Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Policie ČR a vyhlášky obcí

Žadatel požadoval stanovisko Policie České republiky k jednomu z bodů připravované vyhlášky obce Český Jiřetín, konkrétně zda byl s policií konzultován, a dále zákonné úpravě činnosti Policie ČR v takovýchto případech. 

ODPOVĚĎ:
 
Spolupráce s obcemi vychází přímo ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, kde jsou zakotveny povinnosti policistů, stejně jako možnosti spolupráce s obcemi i dalšími orgány.
 
§ 10 uvedeného zákona uvádí v odst. 1: „V případě ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti, jehož odstranění spadá do úkolů policie, je policista ve službě nebo zaměstnanec policie v pracovní době povinen provést úkon v rámci své pravomoci (dále jen „úkon“) nebo přijmout jiné opatření, aby ohrožení nebo porušení odstranil.“
 
Na to navazuje i odst. 3: „V případě ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti, k jehož odstranění je příslušný jiný orgán veřejné správy a hrozí-li nebezpečí z prodlení, je policista ve službě nebo zaměstnanec policie v pracovní době povinen přijmout vhodné opatření k odstranění bezprostředně hrozícího nebezpečí a v případě potřeby vyrozumět příslušný orgán veřejné správy. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, policista ve službě nebo zaměstnanec policie v pracovní době tento orgán o tomto ohrožení nebo porušení bez zbytečného odkladu vyrozumí.“
 
Konkrétní formy spolupráce jsou stanoveny v §§ 14 – 16 zákona o Policii ČR:
 
 
Spolupráce
 
§ 14
 
Policie při plnění svých úkolů spolupracuje s ozbrojenými silami, bezpečnostními sbory a dalšími orgány veřejné správy, jakož i s právnickými a fyzickými osobami.
 
§ 15
 
V rámci spolupráce policie zejména upozorňuje orgány a osoby uvedené v § 14 na skutečnosti, které se dotýkají jejich činnosti a mohou vést k ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.
 
§ 16
Spolupráce s obcemi
 
(1) Útvar policie určený policejním prezidentem může uzavřít písemnou koordinační dohodu s obcí nebo městskou částí hlavního města Prahy za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.
 
(2) Místně příslušné krajské ředitelství může uzavřít písemnou koordinační dohodu s hlavním městem Prahou za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.
 
(3) Koordinační dohoda obsahuje zejména
 
a) formy a nástroje nepřetržité koordinace obce a útvaru policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v obci,
 
b) úkoly obce a útvaru policie v oblasti předcházení protiprávním jednáním porušujícím veřejný pořádek v obci,
 
c) úkoly obce a útvaru policie při porušení veřejného pořádku v obci,
 
d) podíl obce a útvaru policie na zajištění plnění úkolů podle písmen b) a c),
 
e) formy a nástroje hodnocení plnění úkolů podle písmen b) a c) a odstraňování případných zjištěných nedostatků,
 
f) dobu, na kterou je uzavírána,
 
g) poskytování finančních prostředků.
 
 
Spolupráce s konkrétními obcemi při dohledu nad dodržováním veřejného pořádku je plně v kompetenci místně příslušného policejního útvaru. V rámci organizační struktury Policie České republiky je tato odpovědnost dána vedoucímu obvodního oddělení (OOP Hamr) a jeho nadřízenému - vedoucímu územního odboru (ÚO PČR Most). Nejvýše postaveným služebním funkcionářem regionální úrovně, kam tato problematika spadá, je vždy krajský policejní ředitel.
 
Podle informace od příslušného policejního důstojníka Vámi zmiňovaná vyhláška s Policií České republiky konzultována nebyla.
 
Své budoucí dotazy na konkrétní činnost policistů v Českém Jiřetíně směřujte přímo k tomu kompetentnímu Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje, nebo Územnímu odboru Policie ČR Most. K běžné činnosti útvarů s územní působností se Policejní prezidium ČR nevyjadřuje.


29. 12. 2011

vytisknout  e-mailem