Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak poznat policistu - příslušníka Policie České republiky

 • Služební stejnokroje
 • Vnější označení
 • Průkaz a odznak
 • Zvláštní barevné provedení a označení služebních dopravních prostředků
 • Hodnostní označení
 • Oprávnění policisty

Služební stejnokroje

Podrobné obrazové zobrazení naleznete ve vyhlášce č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky. Tyto stejnokroje jsou nově zaváděné, případně modernizované. Do konce roku 2019 se lze setkat i se stejnokroji dosavadními. Kromě vyobrazených kombinací existuje celá řada dalších oděvních součástek. Všechny však mají společné prvky, například rukávovou policejní nášivku, nápisy, identifikační čísla nebo hodnostní označení.

stejnokroje 01.pngstejnokroje 02.pngstejnokroje 03.png

Vnější označení

Podrobné obrazové zobrazení naleznete v příloze vyhlášky č. 122/2015 Sb. o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky".

Vnější označení.jpg

Průkaz a odznak

Podrobné obrazové zobrazení naleznete v příloze vyhlášky č. 122/2015 Sb. o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky".

V případě nálezu průkaz odevzdejte na nejblišší služebnu Polcie ČR - www.policie.cz/kontakty, děkujeme. Zneužití je trestné!

Průkaz a odznak.jpg

Zvláštní barevné provedení a označení služebních dopravních prostředků

Podrobné obrazové zobrazení naleznete v příloze vyhlášky č. 122/2015 Sb. o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky".

Služební dopravní prostředky.jpg

Hodnostní označení

V souvislosti se zaváděním nových policejních stejnokrojů se postupně objevuje i nová podoba hodnostního označení Policie České republiky. Příslušníci vojensky organizovaných bezpečnostních sborů užívají tradičně již od poloviny 19. století vojensky pojmenované hodnosti, které jsou v podmínkách naší republiky vyobrazené nejčastěji na náramenících stejnokrojů.

Policie ČR při svém vzniku 15. července 1991 převzala stejnokroje dosavadních českých složek Sboru národní bezpečnosti, na kterých se na červených náramenících praporčické hodnosti označovaly malými stříbrnými pěticípými hvězdami a důstojnické a generálské hodnosti velkými zlatými pěticípými hvězdami. Vyšší hodnosti se v rámci jednotlivých skupin odlišovaly stříbrnou nebo zlatou lemovkou. Se vznikem samostatné České republiky v letech 1993 a 1994 přibyly další podoby hodnostního označení dosavadních federálních složek, jako například pohraniční policie, hradní policie nebo železniční policie.

Nadporučík

Od 24. března 1992 se začalo objevovat nové hodnostní označení zavedené s novým služebním stejnokrojem 92, které do roku 1995 nahradilo veškerá dosavadní provedení (s výjimkou hradní policie). Toto nové hodnostní označení zcela vybočovalo z dosavadních tradic především stříbrnými osmicípými hvězdami (malými praporčickými a velkými důstojnickými) a stříbrnými "kolejničkami" a užitím stříbrné barvy pro důstojníky. Označení generálských hodností bylo dokonce zavedeno až v roce 2000.

Nadporučík

Od 1. června 2015 se může užívat nové hodnostní označení, které znamená návrat k tradicím. Praporčíci mají stříbrné trojcípé hvězdy a důstojníci a generálové zlaté pěticípé hvězdy. Označení doplňují stříbrné a zlaté "kolejničky" a generálská zlatá pletená lemovka. Generálové na náramenících nosí též rozlišovací odznak příslušné služby; ostatní mají tento odznak na klopách límce saka. Do hodnostního označení se vrací též tradiční červená doplňková barva v podobě lemovky nárameníků.

Do dokončení přestrojení lze souběžně užívat staré hodnostní označení s osmicípými hvězdami. Přestrojení musí být dokončeno nejpozději do 31. prosince 2019.

plk. Mgr. Miroslav Šteinbach
30. 12. 2015

plk. Ing. Jana Macalíková - oddělení tisku a prevence PP ČR

Oprávnění policisty

Důležitá oprávnění policisty (obecný výběr):

 • Zákon o Policii České republiky dává policistům k plnění jejich úkolů různá oprávnění. K těm nejvýznamnějším patří omezení osobní svobody. Osoba omezená policistou na svobodě nesmí být podrobena krutému nebo ponižujícímu zacházení a nesmí s ní být zacházeno způsobem, který nerespektuje lidskou důstojnost. Za podmínek stanovených zákonem je policista například oprávněn odebrat věc, odebrat zbraň, hrozí-li nebezpečí, že jí bude neoprávněně užito k násilí nebo pohrůžce násilím, zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku anebo použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.
 • Policista je také oprávněn vstoupit bez souhlasu uživatele do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a provést tam potřebné úkony nebo jiná opatření, jestliže věc nesnese odkladu a vstup tam je nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti. Významným oprávněním policisty v zájmu prevence domácího násilí je vykázání osoby z bytu nebo domu společně obývaného s osobou ohroženou jejím útokem. Pokud lze důvodně předpokládat, že tato osoba se dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti, je policista oprávněn vykázat ji nejen ze společného obydlí, ale i jeho bezprostředního okolí.
 • Při zákroku je policista oprávněn použít za podmínek stanovených zákonem donucovací prostředek a zbraň, k jejichž používání byl vycvičen. Mezi donucovací prostředky patří například chvaty a údery, obušek, služební pes, zásahová výbuška nebo varovný výstřel. Při použití donucovacího prostředku policista dbá na to, aby nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání. Při použití zbraně je policista povinen dbát nutné opatrnosti, aby zejména neohrozil život jiných osob a co nejvíce šetřil život osoby, proti níž zákrok směřuje.

Relevantní právní předpisy dopadající na činnost Policie České republiky:

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 
 • Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 
 • Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
 • Vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky 

vytisknout  e-mailem