Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Označování písemnosti, znalec v trestním řízení

Žadatel se domáhal poskytnutí odpovědí na následující otázky: 

„Žádám o sdělení informace, jakým způsobem je označovaná písemnost (např. vyrozumění) v případě, že oznamovatel uvede na oznámení své číslo jednací. Respektive, zda je policejní orgán povinen, toto číslo jednací na písemnosti uvést. Popřípadě žádám o sdělení, dle jakého závazného pokynu nebo judikatury je v tomto případě postupováno.

Žádám také o poskytnutí informace, zda policejní orgán je povinen poskytnout soudnímu znalci „Ohledání místa činu“ v případě, že žádá soudního znalce o vypracování znaleckého posudku.“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadateli sdělila následující informace:

K první části žádosti 1:

Veřejnoprávní původce, tedy i Policie ČR, na jím vyhotoveném dokumentu určeném k odeslání vyznačí (mimo jiné) číslo jednací doručeného dokumentu, pod kterým je doručený dokument evidován u svého odesilatele, je-li vyhotovený dokument odpovědí na doručený dokument a pokud je na doručeném dokumentu toto číslo uvedeno /viz § 16 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby/. Tato povinnost je promítnuta i do vnitřních předpisů Policie České republiky ke spisové službě (spisového řádu) a Policie České republiky odkaz na číslo jednací odesilatele uvádí na řádku pod názvem dokumentu (věci). Pro úplnost je nezbytné zdůraznit, že uvedená povinnost se nevztahuje na dokumenty, jejichž formu upravuje speciální předpis. Například odkaz na číslo jednací podání nebude obsahovat rozhodnutí správního orgánu - pod názvem věci se u rozhodnutí nevyznačuje (§ 68 a § 69 zákona č. 500/2004, správního řádu).

K druhé části žádosti: 

Pokud je přibrán znalec v trestním řízení, získává oprávnění nahlížet do trestního spisu v rozsahu potřebném pro podání znaleckého posudku.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 25. 8. 2017

vytisknout  e-mailem