Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Preventivní rady I.

 • Bezpečí pro ženy a dívky
 • Bezpečně tunelem
 • Děti a zbraně
 • Drogy ne!
 • Etický kodex Policie ČR
 • Chci se domů vrátit bezpečně
 • Chraňte své peníze I.
 • Chraňte své peníze II.
 • Jak nejlépe zabezpečit chaty či chalupy
 • Jak se bránit proti domácímu násilí
 • Jak se bránit proti kapsářům I.
 • Jak se bránit proti kapsářům II.
 • Jak se bránit proti kapsářům II.
 • Jak se chovat bezpečně doma
 • Jak správně koupit ojeté vozidlo
 • Jak zacházet s platební kartou I.
 • Jak zacházet s platební kartou II.
 • Zimní pneumatiky
 • Korupce .... týká se i Vás
 • Pár rad pro děti

Bezpečí pro ženy a dívky

Jak předejít napadení, přepadení a sexuálnímu útoku?

 • Domů se nechte doprovázet jen dobře známými osobami.
 • Buďte pozorné při vstupu do domů a výtahů.
 • Nechoďte v blízkosti vchodů do domů.
 • Nezkracujte si cestu temnými, opuštěnými místy.
 • Při návratu domů buďte ostražitá. Máte-li pocit, že jste sledována nebo mohla být obtěžována, hledejte rychle místo, kde je víc lidí, případně žádejte kolemjdoucí o pomoc.
 • Mějte připravený klíč k zamknutí,ale i obraně.
 • Vstupní dveře vždy zamykejte, neotvírejte cizím lidem, když jste sama.
 • Promyslete si, jak byste se v případě přepadení zachovala.
 • Neposkytujte informace o sobě telefonicky, když nemáte jistotu s kým mluvíte.
 • Při hrubých a sprostých telefonátech položte sluchátko.
 • Nikdy nejezděte autostopem!!!
Co dělat, stanete-li se obětí trestného činu?

 • Jste-li fyzicky napadena, sexuálně zneužita, ohlaste to policii v co nejkratší době.
 • V momentě přepadení nikdy nedávejte najevo, že učiníte oznámení nebo, že pachatele znáte.
 • Braňte se, jen když je to nadějné. Když vypadá silnice beznadějně, mluvte s pachatelem a snažte se získat čas.
 • Neměňte oděv, nekoupejte se, nedotýkejte se věcí, kterých se dotýkal útočník (pomůžete zachovat důležité důkazy).
 • Při hlášení událostí policii, pokud možno zachovejte klid.
 • Poskytujte následující informace: své jméno a příjmení, přesnou adresu kde se nalézáte, telefonní číslo a popis události.
 • Pokuste se zapamatovat vše, co se stalo: důležité údaje o osobách nebo osobě, která Vás napadla (pohlaví, rasu, věk, výšku, váhu, účes, barvu vlasů a očí, fyzické zvláštnosti, způsob řeči, chůze, nápadnost v chování, tiky, oblečení apod.)

Bezpečně tunelem

Jak se správně chovat v tunelu při různých situacích?
Kolona v tunelu
Zapněte výstražná světla.
Dodržujte předepsanou bezpečnou vzdálenost, přesto, že jedete pomalu nebo stojíte.
Vypněte motor, když se kolona zastaví.

Poslouchejte pokyny z rádia.
Řiďte se instrukcemi obsluhy tunelu.
Požár v tunelu
Pokud hoří vaše vozidlo, vyjeďte ven z tunelu, pokud je to možné.
Pokud to není možné, zajeďte ke straně, vypněte motor a ihned opusťte vozidlo. Nezachraňujte majetek!
Stiskněte tlačítko hlásič požáru. Tlačítkové hlásiče jsou v SOS výklencích a u nouzových východů.
Zavolejte pomoc nouzovým telefonem z SOS výklenku.
Pokud můžete, uhaste požár přenosným hasicím přístrojem umístěným v SOS výklenku.

Pokud můžete, poskytněte první pomoc zraněným.

Co nejrychleji běžte do nouzového východu nebo ven z tunelu.
Nikdy se nepokoušejte schovat před požárem nebo kouřem v SOS výklenku!
Nehoda (porucha) v tunelu
Zapněte výstražná světla.

Odstavte své vozidlo ke kraji vozovky.

Vypněte motor a topení.

Nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň.

Pokud je to nezbytné a možné, poskytněte první pomoc zraněným.
Zavolejte pomoc nouzovým telefonem z SOS výklenku.
Obecná pravidla
Nastavte rozhlasovou stanici uvedenou na dopravní značce před tunelem

Odložte sluneční brýle.

