětem vyrovnat se s následky trestného činu. Registr spravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR a zveřejňuje ho na svých stránkách www.justice.cz.
 
Znáte-li název subjektu (organizace nebo advokáta), který chcete vyhledat, můžete v registru využít možnosti rychlého vyhledávání. Stačí zadat část názvu subjektu. Pokud chcete vyhledat podle nabízené služby, vyberte ze seznamu v menu pro rozšířené vyhledávání.
 
 • Pro vyhledání psychologického nebo sociálního poradenství:
 • zvolte Rozšířené vyhledávání,
 • vyberte Subjekty poskytující sociální služby,
 • pro přesnější vyhledání zvolte požadovaný okres a případně druh sociální služby,
 • pro vyhledání klikněte na červenou ikonu s lupou.
 
 • Pro vyhledání poskytnutí právních informací:
 • zvolte Rozšířené vyhledávání,
 • vyberte Akreditované subjekty nebo Střediska probační a mediační služby,
 • pro přesnější vyhledání zvolte požadovaný okres,
 • u akreditovaných subjektů zvolte v poli Druh akreditované služby Právní informace,
 • pro vyhledání klikněte na červenou ikonu s lupou.
 
 • Pro vyhledání právní pomoci:
 • zvolte Rozšířené vyhledávání,
 • vyberte Advokáti,
 • pro přesnější vyhledání zvolte požadovaný okres,
 • pro vyhledání klikněte na červenou ikonu s lupou.
 
 • Pro vyhledání restorativních programů:
 • zvolte Rozšířené vyhledávání,
 • vyberte Akreditované subjekty nebo Střediska probační a mediační služby,
 • pro přesnější vyhledání zvolte požadovaný okres,
 • u akreditovaných subjektů zvolte v poli Druh akreditované služby Restorativní programy,
 • pro vyhledání klikněte na červenou ikonu s lupou.

Další možnosti získání pomoci

V průběhu trestního řízení Vám může poskytnout potřebnou pomoc také Vámi zvolený důvěrník a zmocněnec. Důležitou formou pomoci je i pomoc finanční, tedy možnost získání peněžité pomoci a uplatnění náhrady škody. Dále obětem trestných činů pomáhají v rámci systému pomoci obětem v policii již od roku 2010 policejní psychologové a speciálně vyškolení krizoví interventi.

Pomoc důvěrníka a zmocněnce

Máte právo, aby Vás k výslechu, podání vysvětlení a jiným úkonům trestního řízení doprovázel důvěrník. Tím může být např. Vaše blízká osoba, která Vám poskytuje potřebnou, zejména psychickou pomoc. Vyloučit důvěrníka z úkonu lze pouze ve výjimečných případech, např. kdy by jeho účast narušovala průběh úkonu nebo ohrozila dosažení jeho účelu. V takovém případě, pokud je to možné, Vám bude umožněno zvolit jiného důvěrníka. . Jako poškozený v trestním řízení se můžete nechat zastupovat zmocněncem, a to ve všech jeho fázích. Může jít o advokáta, nebo i příbuzného či známého poškozeného. Zmocněncem může být i osoba, která je Vaším důvěrníkem. Zmocněnec je oprávněn již od zahájení trestního stíhání být přítomen při vyšetřovacích úkonech, může činit za poškozeného návrhy, podávat žádosti a opravné prostředky. Více informací o právech oběti.
 

Peněžitá pomoc

Právo žádat o peněžitou pomoc má oběť, které bylo ublíženo na zdraví, oběť, které byla způsobena těžká újma na zdraví, osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, nebo oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a dítě, které je oběť trestného činu týrání svěřené osoby. Žádost o poskytnutí peněžité pomoci je třeba podat Ministerstvu spravedlnosti ČR ve lhůtě do 2 let, od doby kdy jste se dozvěděl(a) o újmě způsobené trestným činem, nejpozději však do 5 let od spáchání trestného činu. Pro podání žádosti můžete využít formulář dostupný na www.justice.cz. Získejte podrobné informace o možnosti získání peněžité pomoci.
 
 
Systém pomoci obětem trestné činnosti a mimořádných událostí vznikl v roce 2010 za účelem zlepšení přístupu policie k obětem se zaměřením zejména na snížení rizika sekundární viktimizace a prevenci rozvinutí posttraumatických symptomů, pomoc při zvládání zátěže spojené s trestním řízením a zprostředkování následné odborné pomoci poskytované obětem externími organizacemi. Pomoc spočívá především v poskytování krizové intervence obětem trestných činů a osobám zasaženým mimořádných událostí a v poskytnutí informací o možnostech následné psychologické, psychosociální či sociálně právní pomoci poskytované obětem externími organizacemi, případně zprostředkování této pomoci. Pomoc je poskytována především obětem násilných a mravnostních trestních činů, případně osobám pozůstalým po obětech násilných trestných činů s následkem úmrtí, a dále obětem zvlášť zranitelným.

vytisknout  e-mailem