Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

OZNÁMENÍ

SEDNEV Octavian, nar. 4.2.1981, stát. přísl. Moldavsko 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SLUŽBY CIZINECKÉ
POLICIE ÚSTÍ NAD LABEM
ICP Ústí nad Labem
detašované pracoviště, Eliášova 9, 412 01 Litoměřice, tel. 974436800, fax: 974436902
 
Č.j. CPUL-04235-1/Čj-2008-0463PL-C                                        Litoměřice 30.července 2008
 
 
Oznámení
zahájení správního řízení
 
     Policie České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Ústí nad Labem,ICP Ústí nad Labem, detašované pracoviště Litoměřice, jako věcně, místně a funkčně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 164 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků obdrželo dne 13.05.2008 rozhodnutí Magistrátu města Ústí nad Labem - živnostenský odbor, o rušení živnostenského oprávnění družstva BEFIT. Dnešním dnem zahajujeme správní řízení ve věci zrušení platnosti Vašeho povolení k pobytu pro neplnění podmínek uděleného dlouhodobého pobytu.
     ICP Ústí nad Labem-detašované pracoviště Litoměřice podle § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění
 
 o z n a m u j e
 
     všem známým účastníků řízení zahájení správního řízení ve věci zrušení platnosti povolení k pobytu, jestliže cizinec neplní podmínky pro udělení dlouhodobého pobytu dle § 46 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 37 odst. 1 písm. b) téhož zákona, zruší platnost povolení k dlouhodobému pobytu cizinci panu SEDNEV Octavian, nar. 04.02.1981, st. přísl. Moldavsko. Pobyt v ČR hlášen na adrese Litoměřice, Písečný Ostrov 1928/1, okr. Litoměřice.
     Účastníci správního řízení a jeho zástupci mohou v průběhu řízení nahlédnout do spisu tohoto řízení, pořizovat si z něho výpisy a ve stejné lhůtě uplatnit své připomínky či námitky.
 
 
Poučení
 
 
1) Účastník správního řízení má podle ustanovení § 4 odst. 4, § 33 odst. 1, § 36 a § 38 zákona č. 500/2004 Sb. zejména tato práva:
·        uplatňovat svoje práva a oprávněné zájmy
·        dát se zastupovat zmocněncem na základě plné moci
·        navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí
·        vyjádřit v řízení své stanovisko
·        požádat správní orgán o poskytnutí informací o řízení
·        vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům pro rozhodnutí
·        nahlížet do spisu, činit si výpisy a požadovat, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části
 
                                                                       2.
 
        2) Účastník správního řízení má podle ustanovení § 52 a § 79 zákona č. 500/2004 Sb. zejména tyto povinnosti:
označit důkazy na podporu svých tvrzení
nahradit náklady řízení paušální částkou v případě, že řízení vyvolal porušením své právní povinnosti
nahradit náklady řízení, které by jinak správnímu orgánu nebyly vznikly, pokud jejich vznik způsobil porušením své právní povinnosti
 
3) Pořádková opatření podle § 62 a § 63 zákona č. 500/2004 Sb.
tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu, navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo neuposlechne pokynu úřední osoby, může správní orgán rozhodnutím uložit i opakovaně pořádkovou pokutu až do výše 50 000,- Kč,
toho, kdo nepřístojným chováním ruší pořádek při ústním jednání nebo ohledání na místě, popřípadě při jiném úkonu, může správní orgán po předchozím upozornění vykázat z místa, kde se úkon koná
 
        
 
 Do spisu a podkladů řízení mohou účastníci nahlédnout u ICP Ústí nad Labem-detašované pracoviště Litoměřice, Eliášova ul. č. 9, v úřední dny a to v pondělí a ve středu od 08.00 hod. do 17.00 hod.
           Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu písemnou plnou moc.
 
 
 
 
 
 
                                                                                             prap. Jaroslav Richter Dis
                                                                                                         inspektor
                                                                                             oprávněná úřední osoba
 

vytisknout  e-mailem