Řiďte se světelnými signály a dopravními značkami.

Dodržujte předepsanou bezpečnou vzdálenost od vozidla před sebou.

Nepředjíždějte, pokud je v jednom směru pouze jeden jízdní pruh.

Neotáčejte se a necouvejte. Nezastavujte, pokud nejste v nebezpečí.

Zdroj: bezpečně tunelem, vydalo Ředitelství silnic a dálnic ČR ve spolupráci se společností SATRA, spol. s.r.o.

Děti a zbraně

Jak zabránit úrazu dětí střelnou zbraní?
Ke zranění či usmrcení dětí dochází nejčastěji ze zbraně, která byla v domácnosti jejich rodičů nebo kamarádů. Obvykle je taková zbraň v domácnosti k nalezení na snadno přístupném místě ( ložnice, předsíň, obývací pokoj, případně v autě )
Většina preventivních programů a strategií požaduje snížení dostupnosti střelných zbraní a zvýšení bezpečnosti jejich funkčního použití. Ty mohou mít efekt v budoucnu, neovlivní však již bezpečnost zbraně, kterou vlastníte právě nyní.

Mnoho lidí se rozhodné zakoupit střelnou zbraň za účelem obrany domova před nevítanými hosty. Studie v USA ukázaly, že pouze 0.5 % smrtelných zranění střelnou zbraní připadá na „vetřelce“ a 99.5 % zraněných byli členové domácnosti.

 Děti jsou přirozeně zvídavé a značný vliv má i televize, kde jsou zbraně přímo oslavovány. Výsledkem je to, že pokud dítě nalezne nabitou zbraň, je velmi pravděpodobné, že si s ní začne hrát.
 
Pár rad na závěr
 • Nejspolehlivější prevencí před úrazy dětí střelnými zbraněmi je jejich
  pečlivé odstranění z dosahu dětí
 • Vysvětlete svým dětem, že pouze ve filmu a televizi je násilí bez bolesti, pouze tam hrdinové přežívají i výstřely
 • Pokud vlastníte střelnou zbraň, kontrolujte pravidelně, zda s ní děti nemanipulovaly i v případě, že se domníváte, že k ní nemají přístup
 • Naučte se první pomoc! Neodkládejte to. Může to zachránit život Vašemu dítěti!

Jednorázové opatření nesníží riziko úrazu střelnou zbraní, je třeba kombinace výchovy, technických opatření, legislativy a zejména opatrnosti držitelů střelných zbraní!

Drogy ne!

Jak se zachováš, když ti bude někdo nabízet drogy?
Největším lidským štěstím je možnost volby. I ty, v případě, že Ti někdo nabídne drogu, můžeš volit. Jaká bude Tvoje volba?
 • Můžeš být jeden z těch, kteří třeba po první dávce zemřeli. Ročně umírá na předávkování drogou v České republice kolem 500 mladých lidí.
 • Můžeš být jeden z těch, kdo bude na drogách závislý a bude mít veliké zdravotní problémy. Již nyní je těchto lidí v celé České republice nejméně 30 000.
 • Můžeš být jeden z těch, který dokázal odpovědět „NE“ a zůstal tak svobodný. Je to možná poprvé, kdy o sobě rozhodneš skutečně sám!
Máš strach, že to nezvládneš sám? Volba je pouze na tobě!!! Víš na koho se obrátit?
 
Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování
Adresa : Policejní prezidiu ČR, poštovní schránka 62/NPC, 170 89 Praha 7
e-mail: npdc@mvcr.cz
K-centrum Žatec, Chelčického náměstí 202, 438 01
tel: 415/710514, e-mail: kc.zatec@tiscali.cz

Etický kodex Policie ČR

Práce Policie České republiky spočívajá ve službě veřejnosti

Příslušníci Policie České republiky, vědomi si svého poslání, spočívajícího ve službě veřejnosti, založeného na úctě a respektu k lidským právům, vyjadřují následující principy, jež chtějí sdílet a dodržovat.

1. Cílem Policie České republiky je:
a) chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti,
b) prosazovat zákonnost,
c) chránit práva a svobody osob,
d) preventivně působitproti trestné a protiprávní činnosti a potírat ji,
d) usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti.

2. Základními hodnotami Policie České republiky je:
a) profesionalita,
b) nestrannost,
c) odpovědnost,
d) ohleduplnost,
f) bezúhonnost.

