Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbraně a střelivo

 

Formuláře - žádosti
Tiskopisy je možné si vyzvednout na kontaktních pracovištich služby pro zbraně a bezpečnostní materiál krajských ředitelství policie. Rovněž jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva vnitra, jejich tisk musí být oboustranný, pokud jde o více stran. Formuláře (žádosti) jsou přílohou vyhlášky č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.

Zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení. Doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let. Zbrojní průkaz lze vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 10 let (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních).

Fyzická nebo právnická osoba, která nabyla zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nebo střelivo do této zbraně do vlastnictví děděním a není držitelem příslušných oprávnění k jejich držení, je oprávněna do 2 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, zbrojní licence, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva. V případě, že tak neučiní nebo dojde k zamítnutí žádosti, je povinna postupovat podle § 64 zákona o zbraních (§ 66 odst. 1 zákona o zbraních).

Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin (§ 16 odst. 2 zákona o zbraních):

A - ke sběratelským účelům,
B - ke sportovním účelům,
C - k loveckým účelům,
D - k výkonu zaměstnání nebo povolání, nebo
E - k ochraně života, zdraví nebo majetku.

Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E je povinen mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, má-li u sebe zbraň kategorie A, A-I, B anebo C nebo střelivo do této zbraně; povinnost mít u sebe průkaz zbraně se nevztahuje na držitele zbrojního průkazu, který má u sebe pouze střelivo a který je oprávněn nabývat do vlastnictví, držet, popřípadě nosit také střelivo do zbraně, na kterou mu nebyl vydán průkaz zbraně [§ 29 odst. 1 písm. i) zákona o zbraních].

Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která splňuje tyto podmínky (18 odst. 1 zákona o zbraních)

 • má místo pobytu na území České republiky,
 • dosáhla předepsaného věku (§ 19)

Zbrojní průkaz skupiny A, D nebo E lze vydat jen osobě starší 21 let, pokud tento zákon nestanoví jinak. Zbrojní průkaz skupiny B nebo C lze vydat jen osobě starší 18 let, pokud tento zákon nestanoví jinak. Zbrojní průkaz skupiny B lze vydat osobě starší 15 let, která je členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba, jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vydání. Zbrojní průkaz skupiny C lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště staršímu 16 let, pokud v osnovách školy či učiliště je zahrnuta výuka myslivosti a jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vydání. Zbrojní průkaz skupiny D lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště staršímu 18 let, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva.

 • je způsobilá k právním úkonům,
 • je zdravotně způsobilá (§ 20)

Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotnických služeb registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, poskytovatel pracovnělékařských služeb, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a držitele zbrojního průkazu skupiny D, který je zaměstnancem držitele zbrojní licence; žádá-li tento žadatel také o vydání zbrojního průkazu jiných skupin, je poskytovatel pracovnělékařských služeb oprávněn posoudit zdravotní způsobilost žadatele také v rozsahu jiných skupin zbrojního průkazu, nebo registrující poskytovatel se specializací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru všeobecné praktické lékařství, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny B nebo C, který je mladší než 19 let. Posuzujícím lékařem poskytovatele příslušného k vydání lékařského posudku je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru pracovní lékařství (§20 odst. 1 a 2 zákona o zbraních).

 • je odborně způsobilá (§ 21 a 21a)

Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E prokazuje odbornou způsobilost zkouškou vykonanou před zkušebním komisařem. Ten po úspěšném vykonání zkoušky vydá žadateli doklad o odborné způsobilosti. Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E přihlašuje na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Přihláška se podává se u příslušného útvaru policie, který podané přihlášky eviduje v seznamu žadatelů o vykonání zkoušky odborné způsobilosti podle data doručení a nejpozději do 2 měsíců od podání přihlášky oznámí žadateli termín a místo konání zkoušky. Termín a místo konání zkoušky musí být žadateli oznámeny nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky. Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E, včetně odměny zkušebního komisaře, hradí žadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence. Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který není ke dni podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu držitelem zbrojního průkazu nebo muničního průkazu, je povinen k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti připojit posudek o zdravotní způsobilosti.   

 • je bezúhonná (§ 22)

Bezúhonnost posuzuje příslušný útvar policie na základě vydaného opisu z evidence Rejstříku trestů. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu (trestní řád) ani k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen. Za bezúhonného podle tohoto zákona se také nepovažuje ten, kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z trestných činů uvedených v §22 odst. 1 zákona o zbraních.

 • je spolehlivá (§ 23),

Za spolehlivého podle tohoto zákona se nepovažuje ten, jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno nebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání, a dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil, kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky11), nebo kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí svým jednáním, za které byl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku:

1. na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku munice,
2. na úseku používání výbušnin,
3. na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek nebo obdobného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
4. na úseku obrany České republiky,
5. proti veřejnému pořádku,
6. proti občanskému soužití,
7. proti majetku, nebo
8. na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení.

