Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Oznámení veřejnou vyhláškou o nabídce zbraní podnikateli v oboru zbraní a střeliva k prodeji - Benešov

Č. j. KRPS-62357-2/ČJ-2024-0101IZ 

K Pazderně 906
25601 Benešov
Tel.: 974 871 300 - 304
E-mail: krps.podatelna@pcr.cz
ID DS: 2dtai5u

V e ř e j n á v y h l á š k a

o nabídce zbraní podnikateli v oboru zbraní a střeliva k prodeji

Policie České republiky, krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Benešov jako věcně a místně příslušný útvar policie ve smyslu ustanovení § 74 odst. 6 a § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu v platném znění (dále jen zákona o zbraních), ve věcech výkonu státní správy v oblasti zbraní, střeliva a provozování a provádění pyrotechnického průzkumu

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

nabídnutí zbraní podnikateli v oboru zbraní a střeliva k prodeji:

1. pistole samonabíjecí zn. ČZ Uherský Brod, vzor 75, ráže 9 mm Luger, výr. č. L8493, jeden zásobník a textilní pouzdro

2. revolver zn. ARMINIUS, model HW 38, ráže 38 Speciál, výr.č. 1506316

3. revolver zn. ASTRA, model NC-6, ráže 38 Speciál, výr.č. R448107

4. perkusní revolver, F. LLIPIETTA, vzor 1851 REB CONFEDERATE, ráže .36, výr.č. 339729

5. revolver, Smith & Wesson, model 36-7, ráže 38 Speciál, výr.č. BPW3162

Fyzickou prohlídku zbraní je možno provést u příslušného správního orgánu - Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Benešov, adresa K Pazderně 906, 256 01 Benešov na základě telefonické dohody s npor. Mgr. Davidem Stříbrným (vedoucí kontaktního místa) na telefonním čísle 974871300 mobilním telefonu 702129876 a to v týdnu od 2.4.2024 do 5.4.2024 a 8.4. do 10.4 2024.

V případě zájmu kontaktujte příslušný správní orgán k výše uvedenému číslu jednacímu v elektronické podobě na e-mailovou adresu krps.oszbm.bn@pcr.cz (e-mail kontaktního místa).

Nezbytnou součástí projevení zájmu je i vyslovení souhlasu se stanovenými podmínkami pro předání zbraní (dále jen „majetek“) určené Policií České republiky, které budou nedílnou součástí zápisu o předání zbraní:

• Majetek jako celek, který přejímající přebírá jako podnikatel v oboru zbraní a střeliva, je určen k prodeji.

• Přejímající se zavazuje, že nepověří prodejem majetku jiného podnikatele v oboru zbraní a střeliva.

• Přejímající se zavazuje, že při prodeji majetku bude vycházet z ceny obvyklé, t.j. cena, za kterou se zboží běžně prodává v dané oblasti nebo v daném období.

• Výtěžek získaný prodejem majetku, po odečtení nákladů prodeje, náleží vlastníku. Finanční prostředky přejímající prokazatelně předá nebo poukáže vlastníku prostřednictvím poštovní poukázky do místa jeho trvalého pobytu nebo na jinou uvedenou kontaktní adresu.

• Přejímající se zavazuje, že příslušnému útvaru policie předá informaci o tom, že došlo k prodeji majetku, zároveň zašle fotokopii příslušného dokladu o předání nebo zaslání finančních prostředků vlastníku.

• Prodej majetku přejímající uskuteční nejpozději do 2 let od poslední opakované písemné výzvy příslušného útvaru policie.

• Neprodaný majetek převezme příslušný útvar policie od přejímajícího zpět nejpozději do 10 pracovních dnů po uplynutí 2 let od poslední opakované výzvy vlastníku. Příslušný útvar policie zabezpečí jeho předání ke zničení.

• V případě, že přejímající ve dvouletém období určenému k prodeji majetku, ukončí svou činnost jako podnikatel v oboru zbraní a střeliva, neprodleně zajistí jeho předání zpět příslušnému útvaru policie.

Nabídky budou řazeny v pořadí, ve kterém budou doručeny odpovědi. Podnikatel v oboru zbraní a střeliva, který projeví zájem jako první a vysloví souhlas s uvedenými podmínkami, bude osloven k převzetí výše uvedených zbraní. V případě nezájmu budou kontaktováni další podnikatelé v pořadí, ve kterém doručili své nabídky.

Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu v Benešově, K Pazderně 906, 258 01 Benešov a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese :

http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

Za správnost vyhotovení: nprap. Hana Pechačová
                                              vrchní inspektor

                                                                                                                                                                  npor. Mgr. David Stříbrný
                                                                                                                                                                 vedoucí kontaktního místa

vyvěšeno dne: 02.04.2024
sejmuto dne: 18.04.2024

vytisknout  e-mailem