Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odprodej - mobilní telefony, výpočetní technika s příslušenstvím a ostatní elektronika

KŘP Moravskoslezského kraje 

Odprodej - mobilní telefony, výpočetní technika s příslušenstvím a ostatní elektronika

Č.j.: KRPT-23387-2/ČJ-2018-0700VZ                                                                                                                 Ostrava 2. února 2018

                                                                                                                                                                                                                                 

Výzva k podání nabídek

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje zastoupené plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku krajského ředitelství,

 vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu a ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

veřejnou soutěž (dále jen „soutěž“) o nejvhodnější nabídku na odprodej nepotřebného movitého majetku s názvem:

„Odprodej - mobilní telefony, výpočetní technika s příslušenstvím a ostatní elektronika“

1. Vyhlašovatel:

    Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

    IČO: 75151502, DIČ: CZ75151502

    zastoupené plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele

    kontaktní adresa: ul. 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

    bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu 28933-881/0710

    (dále jen „vyhlašovatel“)

2. Předmět plnění:

    Předmětem plnění je odprodej nepotřebného movitého majetku Krajského ředitelství

    policie Moravskoslezského kraje a je rozdělen do těchto tří skupin:

    - mobilní telefony

    - výpočetní technika s příslušenstvím

    - ostatní elektronika (radiostanice)

    Soupis majetku k odprodeji je uveden v příloze č. 1.

   Vyhlašovatel nestanovil minimální cenu, za kterou odprodává nepotřebný majetek, přesto si vyhrazuje právo posoudit nabídkovou

    cenu nejvhodnějšího navrhovatele a stanovit, že cena je nepřiměřeně nízká, pokud tak učiní, má právo soutěž z tohoto důvodu zrušit.

Prohlídka  nabízeného  majetku je možná po  předchozí  domluvě s pracovnicí krajského ředitelství Katarínou  Kukuczkovou, tel. 974 729 638,  a to ve dnech 13. a 15.2. 2018 v areálu skladů krajského ředitelství ve  Frýdku – Místku na Frýdlantské ulici č. 2402.

3. Doba a místo plnění:

    Termín plnění: do jednoho měsíce od data uhrazení ceny z kupní smlouvy.

    Místo odběru: areál skladů krajského ředitelství policie ve Frýdku-Místku, Frýdlantská 2402.

    Naložení a odvoz si zabezpečí kupující na své náklady.

4. Podmínky soutěže:

  • Součástí nabídky navrhovatele bude kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopie výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně kopie dokladu příslušného oprávnění k podnikání, údaje o bankovním spojení, IČO, DIČ, telefonní popř. jiné spojení.
  • Termín k odebrání majetku je do jednoho měsíce od uhrazení ceny z kupní smlouvy, splatnost 21 dnů od podpisu kupní smlouvy.
  • Výběr majetku podle stavu a kvality se neumožňuje, majetek je nabízen k odprodeji po skupinách jako dílčích celcích, nabídka tedy musí být vztažena k dané skupině tak, aby bylo možno u každé skupiny dospět k vítězi soutěže.
  • Nabídku lze podat na jednu každou samostatnou skupinu, na dvě skupiny nebo na všechny z vyhlášených skupin prodávaného majetku.
  • Soutěž je omezena na tuzemské osoby.
  • Do soutěže nelze zahrnout nabídku, která bude podána po lhůtě pro podávání nabídek.

5. Způsob hodnocení nabídek:

    Jediným kritériem pro výběr nevhodnější nabídky pro uzavření smlouvy je navrhovaná

    výše nabídkové ceny k dané skupině odprodávaného majetku, přičemž nejvýše je

    hodnocen navrhovatel s nejvyšší nabídkovou cenou k dané skupině majetku.

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování kupní ceny včetně platebních podmínek:

    Kupní cena bude sjednána dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, ve znění   

    pozdějších předpisů. Kupní cena je od okamžiku podání nabídky platnou cenou po celou dobu plnění.

    Kupní cena je konečnou cenou za odkoupený majetek a nemůže být ponížena na základě

    nákladů navrhovatele na manipulaci a ostatní úkony spojené s odkupem majetku.

7. Lhůta pro podávání nabídek počíná dnem vyhlášení a končí dnem 23.2.2018 v 9:00 hodin.

   Nabídka se předkládá v uzavřené obálce označené: „Soutěž – Odprodej nepotřebného movitého majetku - NEOTVÍRAT“ a opatřené identifikačními údaji navrhovatele a na uzavření musí být obálka opatřena podpisy, popř. i razítkem navrhovatele.

   Otevírání obálek se uskuteční dne 23.2.2018 v 9:00 hodin, je neveřejné a o jeho průběhu bude sepsán zápis.

   Oznámení o přijetí nejvhodnější nabídky oznámí vyhlašovatel všem navrhovatelům do čtrnácti dnů od rozhodnutí vyhlašovatele.

   Navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěži ani na vrácení jejich nabídky a podkladů s ní předaných.

   Adresa pro doručení nabídek poštou:   

   Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Odbor veřejných zakázek, 30. dubna

  1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

   Adresa pro osobní doručení:                    

   Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Odbor veřejných zakázek, Husovo

   náměstí 2, 702 00 Ostrava 1

   Osobně lze nabídky podávat každý pracovní den v době od 7:00 do 11:00 hodin a od 13:00  do 14:30 hodin.

8. Práva vyhlašovatele:

   Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu
   s žádným navrhovatelem, nepřipustit dílčí plnění, soutěž zrušit bez udání důvodu nejpozději do uzavření kupní smlouvy.

                                                                                               plk. Ing. Tomáš Rychtar

                                                                                                  náměstek ředitele

vytisknout  e-mailem