Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích

Žadatel se domáhal následujících informací: 

„1) V případě, že silniční kontrolou prováděnou příslušníky Policie ČR je zjištěno, že občan ČR s řidičským průkazem (vydaným v ČR) řídí na území ČR vozidlo s cizí MPZ, tak je, nebo může být dané jednání kvalifikováno jako přestupek nebo jiný správní delikt?
a) Pokud ano, tak jaké jsou sankce?
b) V případě, že ano, na základě jakého právního předpisu?
2) V případě silniční kontroly prováděné příslušníky Policie ČR, policisté považují nebo mohou považovat řidiče uvedeného v bodě 1) jako provozovatele vozidla s MPZ cizího státu v ČR?
a) Pokud ano, kdy případně od kdy?
b) V případě, že ano, na základě jakého právního předpisu?
3) V případě silniční kontroly prováděné příslušníky Policie ČR, považují policisté za provozovatele vozidla v ČR osobu zapsanou v zahraniční evidenci případně osobu zapsanou jako majitel/provozovatel v předložených dokumentech (cizí technický průkaz a jeho obdoby atd.)?
4) V případě silniční kontroly prováděné příslušníky Policie ČR, vyžadují policisté od českého řidiče ve vozidle s cizí MPZ jiné nebo další povinnosti při silniční kontrole (běžný osobní automobil do 3,5t) než předložení ŘP, tech. průkazu a pojištění?
a) Pokud ano, tak jaké a jaké jsou případné sankce?
b) Na základě jakého právního předpisu?
5) Požadují nebo mohou příslušníci Policie ČR při silniční kontrole českého řidiče ve vozidle s cizí MPZ mimo zákonem předepsané dokumenty (ŘP, tech. průkaz a pojištění) prokázání původu vozidla?
a) V případě, že ano, na základě jakého právního předpisu, v jakém jazyce atd.?“


Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
Ad 1) V takovém případě se řidič nedopouští žádného protiprávního jednání. Vozidlo musí být v jiném státě řádně registrováno, pojištěno a musí být v řádném technickém stavu. Při silniční kontrole příslušníci Policie České republiky kromě výše uvedených skutečností rovněž ověřují, zda po vozidle není vyhlášeno pátrání.
Ad 2) Provozovatel silničního vozidla je definován v ustanovení § 2 odst. 15 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Provozovatelem silničního vozidla je osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník tohoto vozidla, není-li jako jeho provozovatel v registru silničních vozidel zapsána jiná osoba.
Podmínky registrace silničního vozidla jsou popsány v ustanovení § 6 téhož zákona:
„(1) Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky
a) trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo
b) sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.
            (2) Je-li silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo provozováno na pozemních komunikacích v mezinárodním provozu podle mezinárodní smlouvy o silničním provozu19) po dobu, která nepřesáhne 6 měsíců v kalendářním roce, odstavec 1 se nepoužije.
            (3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo do registru silničních vozidel na základě písemné žádosti vlastníka silničního vozidla, popřípadě společné žádosti vlastníka a osoby, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla, pokud
a) technická způsobilost silničního vozidla k provozu na pozemních komunikacích byla schválena,
b) je splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5) týkající se takového vozidla,
c) byla při pořízení silničního vozidla z jiného členského státu zaplacena daň z přidané hodnoty, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
d) silniční vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému20) nebo v informačním systému Policie České republiky nebo tato informace není zjištěna postupem podle § 5 odst. 7 a
e) provozovatel silničního vozidla má na území České republiky
1. trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo
2. sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.
            (4) Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel musí obsahovat
a) údaj o druhu a kategorii silničního vozidla, značku a obchodní název stanovený výrobcem, typ silničního vozidla, obchodní označení, číslo technického průkazu silničního vozidla, číslo schválení technické způsobilosti silničního vozidla a účel, pro který je silniční vozidlo určeno,
b) údaje o vlastníkovi silničního vozidla podle § 4 odst. 2 písm. a),
c) údaje o provozovateli silničního vozidla podle § 4 odst. 2 písm. a), není-li vlastník současně provozovatelem tohoto vozidla,
d) u silničních motorových vozidel, která jsou vybavena podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1a) záznamovým zařízením, též žádost o vydání paměťové karty podniku a
e) úředně ověřený podpis, je-li žádost podána v listinné podobě; to neplatí, pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání žádosti ověří totožnost žadatele nebo je žadatel zastoupen na základě plné moci.
            (5) K žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel žadatel přiloží
a) doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je
1. technický průkaz silničního vozidla,
2. prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán,
3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla,
4. rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, nebo
5. osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech,
b) doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované silniční vozidlo, s výjimkou vozidel podle § 40 odst. 2 až 4,
c) protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,
d) zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5),
e) doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
f) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu a
g) dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu podle písmene a).
            (6) Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu27).
            (7) Vzor žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel stanoví prováděcí právní předpis.“­­­­­­­
20) Úmluva podepsaná dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.

_____________________________________________
1a) Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
19) Vídeňská úmluva o silničním provozu podepsaná dne 8. listopadu 1969.
Zápis změny vlastníka a provozovatele silničního vozidla upravují ustanovení § 8, § 9 a § 10 téhož zákona. 
Ad 3) Provozovatel odpovědný za provoz vozidla je uveden v dokladu Osvědčení o registraci vozidla, kolonka C 1.1 a C 1.2.
Ad 4) Při silniční kontrole příslušníci Policie České republiky nepožadují jiné než v otázce uvedené doklady.
Ad 5) Při silniční kontrole příslušníci Policie České republiky nepožadují jiné dokumenty než doklady uvedené v otázce č. 4. V zájmu vyloučení případných nejasností řidič může předložit např. kupní smlouvu nebo jiné ujednání v občanskoprávním vztahu, není to však jeho povinnost. Příslušníci Policie České republiky mohou požadovat předložení dalších dokumentů, je-li to potřebné pro objasnění věci v případě přestupkového nebo trestního řízení. 
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., který upravuje problematiku, jež je předmětem této žádosti o informace, náleží do gesce Ministerstva dopravy České republiky. V případě zájmu o zevrubnější výklad uvedeného právního předpisu je nutno obrátit se na označené ministerstvo, které jako ústřední orgány státní správy je k takovému výkladu oprávněno.           

PhDr. Jiří Vokuš, 16. prosince 2016

vytisknout  e-mailem