3. Závazkem Policie České republiky vůči společnosti je
a) prosazovat zákony přiměřenými prostředky s maximální snahou o spolupráci s veřejností, státními a nestátními institucemi,
b) chovat se důstojně a důvěryhodně, jednat se všemi lidmi slušně, korektně s porozuměním a respektovat jejich důstojnost,
c) uplatňovat rovný a korektní přístup ke každé osobě bez rozdílu, v souladu s respektováním kulturní a hodnotové odlišnosti příslušníků menšinových skupin všude tam, kde nedochází ke střetu se zákony,
d) při výkonu služby jednat taktně, korektně a vhodně uplatňovat princip volného uvážení,
e) používat donucovacích prostředků pouze v souladu se zákonem; nikdy nezacházet s žádnou osobou krutě, nehumánně či ponižujícím způsobem,
f) nést odpovědnost za každou osobu, která byla omezena Policií České republiky na osobní svobodě,
g) zachovávat mlčenlivost o informacích zjištěných při služební činnosti,
h) zásadně odmítat jakékoliv korupční jednání, netolerovat tuto protizákonnou činnost ujiných příslušníků Policie České republiky, odmítnout dary nebo jiné výhody, jejichž přijetím by mohlo dojít kovlivnění výkonu služby,
i) zásadně se vyhýbat jakémukoliv jednání, které by mohlo být střetem zájmů.

4. Závazkem vůči ostatním příslušníkům Policie České republiky je:
a) usilovat o otevřenou a partnerskou spolupráci,
b) dbát, aby vztahy byly založeny na základě profesní kolegiality, vzájemné úcty, respektování zásad slušného a korektního jednání; jakékoliv formy šikanování a obtěžování ze strany spolupracovníků či nadřízených jsou vyloučeny,
c) netolerovat ani nekrýt podezření ztrestné činnosti jiných příslušníků Policie České republiky a trestnou činnost neprodleně oznámit; stejně tak netolerovat ani jiné jejich protiprávní jednání či jednání, které je v rozporu s Etickým kodexem Policie České republiky.

5. Osobním a profesionálním přístupem příslušníků Policie České republiky je:
a) nést osobní odpovědnost za svoji morální úroveň a svůj profesionální výkon,
b) chovat se bezúhonně ve službě i mimo ni tak, aby důstojně reprezentovali Policii České republiky svým jednáním, vystupováním i zevnějškem.

Každý příslušník Policie České republiky, který jedná v souladu se zákonem a Etickým kodexem Policie České republiky, si plně zaslouží úctu, respekt a podporu společnosti, jejíž bezpečnost chrání i s nasazením vlastního života.

Chci se domů vrátit bezpečně

Zvyšte svoji viditelnost
 
 • Zvyšte svojí viditelnost
 • Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích.
 • Řidiči, kteří zranili chodce, se shodují na tom, že ho neviděli vůbec nebo příliš pozdě.

Zvýšení viditelnosti
 • Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky z fluorescenčního a reflexního materiálu, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat.
 • Fluorescenční materiály – zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však svou funkci ztrácí. Nejčastěji používanými barvami jsou žlutá, zelená a oranžová.
 • Reflexní materiály – odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za snížené viditelnosti.
Děti
 • Děti jsou na silnicích ohroženy více, než jiní chodci. Jsou méně soustředěné a nedokážou ještě dobře odhadovat a předvídat.
 • O to důležitější je, aby byly na silnicích nejlépe vidět!
 • Světlé oblečení, školní brašna a boty s reflexními doplňky učiní jejich každodenní cestu do školy i ze školy bezpečnější.
 • Bezpečnostní prvky pro zvýšení viditelnosti nosí i policisté, hasiči a záchranná služba. Ceníte si snad svých dětí méně než tyto instituce svých zaměstnanců?
Cyklisté
 • Bezpečnostní prvky na jízdním kole jsou nezbytné pro zaručení dobré viditelnosti. Povinné je vybavení přední bílou odrazkou, zadní červenou odrazkou a oranžovými na pedálech a v paprscích kol. Za snížené viditelnosti musí být kolo vybaveno rovněž světlometem svítícím bílím světlem vpředu a stálým nebo blikajícím červeným světlem vzadu.
 • Pamatujte, reflexní doplňky v každém případě zvyšují bezpečnost cyklistů na silnicích!!!
Tři rady pro zvýšení viditelnosti:
 1. používejte reflexní a fluorescenční materiály a kombinujte je, aby byli dobře vidět za světla i za tmy
 2. reflexní předměty umístěte nejlépe ke konci rukávů, blízko ke kolenům a do úrovně pasu
 3. dětem pořiďte oblečení, školní brašny a doplňky opatřené reflexními a fluorescenčními bezpečnostními prvky

Chraňte své peníze I.

