Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podání vysvětlení

Žadatel se domáhal poskytnutí následujících informací: 

Informace č. 1
Při dostavení se na PČR k podání vysvětlení ve věci trestního oznámení, může přítomný předvolaný se poradit se svým advokátem?
Informace č. 2
Při dostavení se na PČR k podání vysvětlení ve věci trestního oznámení, může přítomný předvolaný se poradit se svým obecným zmocněncem?
Informace č. 3
Při dostavení se na PČR k podání vysvětlení ve věci trestního oznámení, může v průběhu vysvětlení přítomný předvolaný požádat o přestávku, aby se mohl poradit se svým advokátem?
Informace č. 4
Při dostavení se na PČR k podání vysvětlení ve věci trestního oznámení, může v průběhu vysvětlení přítomný předvolaný požádat o přestávku, aby se mohl poradit se svým obecným zmocněncem?
Informace č. 5
Dle jakého právního předpisu či konkrétního zákonného znění jsou práva předvolaných k podání vysvětlení na PČR, kteří jsou zastoupeni advokátem upřednostňována před zastoupení obecným zmocněncem, který může jen sedět na PČR a nesmí vůbec mluvit ve věci od začátku do skončení vysvětlení oproti advokátům, kteří mohou poskytovat rady?
 
Policie České republiky konstatovala, že policejní orgán může vyzvat osobu k podání vysvětlení buď podle § 61 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 273/2008 Sb.“) anebo podle § 158 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 141/1961 Sb.“). V této souvislosti sdělila žadateli, že gestorem zákona č. 273/2008 Sb. je Ministerstvo vnitra České republiky, gestorem zákona č. 141/1961 Sb. je Ministerstvo spravedlnosti České republiky, a upozornila ho, že pouze jmenované ústřední orgány státní správy jsou oprávněny poskytovat výklad uvedených právních přepisů. Nicméně vzhledem k tomu, že předmětná žádost o informace se týká praktických otázek souvisejících s plněním úkolů Policie České republiky, poskytla žadateli následující informace:
Ad č. 1 a 2
Podle čl. 37 odst. 2 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení. Z toho vyplývá, že také osoba, která byla vyzvána policejním orgánem k podání vysvětlení ve věci trestního oznámení, má právo na právní pomoc a může se poradit se svým advokátem nebo obecným zmocněncem. Pokud policejní orgán požaduje vysvětlení podle § 61 zákona č. 273/2008 Sb., osoba podávající vysvětlení může využít právní pomoci jak advokáta, tak obecného zmocněnce, který není advokátem ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, přičemž oba (jak advokát, tak obecný zmocněnec) mají zcela stejná oprávnění. Pokud policejní orgán požaduje vysvětlení podle § 158 zákona č. 141/1961 Sb., osoba podávající vysvětlení může využít pouze právní pomoci advokáta, neboť podle § 158 odst. 5 tohoto zákona při podání vysvětlení má každý právo na právní pomoc advokáta (zákonodárce klade větší důraz na kvalitu poskytované právní pomoci). V rámci právní pomoci při podání vysvětlení advokát i obecný zmocněnec mohou osobě podávající vysvětlení například objasnit význam tohoto úkonu, obsah příslušného poučení, povinnost mlčenlivosti, odepření vysvětlení apod. Nemohou ovšem zasahovat do průběhu tohoto úkonu, což například znamená, že nemohou sami klást otázky nebo nemohou radit osobě podávající vysvětlení poté, co policejní orgán položil otázku. 
Ad č. 3 a 4
Osoba podávající vysvětlení ve věci trestního oznámení může požádat o přestávku, aniž by policejnímu orgánu musela uvést důvod, kvůli němuž o přestávku žádá. Policejní orgán zváží, zda přestávku umožní, přičemž vezme v úvahu například dosavadní délku trvání úkonu, opakování žádostí o přestávku a další okolnosti. Pokud nehrozí zmaření účelu prováděného úkonu, žádosti o přestávku zpravidla vyhoví. Neumožní ovšem přestávku poté, co položil otázku, dokud na ni osoba podávající vysvětlení neodpověděla. Policejní orgán nekontroluje, jak osoba podávající vysvětlení a její obecný zmocněnec nebo advokát přestávku využijí.
Ad č. 5
Obecný zmocněnec i advokát mají při poskytování právní pomoci osobě podávající vysvětlení ve věci trestního oznámení stejná oprávnění (viz informace ad č. 1 a 2).                          
Policie České republiky dále upozornila žadatele, že oprávnění obecného zmocněnce a advokáta při poskytování právní pomoci osobě podávající vysvětlení ve věci trestního oznámení nelze zaměňovat s oprávněními obhájce obviněného v trestním řízení (§ 35 a následující zákona č. 141/1961 Sb.) nebo s oprávněními zmocněnce zúčastněné osoby a poškozeného v trestním řízení (§ 50 a následující zákona č. 141/1961 Sb.).  

PhDr. Jiří Vokuš, 21. dubna 2015

vytisknout  e-mailem