Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odprodej nepotřebného movitého majetku - 23 SDP

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

                                                                                                                                                                   PCR07ETRpo79902258

Č.j.: KRPT-175757-2/ČJ-2017-0700VZ                                                                                                     Ostrava 10. srpna 2017

Výzva k podání nabídek

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje zastoupené náměstkem ředitele plk. Ing. Tomášem Rychtarem

vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva financí č. 62/2001 Sb.,
o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů,

veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na odprodej nepotřebného movitého majetku

se stanovením minimální kupní ceny                   

 1. Vyhlašovatel:

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

zastoupené náměstkem ředitele plk. Ing. Tomášem Rychtarem 

IČO: 75151502, DIČ: CZ75151502

kontaktní adresa: 30. dubna 1682/24, 702 00  Moravská Ostrava

bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 28933-881/0710

 1. Předmět plnění:

  Odprodej nepotřebného majetku:

  mikrobus – 4 ks

  užitkové vozidlo – 4 ks

  osobní automobil – 15 ks 

  Celkem 23 ks - viz příloha č. 1

  Minimální kupní cena 242.000,- Kč.

  Prohlídka nabízeného majetku je možná po předchozí domluvě s panem Lukášem Ertlem,
  tel.: 974 721 614 nebo 724 297 809, a to ve dnech 17. 8. a 22. 8. 2017 v areálu skladů krajského ředitelství ve Frýdku-Místku na Frýdlantské ulici 2402.

 2. Doba a místo plnění:

  Termím plnění – do jednoho měsíce od data uhrazení ceny.

  Místo odběru – areál skladů krajského ředitelství policie ve Frýdku-Místku, Frýdlantská 2402.

 3. Podmínky soutěže:
 • hodnoceny budou pouze ty nabídky, které budou doručeny do konce soutěžní lhůty, vyhlašovatel neručí za případné prodlevy doručovatele,
 • nabídka musí být jednoznačná, nesmí obsahovat alternativní řešení,
 • termín k odebrání majetku do jednoho měsíce od uhrazení ceny, splatnost 21 dnů
  od podpisu kupní smlouvy,
 • vyhlašovatel podmiňuje uzavření smlouvy s vítězným navrhovatelem do 30 dnů ode dne seznámení s výsledkem soutěže, součástí smlouvy bude ustanovení, že kupující se stane majitelem vozidel až po úplném zaplacení kupní ceny,
 • soutěž je omezena na tuzemské osoby,
 • součástí nabídky navrhovatele bude kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopie výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně kopie dokladu příslušného oprávnění k podnikání, údaje o bankovním spojení, IČO, DIČ, telefonní popř. jiné spojení,
 • do soutěže nelze zahrnout nabídku, která bude nižší než 242.000,- Kč nebo bude podána
  po lhůtě pro podávání nabídek.

 1. Způsob hodnocení nabídek:

  Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky pro uzavření smlouvy je výše nabídkové ceny odprodávaného majetku, přičemž nejvýše je hodnocen navrhovatel s nejvyšší nabídkovou cenou.

 2. Požadavky na jednotný způsob zpracování kupní ceny včetně platebních podmínek:

  Kupní cena bude sjednána dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Kupní cena je od okamžiku podání nabídky platnou cenou po celou dobu plnění.

  Kupní cena je konečnou cenou za odkoupený majetek a nemůže být ponížena na základě nákladů navrhovatele na manipulaci a ostatní úkony spojené s odkupem majetku.

 3. Lhůta a místo pro dodání nabídek:

  Lhůta pro podávání nabídek počíná dnem vyhlášení a končí dnem 29. 8. 2017 v 10:00 hodin.

  Nabídka se předkládá v uzavřené obálce označené: „Soutěž – Odprodej nepotřebnéhomovitého majetku - 23 SDP – NEOTVÍRAT“ a opatřené identifikačními údaji navrhovatele.

  Na uzavření musí být obálka opatřena podpisy, popř. i razítkem navrhovatele.

  Otevírání obálek se uskuteční dne 29. 8. 2017 v 10:00 hodin, je neveřejné a o jeho průběhu bude sepsán zápis.

  Oznámení o přijetí nejvhodnější nabídky zašle vyhlašovatel formou doporučeného dopisu
  na doručenku nebo datovou schránkou.

  Navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěži ani na vrácení jejich nabídky a podkladů s ní předaných.

  Adresa pro doručení nabídek poštou: 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje         

Odbor veřejných zakázek

30. dubna 24

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava          

                                                                     

Adresa pro osobní doručení: 

Krajské ředitelství policie  Moravskoslezského kraje         

Odbor veřejných zakázek

Husovo náměstí 2

702 00 Ostrava 1

Osobně lze nabídky podávat každý pracovní den v době od 7:00 do 11:00 hodin a od 13:30 do 14:30 hodin.

 1. Práva vyhlašovatele:

  Vyhlašovatel si vyhrazuje veřejnou soutěž zrušit nejpozději do uzavření kupní smlouvy.

                                                                                                         

                                                                                                                                       plk. Ing. Tomáš Rychtar v.r.

                                                                                                                                              náměstek ředitele

Příloha:

Příloha č. 1 - Seznam odprodávaného majetku - viz Související dokumenty

vytisknout  e-mailem