Chcete investovat? Chcete si půjčit?
- Ročně dochází v České republice k podvodným obchodům s miliardovými škodami!
- Také investujete své peníze? Znáte rizika výběru investičních společností?
- Vyplatí se dodržovat následující rady a doporučení!
Rizika při výběru investičních společností či fondu
- název společnosti a sídlo společnosti zkontrolujte podle výpisu z obchodního rejstříku (www.justice.cz), podezřelé společnosti mívají sídla v zemích, které jsou nazývány tzv. daňovými ráji (např. Bahamy, Panama, Seychely, Gibraltar apod.)
- nenechte se zlákat krásnými barevnými prospekty, údaje v nich mohou být klamavé
- ani vkusně a perfektně oděný a vystupující jednatel společnosti není zárukou seriózní investice
- neseriózní investiční poradci Vás kontaktují, přestože jste nedali jakýkoli podnět k takovému kontaktu
- nenechte se přesvědčit líbivými hesly na propagačních letácích!
- podezřelé bývá, když Vám nabídky firem slibují neočekávaně vysoký zisk
- nenechte se nalákat na hry s pyramidovým nebo letadlovým efektem, které fungují jen do té doby, pokud se zapojují klienti - oběti
Další cenné rady

- půjčky do domu jsou sice vyřízené téměř obratem, ale bývají spojeny s vysokými úroky
- neinvestujte všechny své finance do jedné investiční společnosti nebo fondu, zajistíte si tím rozložení rizika své investice
- při rozhodování o výši půjček vždy zvažte všechny své finanční závazky
- nikdy si nepůjčujte na peněžní investice
- než uzavřete jakýkoliv obchodní vztah, opatřete si srovnatelné konkurenční nabídky vkladů
 


Pokud jste se stali obětí podvodného jednání, obraťte se na kteroukoli služebnu Policie České republiky nebo na linku 158

Chraňte své peníze II.

Chcete investovat? Chcete si půjčit?
- Ročně dochází v České republice k podvodným obchodům s miliardovými škodami!
- Také investujete své peníze? Znáte rizika výběru investičních společností?
- Vyplatí se dodržovat následující rady a doporučení!
Rizika při uzavírání obchodních vztahů (smluv)

- pečlivě zvažujte jakékoli poskytnutí svých osobních údajů
- nepodepisujte žádné dokumenty na první schůzce s investičním poradcem
- důrazně vyžadujte písemné informace a vše si důkladně prostudujte
- zjistěte si podrobné informace o úrokových nákladech, které jsou s půjčkami spojené
- smluvní podmínky, odborné výrazy a další podrobnosti si nechte vysvětlit vysvětlit kompetentní osobou, které důvěřujete
- smlouva musí obsahovat podrobné informace o tom, kde a jak je Váš kapitál uložen, jakým rizikům je vystaven a jaké při tom vznikají náklady
- investiční podvodníci často naléhají a chtějí, abyste ho udělali co nejdříve, nejlépe HNED!
- podezřele vysoké prvotní zisky a celkové výnosy většinou slouží pouze jako návnada
- jednatele společnosti nezvěte k sobě domů, k případné schůzce zvolte raději neutrální půdu (kavárnu apod.)
Další cenné rady

- půjčky do domu jsou sice vyřízené téměř obratem, ale bývají spojeny s vysokými úroky
- neinvestujte všechny své finance do jedné investiční společnosti nebo fondu, zajistíte si tím rozložení rizika své investice
- při rozhodování o výši půjček vždy zvažte všechny své finanční závazky
- nikdy si nepůjčujte na peněžní investice
- než uzavřete jakýkoliv obchodní vztah, opatřete si srovnatelné konkurenční nabídky vkladů
 


Pokud jste se stali obětí podvodného jednání, obraťte se na kteroukoli služebnu Policie České republiky nebo na linku 158

