Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Lokalizační a záznamová zařízení

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.4.00/12.07957 

 

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Lokalizační a záznamová zařízení

Název projektu: Lokalizační a záznamová zařízení – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.4.00/12.07957

Zdroj spolufinancování: Integrovaný operační program (Evropský fond pro regionální rozvoj)

Prioritní osa: 3 – Zvýšení kvality a dostupnost veřejné služby

Oblast podpory: 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Realizace projektu: 8/2010 – 11/2015

Rozpočet projektu:

Celkové schválené způsobilé výdaje projektu činí

11.921.795,- Kč

100 %

Z toho vlastní zdroje žadatele – státní rozpočet

1.788.269,25 Kč

15 %

Z toho strukturální fondy EU – Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)

10.133.525,75 Kč

85 %

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zaručit akceschopnost, efektivní koordinaci a zvýšení mobility sil a prostředků Krajského ředitelství policie Pardubického kraje jako základní složky IZS v případě hrozby či řešení krizové situace (mimořádné události) a přispět ke zvýšení ochrany životů, zdraví a majetku občanů a minimalizaci škod a ztrát vzniklých v rámci krizových situací či mimořádných událostí optimalizací logistických postupů při řešení uvedených situací stejně tak jako zkvalitnění jejich prevence. K dosažení tohoto hlavního cíle si projekt stanovil následující dílčí/specifické cíle – zvýšení efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti, rychlosti a koordinace zásahu KŘP v rámci IZS a zvýšení operativního rozhodování a přijímání opatření využitím obrazového záznamu.

Projekt je připraven v souladu s celkovým záměrem Policie ČR týkajícího se zvýšení akceschopnosti Policie ČR jako jedné ze složek IZS při řešení mimořádných událostí na celém území České republiky. Z hlediska naplňování cílů uvedeného záměru je projekt součástí komplexu analogicky zaměřených projektů v oblasti pořízení lokalizačních a záznamových technologií pro potřeby služebních vozidel Policie ČR působících v rámci územních obvodů jednotlivých krajských ředitelství policie.

Cíle a obsahové zaměření projektu jsou v souladu se zaměřením Prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Integrovaného operačního programu a dále s globálním cílem a specifickými cíli Oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, přičemž projekt v jejím rámci z věcného hlediska přímo naplňoval stanovenou podporovanou aktivitu písm. d) Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS.

Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci implementace uvedeného operačního programu ve výši 85 % jeho celkových nákladů. Zbývající část je financována z rozpočtu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje.

Praktická realizace:

Projekt zahrnuje pořízení 87 kompletů technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků bezpečnostních rizik- lokalizačních a záznamových zařízení určených do služebních vozidel PČR, které jsou provozovány v rámci územního obvodu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje k zajištění akceschopnosti v rámci IZS při prevenci, přípravě a řešení mimořádných událostí.

Lokalizační a záznamové zařízení – technická specifikace

Základním komunikačním prostředkem je vozidlová radiostanice (radiový terminál) vč. panelu CH (řídící panel radiového terminálu), PC jednotka s uživatelským monitorem a navigačním přístrojem. Do PC jednotky je připojen datový konektor radiového terminálu a datový konektor video serveru. PC jednotka zabezpečuje datovou komunikaci prostřednictvím radiového terminálu a přehrávání pořízených videozáznamů. Dále ve vozidle je umístěn video server, na který jsou připojeny dvě kamery (přední a zadní) snímající situaci před a za vozidlem. Nahraná data - záznam videa doprovázený informacemi z GPS přijímače (poloha, čas, lokalizační status, rychlost) a záznamem 4 vstupních stavových linek připojených k ovládacímu bloku zařízení VRZ -  se ukládají na velkokapacitní harddisk, umožňující přehrávání jak on-line ve vozidle, tak i dodatečně na stolním PC. Radioblok vozidlové radiostanice je určen k zabezpečení hlasové komunikace osádky vozidla zpravidla s vlastním operačním střediskem, v případě potřeby zabezpečuje součinnostní spojení s ostatními zasahujícími složkami IZS (integrovaného záchranného systému). Dále zabezpečuje pomocí připojeného GPS přijímače přenos lokalizačních údajů o vozidle na pracoviště příslušného operačního střediska a připojením na PC jednotku možnost datové komunikace pomocí dedikovaného datového kanálu.

Výsledky projektu:

Je vytvořena fungující síť speciálně vybavených služebních vozidel KŘP disponujících moderním lokalizačním a záznamovým zařízením umožňujícím:

 • efektivní akceschopnost, koordinaci a operabilitu zásahu na místě mimořádné události či krizové situaci prostřednictvím činnosti operačního střediska KŘP
 • zaznamenávat průběh řešení mimořádné události nebo krizové situace a následně vyhodnocovat přijatá opatření a závažnost vzniklé situace,
 • přímý vstup do vzdálených centrálních policejních databází, zajišťujícím zefektivnění komunikace s občany a přispívajícím k okamžitému řešení dané situace.

  Nejvýznamnější přínosy projektů

  Zrychlení zásahu hlídky PČR

 • Zefektivnění formy vyslání hlídky PČR na místo MU – nově i prostřednictvím datové věty (původně pouze hlasovou komunikací)
 • Zefektivnění lokalizace hlídky PČR – nově vyslání nejblíže lokalizované hlídky PČR díky využití GPS (původně pouze hlasovou komunikací)
 • Zkrácení doby dojezdu na místo MU – nově s využitím navigace (původně dle úrovně znalosti místních podmínek

  Zajištění záznamů ze zásahu

 • Možnost zhodnocení dané situace MU ze získaného záznamu a přijetí opatření
 • Možnost využití záznamů k prevenci a přípravě na MU

  Zajištění prověřování údajů on-line

  Zefektivnění procesu získávání a ověřování informací - nově prostřednictvím přístupného PC s napojením na policejní databáze (původně pouze dotazem na OS )

  Dochází ke zvýšení kvality působení PČR jako jedné ze základních složek IZS při řešení mimořádných událostí a dále ke snížení průměrné doby reakce na hrozící či nastalé bezpečnostní riziko min. o 25 %.

  www.strukturalni-fondy.cz/iop

vytisknout  e-mailem