Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbraně a střelivo

 

Zbrojní průkaz opravňuje fyzickou osobu k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení nebo k provádění pyrotechnického průzkumu podle oprávnění stanoveného pro skupinu F zbrojního průkazu (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních).
V případě, že fyzická osoba nabyla do vlastnictví zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně děděním a není držitelem příslušných oprávnění k jejich držení, je oprávněna do dvou měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní a střeliva (§ 66 odst. 1 zákona o zbraních).
 
Zbrojní průkaz je veřejná listina (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních).
Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin (§ 16 odst. 2 zákona o zbraních):
A - ke sběratelským účelům,
B - ke sportovním účelům,
C - k loveckým účelům,
D - k výkonu zaměstnání nebo povolání,
E - k ochraně zdraví, života nebo majetku, nebo
F - k provádění pyrotechnického průzkumu.
Jestliže má fyzická osoba u sebe zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně, je povinna mít u sebe i zbrojní průkaz a průkaz zbraně [§ 29 odst. 1 písm. i) zákona o zbraních].
Zbrojní průkaz lze vydat fyzické osobě, která splňuje tyto podmínky (§ 18 odst. 1 zákona o zbraních):
 • má místo pobytu na území České republiky,
 • dosáhla předepsaného věku (§ 19)
Zbrojní průkaz skupiny A, D, E nebo F lze vydat jen osobě starší 21 let, zbrojní průkaz skupiny B nebo C jen osobě starší 18 let, pokud zákon o zbraních nestanoví jinak,
 • je způsobilá k právním úkonům,
 • je zdravotně způsobilá (§ 20)
Posudek o zdravotní způsobilosti vydává praktický lékař, u kterého je žadatel o vydání zbrojního průkazu nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči,
 • je odborně způsobilá (§ 21 a 21a)
Odborná způsobilost se prokazuje zkouškou. Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E přihlašuje na předepsaném tiskopise u příslušného útvaru policie, prokazuje ji před zkušebním komisařem, který po úspěšném vykonání zkoušky vydá žadateli doklad o odborné způsobilosti. Zkušebního komisaře určuje příslušný útvar policie, náklady spojené s provedením zkoušky hradí žadatel. Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny F se ke zkoušce odborné způsobilosti přihlašuje na předepsaném tiskopise na Ministerstvu vnitra a prokazuje ji před komisí jmenovanou ministrem vnitra,
 • je bezúhonná (§ 22)
Bezúhonnost posuzuje příslušný útvar policie na základě vydaného opisu z evidence Rejstříku trestů. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu (trestní řád) ani k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen,
 • je spolehlivá (§ 23).
Zbrojní průkaz vydává příslušný útvar policie, kterým je krajské ředitelství policie, podle místa pobytu fyzické osoby (§ 10 odst. 2 zákona o zbraních), to znamená podle adresy trvalého pobytu občana České republiky anebo adresy trvalého nebo přechodného pobytu cizince, na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise.
K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit (§ 17 odst. 2 zákona o zbraních):
 • posudek o zdravotní způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo nebo provádět pyrotechnický průzkum; posudek nesmí být starší tří měsíců,
 • doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo nebo provádět pyrotechnický průzkum; doklad nesmí být starší jednoho roku,
 • fotografii o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající současné podobě žadatele,
 • případně další doklady podle ustanovení § 17 odst. 3 nebo 4 zákona o zbraních.
Obdobně postupuje žadatel o rozšíření skupin zbrojního průkazu (§ 25 zákona o zbraních).
Řízení o vydání zbrojního průkazu bude přerušeno, pokud proti žadateli bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 zákona (§ 17 odst. 6 zákona o zbraních).
Žádost o vydání nového zbrojního průkazu (dříve prodloužení platnosti) předkládá držitel zbrojního průkazu příslušnému útvaru policie nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu. K žádosti o vydání nového zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší než 3 měsíce a fotografii.
Formuláře
Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti
Žádost o vydání zbrojního průkazu – nového zbrojního průkazu po uplynutí doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu (jak pro vydání „prvního“ zbrojního průkazu, tak i pro tzv. prodloužení platnosti)
Žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu
Tiskopisy je možné si vyzvednout na jakémkoliv kontaktním pracovišti služby pro zbraně a bezpečnostní materiál krajského ředitelství policie. Rovněž jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09MTA%3d, jejich tisk musí být oboustranný, pokud jde o více stran. Jsou stanoveny vyhláškou č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, v přílohách č. 2, 3 a 4.
Poplatky
Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu – 100 Kč.
Přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění – 700 Kč.
Správní úřad může snížit poplatek až na 50 Kč, vydává-li zbrojní průkaz v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.
Poznámky:
Za vydání duplikátu zbrojního průkazu se vybírá poplatek 100 Kč.
Za vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek 700 Kč za každou skupinu rozsahu oprávnění.
Za vydání nového zbrojního průkazu může správní úřad snížit poplatek na 400 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu.
Správní poplatek za vydání zbrojního průkazu se platí v české měně, obvykle kolkovými známkami a je splatný při přijetí podání.
Lhůty pro vyřízení
Na řízení o vydání zbrojního průkazu se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Lhůty pro vyřízení upravuje § 71 tohoto zákona.
Další lhůty
Doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let nebo i kratší na základě posudku o zdravotní způsobilosti žadatele o jeho vydání (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních). Jeho doba platnosti se neprodlužuje, po jejím uplynutí je na základě žádosti doložené potřebnými doklady vydáván zbrojní průkaz nový. Žádost o vydání nového zbrojního průkazu je nutno podat u příslušného útvaru policie nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu. V řízení o vydání nového zbrojního průkazu je posuzována bezúhonnost a spolehlivost držitele zbrojního průkazu.
Držitel zbrojního průkazu je povinen provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu (jakož i průkazu zbraně) za nový, pokud došlo ke změně jeho jména nebo příjmení, a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklad(y) původní [§ 29 odst. 1 písm. h) zákona o zbraních].
Další účastníci
V řízení o vydání zbrojního průkazu, resp. o vydání nového zbrojního průkazu je účastníkem správního řízení jen fyzická osoba-žadatel o vydání tohoto dokladu. V řízení může být zastoupen na základě písemné plné moci (podpis zmocnitele na plné moci nemusí být ověřen).

vytisknout  e-mailem