Jak nejlépe zabezpečit chaty či chalupy

Prevence vloupání do rekreačních objektů

Jaké má chatař či chalupář možnosti ochrany svého majetku?
 • Základem jsou mechanické zábranné prostředky aplikované na nejrizikovější místa objektů (např. bezpečnostní zámky, složitější uzamykající systémy, ochranné okenní folie, skla).
 • Vhodným doplněním mohou být různě vyrobené ochranné mříže a uzamykatelné okenice.
 • Nadstavbou je elektrická zabezpečovací signalizace. Problémem zde je, že zdaleka ne ze všech rekreačních objektů je telefonické či jiné spojení s okolním světem. Ovšem i tyto problémy lze vyřešit. V takové lokalitě je určitě alespoň jedna telefonní linka k dispozici. K ní lze připojit automatický telefonní hlásič, který po obdržení signálu o narušení vyvolává předem naprogramované jedno či více telefonních čísel a předá tak informaci o narušení chráněného objektu zodpovědné osobě. Na hlásič lze připojit “hlídání” i více objektů.
 • Netradičním řešením je dále využití “rádiových” zabezpečovacích ústředen, které se instalujív objektech. Na jednotlivé ústředny v objektech se pak připojí nástražné detektory. Jde o jednoduchou a spolehlivou detekci pohybu pachatele v objektu, kdy detektor i instalace jsou skryté. Jejich montáž je velmi rychlá. V otázkách zabezpečení se majitelé rekreačních objektů musí striktně řídit podmínkami a názory pojišťoven. Pojišťovnám zatím stačí, aby byly zabudovány dobré zámky, mříže apod. Praxe ale ukazuje, že jsou-li mechanické zábranné prostředky osamocené, mohou v některých situacích vzbudit ještě větší agresivitu pachatelů a následná škoda je tím podstatně větší.
 • V každém případě, před ukončením sezóny je důležité celý objekt řádně zajistit a odvést z chaty nebo chalupy vše co by mohl zloděj odcizit a s čím by jste se neradi rozloučili.
 • Též není dobré v okolí chaty a chalupy nechávat volně přístupné nářadí nebo dokonce žebřík. Jsou to věci, které pomohou zloději pomoci při vloupání do objektu.

Jak se bránit proti domácímu násilí

CO JE DOMÁCÍ NÁSILÍ
 • Domácí násilí zahrnuje fyzické, sexuální, psychické či ekonomické násilí, k nimž dochází mezi blízkými osobami. Většinu obětí domácího násilí tvoří ženy, přičemž pachateli jsou obvykle jejich současní i bývalí partneři (dochází ale i k násilí na dětech, starých osobám, násilí žen proti mužům či k násilí v homosexuálních vztazích).
 • Domácí násilí se objevuje mezi lidmi všech úrovní sociálního postavení, nezávisle na vzdělání, ekonomické situaci, rase či příslušnosti k etnickým skupinám apod.


Jak se zachovat v případě domácího násilí?

V případě dlouhodobého násilí:

 • Nestyďte se za svou situaci a vyhledejte odbornou pomoc. Zavolejte do specializovaného centra či azylového domu a pokuste se najít někoho, kdo vám může poradit.
 • Neomlouvejte násilí a neobviňujte se z něj.
 • Zavolejte někomu, komu věříte (přítelkyni, rodině) - vyberte si osobu, o níž víte, že jí můžete věřit a že pro ni bude nejdůležitější bezpečnost vás a vašich dětí. Pokud u ní nenaleznete podporu, zkuste najít někoho dalšího.
 • Vysvětlete dětem, co se děje, aby to chápaly, vyvarujte se ale pomlouvání jejich otce.
 • Na případný útěk buďte připravena - promyslete si dopředu bezpečnostní plán, abyste neohrozila sebe ani své děti.
 • První krok je těžký, pokud ale nic neuděláte, násilí samo nepřestane - přes sliby násilníka.
 • Pamatujte si, že násilí, které se neřeší, má tendenci se stupňovat.
 • Důvěřujte sama sobě a své intuici.

V případě bezprostředního útoku:

 • V případě napadení zavolejte policii (158).
 • Před příjezdem policie neodklízejte případné stopy po násilí.
 • S policií se snažte mluvit bez přítomnosti partnera (např. v jiné místnosti).
 • V případě ublížení na zdraví navštivtelékaře a nechejte si vypracovat odbornou zprávu.
 • Pokud je to jen trochu možné, neodcházejte bez dětí, později by mohlo být pro vás obtížné je získat zpět.

Jak se bránit proti kapsářům I.

Neusnadňujte kapsářům práci!

Kapsáři si nejčastěji vybírají své oběti především tam, kde je velká koncentrace lidí - tramvaje, autobusy, metro, velké nákupní řetězce, eskalátory, ale i fotbalové či hokejové stadiony. Kapsáři pracují většinou ve skupinách a pro svou strategii často zneužívají děti, především proto, že pro nízký věk nemohou být trestně stíhány. Oběti si mohou vybírat také přímo v peněžních ústavech či při výběru peněz u bankomatů. Řada lidí totiž nevěnuje dostatečnou pozornost svým dokladům, peněženkám, kabelkám či mobilům.

