Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o možnosti převzít písemnost - MONAIENKOV Dmytro

Č. j. KRPA-166237-23/ČJ-2021-000022-UA 

Č. j.: KRPA-166237-23/ČJ-2021-000022-UA                                               Praha 15. září 2022

Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení o možnosti převzít písemnost

            Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení ve věci správního vyhoštění panu Dmytro MONAIENKOV, nar. 18. 10. 1993, státní příslušnost UKR

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení – ustanovení opatrovníka ze dne 15. 09. 2022 vedeného pod č. j.: KRPA-166237-22/ČJ-2022-000022-UA, vydaného Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, Odborem cizinecké policie, Oddělením pobytové kontroly, pátrání a eskort. Tato písemnost je adresována shora uvedenému účastníkovi řízení.

            Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastníku řízení se prokazatelně nedaří doručovat. Jinou adresu pobytu výše uvedeného účastníka řízení nemá správní orgán k dispozici.

            Adresát si může písemnost vyzvednout na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Kaplanova 2055/4, 148 00 Praha 4 - Chodov, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne uložení. V případě že si jmenovaný výše uvedenou písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

           

nprap. Bc. Jan KUČERA

                                               otisk razítka                                                       vrchní inspektor

                                                                                                          oprávněná úřední osoba

Vyvěšeno dne: 19.09.2022
Sejmuto dne: 04.10.2022

vytisknout  e-mailem