Zbrojní průkaz vydává příslušný útvar policie, kterým je krajské ředitelství policie, podle místa pobytu fyzické osoby (§ 10 odst. 2 zákona o zbraních), to znamená podle adresy trvalého pobytu občana České republiky anebo adresy místa hlášeného pobytu cizince, na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise.

K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit (§ 17 odst. 2 zákona o zbraních):

 • posudek o zdravotní způsobilosti vykonávat činnosti podle tohoto zákona, a to podle povahy těchto činností, nejde-li o podání žádosti o vydání zbrojního průkazu podle § 21a; posudek nesmí být starší tří měsíců,
 • doklad o odborné způsobilosti vykonávat činnosti podle tohoto zákona, a to podle povahy těchto činností; doklad nesmí být starší jednoho roku,
 • fotografii žadatele, která splňuje požadavky technického provedení stanoveného prováděcím právním předpisem (§ 2 vyhlášky č. 221/2017 Sb.),
 • případně další doklady podle ustanovení § 17 odst. 3 nebo 4 zákona o zbraních.

Obdobně postupuje žadatel o rozšíření skupin zbrojního průkazu (§ 25 zákona o zbraních).

Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání zbrojního průkazu v případě, že proti žadateli o vydání tohoto dokladu bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 zákona o zbraních (§ 17 odst. 6 zákona o zbraních).

Žádost o vydání nového zbrojního průkazu (dříve prodloužení platnosti) předkládá držitel zbrojního průkazu příslušnému útvaru policie nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu. K žádosti o vydání nového zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší než 3 měsíce a fotografii (§ 24 zákona o zbraních).

Žadatel o vydání nového zbrojního průkazu, který se v době od vydání dosavadního zbrojního průkazu více než 6 měsíců nepřetržitě zdržoval mimo území České republiky, je povinen předložit doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků; nemůže-li takové doklady předložit, protože mu je tento stát nevydá, předloží čestné prohlášení, ve kterém uvede, že v cizině nebyl uznán vinným pro trestný čin, pro který nemůže být považován za bezúhonného podle § 22 nebo uznán vinným z přestupku, pro který nemůže být považován za spolehlivého podle § 23.

Poplatky
Správní poplatky, jejich vyměřování a vybírání, prováděné správními úřady je upraveno zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy (dále jen "úkon"). Úkony na úseku zbraní a střeliva, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu o správních poplatcích, konkrétně v položkách 30, 31 a 33. Například žádost o výjimku k nabývání nadlimitních zásobníků nepodléhá zpoplatnění. Některá zpoplatněná podání, učiněná elektronicky se zaručenou identitou, jsou osvobozena od správního poplatku, jedná se o přijetí žádosti o udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie A-I a přijetí žádosti o vydání povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B.

Poplatky spojené s vydáním zbrojního průkazu:
- Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu – 100 Kč.
- Přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění – 700 Kč.

Poznámky:
- Za vydání duplikátu zbrojního průkazu se vybírá poplatek 100 Kč (položka 16).
- Za vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek 700 Kč za každou skupinu rozsahu oprávnění.
- Za vydání nového zbrojního průkazu může správní úřad snížit poplatek na 400 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu.

Správní poplatek za vydání zbrojního průkazu se platí v české měně, obvykle kolkovými známkami a je splatný při přijetí podání.

Lhůty pro vyřízení
Na řízení o vydání zbrojního průkazu se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Lhůty pro vyřízení upravuje § 71 tohoto zákona.

Další lhůty
Doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let nebo i kratší na základě posudku o zdravotní způsobilosti žadatele o jeho vydání (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních). Jeho doba platnosti se neprodlužuje, po jejím uplynutí je na základě žádosti doložené potřebnými doklady vydáván zbrojní průkaz nový. Žádost o vydání nového zbrojního průkazu je nutno podat u příslušného útvaru policie nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu. V řízení o vydání nového zbrojního průkazu je posuzována bezúhonnost a spolehlivost držitele zbrojního průkazu.

Držitel zbrojního průkazu je povinen provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu (jakož i průkazu zbraně) za nový, pokud došlo ke změně jeho jména nebo příjmení, a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklad(y) původní [§ 29 odst. 1 písm. h) zákona o zbraních].

Další účastníci
V řízení o vydání zbrojního průkazu, resp. o vydání nového zbrojního průkazu je účastníkem správního řízení jen fyzická osoba-žadatel o vydání tohoto dokladu. V řízení může být zastoupen na základě písemné plné moci (podpis zmocnitele na plné moci nemusí být ověřen).

vytisknout  e-mailem