Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odprodej nepotřebného movitého majetku - Autobus - 3. kolo

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

                                                                                                                                                                             PCR07ETRpo79905892

Č.j.: KRPT-176134-2/ČJ-2017-0700VZ                                                                                                    Ostrava 11. srpna 2017                                                                                               

                                                                                                                    

Výzva k podání nabídek

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje zastoupené náměstkem ředitele
plk. Ing. Tomášem Rychtarem

vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva financí č. 62/2001 Sb.,
o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů,

veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na odprodej nepotřebného movitého majetku

                                      

 1. Vyhlašovatel:

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

zastoupené náměstkem ředitele plk. Ing. Tomášem Rychtarem 

IČO: 75151502, DIČ: CZ75151502

kontaktní adresa: 30. dubna 1682/24, 702 00  Moravská Ostrava

bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.účtu 28933-881/0710

 1. Předmět plnění:

  Odprodej jednoho dopravního prostředku:

  Autobus Karosa C 734.1340, rok výroby 1991, najeto 242 815 km (únik provozních kapalin, pokročilá koroze nosných částí karoserie).

  Prohlídka nabízeného majetku je možná po předchozí domluvě s panem Lukášem Ertlem,
  tel. 974 721 614 nebo 724 297 809, a to ve dnech 17. a 22. srpna 2017 v areálu skladů krajského ředitelství ve Frýdku-Místku na Frýdlantské ulici 2402.

 2. Doba a místo plnění:

  Termím plnění – do jednoho měsíce od data uhrazení ceny.

  Místo odběru – areál skladů krajského ředitelství policie ve Frýdku-Místku, Frýdlantská 2402.

 3. Podmínky soutěže:
 • zadavatel nepřipouští dílčí plnění a vyhrazuje si právo soutěž zrušit nejpozději do uzavření kupní smlouvy,
 • hodnoceny budou pouze ty nabídky, které budou doručeny do konce soutěžní lhůty, vyhlašovatel neručí za případné prodlevy doručovatele,
 • nabídka musí být jednoznačná, nesmí obsahovat alternativní řešení,
 • termín k odebrání majetku do jednoho měsíce od uhrazení ceny, splatnost 21 dnů
  od podpisu kupní smlouvy,
 • vyhlašovatel podmiňuje uzavření smlouvy s vítězným navrhovatelem do 30 dnů ode dne seznámení s výsledkem soutěže, součástí smlouvy bude ustanovení, že kupující se stane majitelem vozidla až po úplném zaplacení kupní ceny,
 • soutěž je omezena na tuzemské osoby,
 • součástí nabídky navrhovatele bude kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopie výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně kopie dokladu příslušného oprávnění k podnikání, údaje o bankovním spojení, IČO, DIČ, telefonní popř. jiné spojení,
 • do soutěže nelze zahrnout nabídku, která bude podána po lhůtě pro podávání nabídek.

 1. Způsob hodnocení nabídek:

  Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky pro uzavření smlouvy je výše nabídkové ceny odprodávaného majetku, přičemž nejvýše je hodnocen navrhovatel s nejvyšší nabídkovou cenou.

 2. Požadavky na jednotný způsob zpracování kupní ceny včetně platebních podmínek:

  Kupní cena bude sjednána dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Kupní cena je od okamžiku podání nabídky platnou cenou po celou dobu plnění.

  Kupní cena je konečnou cenou za odkoupený majetek a nemůže být ponížena na základě nákladů navrhovatele na manipulaci a ostatní úkony spojené s odkupem majetku.

 3. Lhůta a místo pro dodání nabídek:

  Lhůta pro podávání nabídek počíná dnem vyhlášení a končí dnem 29. srpna 2017 v 9:30 hodin.

  Nabídka se předkládá v uzavřené obálce označené: „Soutěž – Odprodej nepotřebnéhomovitého majetku - Autobus - 3. kolo – NEOTVÍRAT“, opatřené identifikačními údaji navrhovatele.
  Na uzavření musí být obálka opatřena podpisy, popř. i razítkem navrhovatele.

  Otevírání obálek se uskuteční dne 29. srpna 2017 v 9:30 hodin, je neveřejné a o jeho průběhu bude sepsán zápis.

  Oznámení o přijetí nejvhodnější nabídky zašle vyhlašovatel formou doporučeného dopisu
  na doručenku nebo datovou schránkou.

  Navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěži ani na vrácení jejich nabídky a podkladů s ní předaných.

  Adresa pro doručení nabídek poštou: 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje         

Odbor veřejných zakázek

30. dubna 24

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava                                                                             

Adresa pro osobní doručení: 

Krajské ředitelství policie  Moravskoslezského kraje         

Odbor veřejných zakázek

Husovo náměstí 2

702 00 Ostrava 1

Osobně lze nabídky podávat každý pracovní den v době od 7:00 do 11:00 hodin a od 13:00
do 14:30 hodin.

                                                                                                                              plk. Ing. Tomáš Rychtar v.r.

                                                                                                                                     náměstek ředitele

vytisknout  e-mailem