Nejjednodušším doporučením občanům, jak se mají sami chránit je být opatrný a nedávat zlodějům příležitost. Jak na to:

 • Nenechávejte peněženky na vrchu nákupních tašek, mějte vždy zapnuté kabelky, nenoste všechny doklady (např. občanský či řidičský průkaz, cestovní pas), klíče, kreditní karty na jednom místě.
 • Mějte svá zavazadla neustále pod dohledem, nespouštějte je z očí - není vhodné mít batoh na zádech v přeplněné tramvaji.
 • Osobní doklady a další důležité dokumenty mějte rozděleny.
 • Nenoste peníze a doklady v zadních kapsách kalhot.
 • Nemějte při sobě zbytečně velkou hotovost či jiné cennosti.
 • Při placení neukazujte vše, co vaše peněženka obsahuje.
 • Věnujte pozornost bezprostřednímu okolí.
 • Noste kabelku s pevným zapínáním či s překrytím. Na trhu jsou i peněženky s řetízkem. K ochraně peněženek a příručních zavazadel je možné využít i některých individuálních technických prostředků - osobními alarmy, detektory pohybu apod.

Jak se bránit proti kapsářům II.

Mějte své věci neustále pod kontrolou!

Kapsáři si nejčastěji vybírají své oběti především tam, kde je velká koncentrace lidí - tramvaje, autobusy, metro, velké nákupní řetězce, eskalátory, ale i fotbalové či hokejové stadiony. Kapsáři pracují většinou ve skupinách a pro svou strategii často zneužívají děti, především proto, že pro nízký věk nemohou být trestně stíhány. Oběti si mohou vybírat také přímo v peněžních ústavech či při výběru peněz u bankomatů. Řada lidí totiž nevěnuje dostatečnou pozornost svým dokladům, peněženkám, kabelkám či mobilům.

Mějte své věci neustále pod kontrolou!

Peníze, doklady, platební karty

Muži, vše důležité noste v náprsních, popř. uzavíratelných kapsách, nikoli v zadních kapsách u kalhot.
Ženy nenechávejte peněženku a jiné cennosti navrchu tašek či kabelek. Nenoste své osobní doklady v peněžence.
Nemějte při sobě větší finanční hotovost, využívejte možnosti bezhotovostního platebního styku.
Čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) mějte zásadně odděleně od samotné karty.
V případě krádeže platební karty okamžitě volejte pobočku banky, krádež oznamte a kartu zablokujte.


Zavazadla

Svá zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu.
Tašky či batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti nenoste na zádech. Ženy noste kabelku pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zdrhovadla.
Uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního koše, mějte je stále na očích.
Nenechávejte v restauracích svá zavazadla a oblečení bez kontroly, ani jdete-li jen k baru či na toaletu.
Pozor dávejte také na osoby, které vám na ulici nabízejí sexuální služby. Může to být jen záminka, jak se dostat do vaší těsné blízkosti.
Někteří kapsáři maskují svou rychlou ruku bundou.


Stanete-li se svědky kapesní krádeže, neváhejte s pomocí spoluobčanům, například při podávání svědectví policii.

Jak se bránit proti kapsářům II.

Mějte své věci neustále pod kontrolou!

Kapsáři si nejčastěji vybírají své oběti především tam, kde je velká koncentrace lidí - tramvaje, autobusy, metro, velké nákupní řetězce, eskalátory, ale i fotbalové či hokejové stadiony. Kapsáři pracují většinou ve skupinách a pro svou strategii často zneužívají děti, především proto, že pro nízký věk nemohou být trestně stíhány. Oběti si mohou vybírat také přímo v peněžních ústavech či při výběru peněz u bankomatů. Řada lidí totiž nevěnuje dostatečnou pozornost svým dokladům, peněženkám, kabelkám či mobilům.

Mějte své věci neustále pod kontrolou!

Peníze, doklady, platební karty

Muži, vše důležité noste v náprsních, popř. uzavíratelných kapsách, nikoli v zadních kapsách u kalhot.
Ženy nenechávejte peněženku a jiné cennosti navrchu tašek či kabelek. Nenoste své osobní doklady v peněžence.
Nemějte při sobě větší finanční hotovost, využívejte možnosti bezhotovostního platebního styku.
Čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) mějte zásadně odděleně od samotné karty.
V případě krádeže platební karty okamžitě volejte pobočku banky, krádež oznamte a kartu zablokujte.


Zavazadla

Svá zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu.
Tašky či batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti nenoste na zádech. Ženy noste kabelku pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zdrhovadla.
Uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního koše, mějte je stále na očích.
Nenechávejte v restauracích svá zavazadla a oblečení bez kontroly, ani jdete-li jen k baru či na toaletu.
Pozor dávejte také na osoby, které vám na ulici nabízejí sexuální služby. Může to být jen záminka, jak se dostat do vaší těsné blízkosti.
Někteří kapsáři maskují svou rychlou ruku bundou.


