Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Personální audit

Žadatelka žádala informace k peronálním auditům v rámci Policejního prezidia ČR. 

 

  1. K otázce „kolik Kč stály personální audity za dobu působení náměstka Kužela a p.Černého“
  • Na základě žádosti 1. NMV Ing. Salivara ze dne 20. listopadu 2007 byla z úrovně NPP E provedena analýza finančních nákladů budoucího regionálního uspořádání Policie České republiky (dále jen „PČR) ve variantě zachování stávajících 8 krajů a ve variantě 14 krajských správ, tj. vyčíslení nákladů na zřízení 6 nových krajských správ.
  • Podklady odevzdané 26. listopadu nenaplnily předpoklady MV, a proto bylo ve vedení rezortu odsouhlaseno, že z důvodu zajištění relevantních podkladů, nedostatku odborníků na danou problematiku u PČR a v neposlední řadě vzhledem ke snaze některých vedoucích zaměstnanců PČR nesnižovat počet stávajících míst budou tyto analýzy zpracovány externí společností, nejlépe takovou, která má zkušenosti s obdobnými audity a fungováním státní správy.
  • Ještě v závěru roku 2007 byla vyhlášena Hospodářskou správou PP (dále jen „HS“) veřejná soutěž formou malé zakázky „Personální audit“. S nabídkovou cenou 2,249.100 Kč (cena včetně DPH) jí vyhrála firma Deloitte, která již měla zkušenost se zakázkami realizovanými pro Policii ČR.
  • Úkolem společnosti Deloitte bylo nejprve zmapovat procesy a jejich personální zajištění a navrhnout příslušné změny. Analýzu prováděli sami zaměstnanci společnosti na základě pohovorů s jednotlivými vedoucími a na základě předložení popisů práce zaměstnanců. Výsledkem činnosti společnosti byl návrh řady zásadních změn, které byly prezentovány vedení resortu a odsouhlasil je osobně ministr vnitra.
  • Součástí auditu bylo i posouzení, kolik právníků je třeba na úseku NPP E, toto však není ve výsledném písemném materiálu uvedeno. Bylo ústně doporučeno, aby byl jeden právník umístěn přímo na OSČ z důvodu zpracování připomínek za úsek NPP E a dále, aby další právník OSČ byl k dispozici OSM (případně u OVZ) z důvodu přípravy smluv a dodatků, uplatnění reklamací apod. Toto druhé místo vzhledem k naplnění kanceláří  PP ve Strojnické a vzhledem ke vzdálenosti od dislokace OSM a OVZ bylo nakonec navrhováno zřídit přímo u OSM. Vzhledem k tomu, že místo právníka u NPP E bylo již obsazené plně kvalifikovanou osobou, a s přihlédnutím k dosavadním pracovním i osobním zkušenostem s žadatelkou a celkovému počtu zaměstnanců OSM, se rozhodl tehdejší vedoucí OMPCN zřídit místo systemizovaného místa právníka raději systemizované místo referenta majetkové správy
  • Pro úplnost dodávám, že v roce 2008 byly HS vyhlášeny ještě čtyři veřejné soutěže související s transformací Policie ČR, žádná však již neměla za úkol provedení personálního auditu, což také vyplývá z jejich názvů: Audit kapacity budov KS PČR, transformace KS PČR, využití budov KS PČR a převod KS PČR na OSS.
 2. K otázce „na základě jakého auditu se došlo ke zrušení mého systemizovaného místa“
  • K návrhu o zrušení tohoto systemizovaného místa byl náměstkem PP pro ekonomiku využit jak personální audit popsaný v bodě 1), tak vlastní vyhodnocení potřeby právních služeb na úseku NPP E po dvouměsíčním vyhodnocení činnosti jednotlivých odborů podřízených NPP E a po zjištění potřeb a stanovisek jednotlivých vedoucích odborů celého úseku NPP E.
 3. K otázce „na základě jakých kritérií se došlo ke zrušení mého systemizovaného místa“
  • na základě výše uvedených podkladů jsem došel k závěru, že dosud vynakládané mzdové prostředky nejsou odpovídající produktivitě stávajících zaměstnanců úseku NPP E a pro činnost celého úseku NPP E postačuje jedno systemizované místo právníka a zároveň jsem vyhodnotil jiného pracovníka jako kvalifikovanějšího právníka z dvou v té době existujících a navrhnul jsem proto ke zrušení systemizované místo obsazené žadatelkou.
 4. Ke konstatování „jak je možné, že člověk… (strana 7 žádosti)“
  • Toto konstatování či spíše řečnická otázka je z mého pohledu pouze kombinací invektivy vůči mé osobě a nepravdivých konstatování, proto nenacházím informaci, kterou bych k této části mohl ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. žadatelce poskytnout.

vytisknout  e-mailem