Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oznamování přestupků

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelovo podání obsahovalo jednak zvukový záznam a jednak přílohu, kterou je dokument Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. 

Ve zvukovém záznamu podatel uvedl, že z výše uvedeného dokumentu vyrozuměl, že došlo ke změně právních předpisů a interních aktů řízení Policie České republiky upravujících přijímání oznámení útvary Policie České republiky, a v této souvislosti se domáhal interních aktů řízení Policie České republiky stanovujících věcnou a místní příslušnost útvarů Policie České republiky a především postup policejních orgánů Policie České republiky při řešení přestupků. Dále v tomto zvukovém záznamu požadoval poskytnutí právních předpisů a interních aktů řízení Policie České republiky, které stanoví, že oznamovatel je povinen podat oznámení pouze tomu útvaru Policie České republiky, v jehož služebním obvodu došlo k tvrzenému protiprávnímu jednání a rovněž informace o tom, jak bude napříště naloženo s oznámeními přestupků, které budou oznámeny Obvodnímu ředitelství policie Praha II a které měly být spáchány ve služebním obvodu jiného útvaru Policie České republiky. 

Policie České republiky konstatovala, že jako interní akty řízení požadované podatelem v úvodní části jeho podání identifikovala závazný pokyn policejního prezidenta č. 221/2011, kterým se upravují některé postupy v řízení o přestupcích, pokyn policejního prezidenta č. 300/2020, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a pokyn policejního prezidenta č.103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení. Všechny tyto interní akty řízení, včetně jejich příloh, v aktuálně platném a účinném znění, poskytla podateli.

Ve vztahu k požadovaným právním předpisům a interním aktům řízení Policie České republiky, které by měly stanovit, že oznamovatel je povinen podat oznámení pouze tomu útvaru Policie České republiky, v jehož služebním obvodu došlo k tvrzenému protiprávnímu jednání, povinný subjekt odkázal na dokument, kterým vyřídil jednu z předchozích podatelových žádostí o informace a ve kterém uvedl, že žádný právní předpis ani interní akt řízení neupravuje možnost Policie České republiky vyzvat oznamovatele, aby své oznámení zaslal věcně a místně příslušnému orgánu. Od data vyřízení této žádosti o informace právní předpisy ani interní akty řízení upravující problematiku, jež je předmětem podatelova zájmu, nedoznaly v tomto ohledu změny.

Policejní prezidium České republiky dále sdělilo podateli, že ve zbytku postoupilo jeho podání k přímému vyřízení Krajskému ředitelství policie hl. m. Prahy, neboť se vztahuje k působnosti tohoto útvaru Policie České republiky.

PhDr. Jiří Vokuš, 13. února 2024

vytisknout  e-mailem