Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

OZNÁMENÍ

SEDNEV Octavian, nar. 4.2.1981, stát. přísl. Moldavsko 

 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SLUŽBY CIZINECKÉ ¨
POLICIE ÚSTÍ NAD LABEM
ICP Ústí nad Labem
detašované pracoviště Litoměřice, Eliášova 9, 412 01 Litoměřice, tel. 974436800, fax“974436902
   
č.j. CPUL-04235-2/Čj-2008-0463PL-C                                           Litoměřice 30. července 2008
 
USNESENÍ
 
            Policie ČR, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Ústí nad Labem, ICP Ústí nad Labem, detašované pracoviště, Eliášova 9, Litoměřice, jako správní orgán věcně příslušný podle ustanovení § 164 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle § 32 odst. 2 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:
 
Obecní úřad Žalhostice se ustanovuje opatrovníkem v řízení o zrušení platnosti povolení k pobytu panu(í) SEDNEV Octavian, nar. 04.02.1981, st. přísl. Moldavsko, bytem Litoměřice, Písečný Ostrov 1928/1, okr. Litoměřice.
 
Odůvodnění
Policie ČR, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Ústí nad Labem, ICP Ústí nad Labem, detašované pracoviště Litoměřice, Eliášova 9, zahájilo dne 30. července 2008 řízení o zrušení platnosti povolení k pobytu, z důvodu neplnění podmínek pro udělení dlouhodobého pobytu.
            Účastník řízení pan(í) SEDNEV Octavian uvedl adresu svého pobytu na území České republiky Litoměřice, Písečný Ostrov 1928/1, okr. Litoměřice. Na uvedené adrese se však, dle provedeného šetření, nezdržuje a jeho současný pobyt není správnímu orgánu znám.  
 
            Dle ustanovení § 32 odst. 2 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb. správní orgán ustanoví opatrovníka osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat. 
            Vzhledem k tomu, že šetřením se nepodařilo zjistit místo pobytu účastníka řízení, dále nebylo zjištěno, že by si účastník řízení ustanovil zástupce, přistoupil správní orgán k ustanovení opatrovníka.
 
            U osoby opatrovníka nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující obavu, že nebude řádně hájit zájmy opatrovance.
Poučení
Proti tomuto usnesení může ten, jemuž bylo oznámeno podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., podat u Policie ČR, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Ústí nad Labem, Skupina povolování pobytu Litoměřice, Eliášova 9,odvolání k Ředitelství služby cizinecké policie Praha 3, Olšanska 2 a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení tohoto usnesení v souladu s ust. § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
 
     Podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. nemá odvolání proti usnesení odkladný účinek.
                                                                                                   
                                                                                                    oprávněná úřední osoba
                                                                                                             inspektor
                                                                                                    prap. Jaroslav Richter Dis
 

vytisknout  e-mailem