Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Č. j.KRPA-313811-13/ČJ-2018-0011IY 

                                  

Č. j.KRPA-313811-13/ČJ-2018-0011IY

                                                                                                                      Praha  5. září 2019    

                                                                                                                      Počet listů: 1            

                                                                                                

V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III se sídlem v Praze 4, Sdružení 1664/1 (dále jen „příslušný útvar policie“), jako věcně a místně příslušný správní orgán

  o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

panu MRÁZEK  Pavel, nar. 23.5.1967, hlášen k trv. pobytu na adrese Praha 6, Kafkova 588/17  jako osobě, které se prokazatelně nedaří doručovat písemnost adresovanou do vlastních rukou, v daném případě:

  1. výzva ve smyslu § 64 odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů

Písemnost je uložena u správního orgánu, který jí vyhotovil a adresát nebo jeho zmocněnec (§ 33 správního řádu), si jí může vyzvednout na adrese: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III, Praha 4, Sdružení 1664/1, v úřední dny pondělí a středa od 08.00 -17.00 hodin, po dobu 15 dnů od vyvěšení tohoto oznámení. Předmětná písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení i bez jejího převzetí (§ 25 odst. 2, správního řádu). Toto oznámení o uložení zbraně je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:  http://www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx

                                                           npor. Ing. Zdeňka  KOPECKÁ

                                                                                                                     vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne:  11.9.2019

Sejmuto dne :

vytisknout  e-mailem