Stanete-li se svědky kapesní krádeže, neváhejte s pomocí spoluobčanům, například při podávání svědectví policii.

Jak se chovat bezpečně doma

 • Nikdy neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi
 • Do bytu vpusťte pouze ty, které dobře znáte nebo se vám důvěryhodně prokáží. I na pohled sympatický člověk nemusí mít vždy dobré úmysly. Cizí lidi nikdy nevpouštějte do bytu!
 • Na dveřích nebo zvonku je dobré psát jmenovku v množném čísle nebo v mužském rodu
 • Buďte opatrní, nevěřte každému, kdo vás za dveřmi požádá o pomoc
 • Zamykejte vchodové dveře. Pokud bydlíte v přízemím bytě nebo rodinném domku, nezapomeňte zavírat okna
 • Byt zavírejte a zamykejte, i když jdete třeba jen k sousedce, do sklepa nebo jen s odpadky
 • Čekáte-li příchod cizího člověka, požádejte někoho z blízkých nebo přátel, aby byl s vámi doma
 • Nebuďte důvěrní ani k různým podomním prodejcům, kteří nabízí zdánlivě levné zboží


Jak zvýšit své bezpečí
 • Pořiďte si panoramatické kukátko a pojistný řetízek. Kukátko vám umožní vidět široký prostor za vašimi dveřmi a díky pojistnému řetízku můžete vyřídit některé záležitosti v relativním bezpečí
 • Nemějte doma více peněz v hotovosti nebo cenné věci, pokud nevlastníte dobře ukrytý trezor
 • Noste u sebe jen nezbytnou peněžní hotovost. Pokud potřebujete vybrat nebo uložit více peněz, vezměte raději s sebou někoho blízkého
 • Nikdy se před nikým nechlubte kolik máte peněz, ani svým majetkem
 • Nepůjčujte peníze cizím lidem a nedávejte ani žádné zálohy podomním prodejcům

Jak správně koupit ojeté vozidlo

Chystáte se ke koupi takzvaného ojetého vozidla?
Při koupi ojetého můžete narazit na na podvodníka a může se tedy stát, že by vámi zakoupené vozidlo v konečné fázi nemuselo být vlastně vaše. Jak se tedy vyvarovat zklamání a ztráty peněz?
Jak zjistit původ vozidla?
 • V každém případě se snažte vyhnout náhodné koupi nebo koupi z takzvané „druhé ruky“. Častá výměna majitelů vozidla nevěstí nic dobrého.
 • V současné době většina prodejců ojetých vozů provádí prověření vozidla metodou VINTEST a VININFO. Toto prověření provádí specializované firmy v celé republice a zaručují se, že se jedná o vozidlo, které bylo skutečně vyrobeno a nevykazuje znaky padělané identity vozidla.
 • Další možností je informovat se o původu vozidla u oficiálního dovozce jednotlivého typu vozidla do ČR.

  Co dělat před koupí vozidla?
  Vyžadujte vždy platné české doklady
 • Jednejte vždy s majitelem vozidla, který je uveden v dokladech k vozidlu
 • Jde-li o autobazar, nechte si předložit protokol o provedeném VINTESTu a jednejte pouze s osobou, která má k prodeji zmocnění
 • Pokud je vozidlo vázáno leasingovou smlouvou, ověřte si u leasingové společnosti, zda jsou všechny splátky zaplaceny a zda leasingová společnost souhlasí s prodejem vozidla
 • Zkontrolujte si platnost technické kontroly a emisí
 • Porovnejte stav tachometru s celkovým stavem vozidla
 • Požádejte o předložení servisní knížky
 • Zaplacení sjednané částky provádějte současně s přihlášením vozidla na vás a zároveň převezměte všechny doklady, zejména osvědčením o registraci vozidla, potvrzení o zaplacení zákonného pojištění vozu, protokol o technické kontrole e náhradní klíče
 • Nezapomeňte s prodávajícím dodržet zákonem stanovenou lhůtu na převod vozidla

  Co je podezřelé?
 • Buďte opatrní, když je cena vozidla vzhledem k ostatním konkurenčním nabídkám s ohledem na daný typ vozidla a rok výroby nápadně nízká.

Jak zacházet s platební kartou I.

Znáte rizika spojená s držením platební karty?

