Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pohlavní zneužití

Trestní zákoník v § 187 pojednává o trestném činu pohlavní zneužití. Toto ustanovení má chránit nezletilé, tedy děti ve věku do patnácti let, před negativními důsledky předčasných sexuálních aktivit.

Pohlavní zneužití může mít povahu koitální i nekoitální. Za pohlavní stykjsou považovány např. anální styk, orální styk, masáž penisu rukou, vkládání prstů či jiných předmětů do vagíny, ale i osahávání na místech intimní oblasti dětí. O pohlavním zneužití hovoříme i v případech, kdy pachatel přiměje oběť k tomu, že ta manipuluje s  jeho pohlavními orgány, masturbuje, nebo je oběť přítomna masturbaci pachatele. 

Dítětem mladším patnácti letje osoba jen do dne předcházejícího jejím patnáctým narozeninám. Ochrana zákona dopadá jak na chlapce, tak na dívky.

Není významná jejich fyzická ani psychická či pohlavní zralost.

Vyšší trestní sazbou je potrestán ten, kdo čin spáchá na dítěti, na které má povinnost dohlížet. Tak je tomu u rodičů vůči dětem, u opatrovníka vůči osobě zbavené svéprávnosti, u vychovatele nebo učitele vůči chovancům a žákům, u manžela, který není rodičem dítěte, avšak žije s ním ve společné domácnosti, u učitele, vedoucího oddílu, jemuž rodiče svěřili děti do opatrování.

Ze statistik vyplývá, že k pohlavnímu zneužití dochází častěji v rodinném, sousedském či přátelském prostředí, než když se pachatel s obětí nezná.

Účinnou prevencí je zajímat se s kým se dítě stýká, přátelí, koho navštěvuje, pečlivě prověřit osoby, jimž se dítě svěřuje k dozoru.

Co dělat, když k činu došlo:
Po oznámení učiněném na policii, a dle způsobu spáchání, je zapotřebí podstoupit lékařské (pediatrické, gynekologické) vyšetření a ošetření. V některých případech může lékařské vyšetření předcházet oznámení. Pro policii je důležité co nejrychleji dopadnout pachatele. S tím souvisí zajištění stop, které mohou pachatele usvědčit. Doporučuje se dítě po činu nemýt, neprat svršky, lůžkoviny. Pakliže došlo k činu v místnosti, neuklízet místo činu. Mohlo by totiž dojít ke zmaření stop.

Je běžné, že dítě, které se stalo obětí pohlavního zneužití, se obává nebo stydí svěřit se. Doporučuje se svěřit nejlépe osobě, které nejvíce důvěřuje. Může to být rodič, prarodič, učitel, obrátit se na některou z krizových linek, či přímo na policii. V případě zjištění, že se dítě stalo obětí tohoto druhu zneužívání, je zapotřebí reagovat na jeho sdělení, věřit mu. V každém případě je zapotřebí kontaktovat Policii ČR, ať již telefonicky na lince 158 nebo osobně na nejbližším místním oddělení. Kontaktovat lze i nejbližší státní zastupitelství.
 
Postup policie
V rámci přípravného řízení, kdy je zapotřebí zadokumentovat a zajistit důkazy, vyslechnout svědky, je přístup policistů k oběti velmi citlivý. Dítěti se nabídne možnost, zda chce hovořit (být vyslechnuto) s osobou stejného nebo opačného pohlaví. Výslech je veden mimořádně ohleduplně, s ohledem na pohlaví a věk dítěte a provádí jej vždy osoba speciálně k tomu vyškolená. Intimní otázky vyslýchající klade v nezbytně nutné míře. Protokolace zpravidla probíhá ve specializované výslechové místnosti, v příjemném prostředí, za přítomnosti pedagoga nebo pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí, přizvaných k součinnosti. U výslechu mohou být přítomni i rodiče, pakliže to okolnosti nevylučují. Může se jednat o časově náročný úkon, jelikož výslech je zapotřebí provést podrobně a úplně tak, aby nemusel být opakován a dítě nebylo vystavováno opakované traumatizaci.

Délka vyšetřování je individuální záležitostí. Je zapotřebí podrobně prověřit, o jak závažnou a rozsáhlou trestnou činnost se jedná. V této fázi je těžiště činností přeneseno na policii a další prováděné úkony se zpravidla již samotné oběti nedotýkají.
 
Podle zákona o obětech jsou děti vystavené této trestné činnosti zvlášť zranitelnou obětí. Jsou to oběti, které vyžadují maximální ohled na zacházení a podporu. Kromě práv, která zákon připisuje všem obětem trestných činů, právě jim náleží ještě další nároky ve formě speciálních práv.

Při samotném oznámení, či v průběhu vyšetřovacích úkonů, může být psychickou oporou a nápomocí z řad policie odborně vyškolený krizový intervent.

Neobávejte se požádat o jeho pomoc.

Oběť bývá zasažena psychickými obtížemi. Pokud u ní pozorujete projevy typu obav z budoucnosti, vymizení radosti, pocit opuštěnosti, stavy úzkosti, poruchy spánku, příjmu potravy či jiné somatické poruchy, pocity únavy, vyčerpání, pocity viny, uzavření se do sebe, odmítání nejbližších, vyhledejte odbornou psychologickou pomoc a podporu.

vytisknout  e-mailem