 
 • Zacházíte se svou platební kartou bezpečně?
 • Víte, jak předcházet zneužití Vaší platební karty?
 • Znáte správný postup při ztrátě Vaší karty?
 • Nejúčinnější ochranou platební karty je opatrnost jejího držitele!
Zacházíte se svou platební kartou bezpečně?
 • nikdy nenechávejte platební kartu bez dozoru
 • chraňte platební kartu před kapesními zloději a ukládejte ji výhradně ve vnitřních kapsách blízko těla, ve vhodných pouzdrech apod.
 • noste platební kartu odděleně od osobních dokladů a peněz
Víte jak se vyhnout zničení své platební karty?
 • chraňte kartu před mechanickým poškozením (poškrábáním, ohnutím)
 • neodkládejte platební kartu do blízkosti televizoru, radiopřijímače, mobilního telefonu, počítače, mikrovlnné trouby a podobných objektů, které mohou elektromagnetickým zářením poškodit údaje na magnetickém proužku
Na co se zaměřit, při uzavírání smlouvy o vystavení platební karty?
 • platební kartu při převzetí ihned podepište
 • při uzavírání smlouvy o vydání platební karty stanovte rozumný limit jak pro hotovostní výběr z bankomatu, tak pro bezhotovostní platby, v případě ztráty či odcizení karty Vám nebude způsobena tak veliká škoda
 • zjistěte si pravidla blokace své platební karty u peněžního ústavu, který Vám platební kartu vydal
 • informujte se, v jakých případech jste povinni zadávat PIN při transakci u obchodníka, ne vždy se musí PIN zadávat
 • zablokujte si platební kartu k platbám přes internet, nevyužíváte-li této služby
Víte jak předcházet zneužití Vaší platební karty?
 • platební kartu zásadně nikomu nepůjčujte
 • zapamatujte si PIN ke své platební kartě, nikdy ho neuschovávejte společně s kartou
 • nesdělujte nikomu Váš PIN, a to ani rodinným příslušníkům, Policii ČR ani bankám - nikdo není oprávněn Váš PIN vyžádat
 • uložte si do svého telefonu číslo na Vaší banku pro případné provedení blokace karty
Další cenné rady
 • věnujte svým platebním kartám náležitou pozornost a pravidelně je kontrolujte, zda Vám žádná z nich nechybí
 • pravidelně kontrolujte peněžní transakce na výpisech z účtu
 • pojistěte se proti ztrátě karty
 • nezadávejte si u Vaší karty a mobilního telefonu stejný PIN
 • při nákupu přes internet se vyhýbejte neznámým portálům
 • pokud naleznete platební kartu, odevzdejte ji na kterékoliv služebně Policie ČR, do schránky důvěry nebo na pobočce jakékoli banky.

Jak zacházet s platební kartou II.

Znáte rizika spojená s držením platební karty?

 
 • Zacházíte se svou platební kartou bezpečně?
 • Víte, jak předcházet zneužití Vaší platební karty?
 • Znáte správný postup při ztrátě Vaší karty?
 • Nejúčinnější ochranou platební karty je opatrnost jejího držitele!
Při bezhotovostních platbách v obchodech, restauracích i jinde:
 • PIN při platbě zadávejte co nejopatrněji (požádejte okolní osoby o patřičný odstup či klávesnici zakryjte rukou)
 • nepouštějte platební kartu z dohledu, máte právo být fyzicky přítomni každé transakci
 • zkontrolujte, zda Vám byla karta v pořádku vrácena a zda je to opravdu vaše karta
 • dohlédněte na to, aby byl k jedné Vaší platbě vyhotoven pouze jeden doklad o provedení transakce
 • nevyhazujte doklady od provedených transakcí včetně potvrzení výběrů z bankomatů a uschovejte je alespoň po dobu 3 měsíců
Bezpečně u peněžních bankomatů
 • k bankomatu přistupujte jednotlivě
 • v průběhu transakce se řiďte pouze pokyny na obrazovce, nikdo nemá právo Vaši operaci přerušit
 • nenechte se u bankomatů tísnit cizími lidmi
 • pokud se Vám zdá, že Vás někdo při výběru peněz sleduje, stornujte transakci
 • nezadávejte PIN v blízkosti cizích osob, nenechte je nahlížet přes rameno
 • PIN zadávejte pouze na klávesnici bankomatu, nikoliv jako vstupní kód na zařízení u dveří k místu výběru
 • nenechte se oklamat tvrzením cizí osoby, že peníze, které zde právě vybíráte, zde před chvílí zapomněla
 • pokud musíte vybírat peníze v noci, zvolte si dobře osvětlený bankomat
 • jakékoli problémy s bankomatem hlaste svému peněžnímu ústavu
Jak postupovat při ztrátě či odcizení platební karty?
 • proveďte okamžitou blokaci platební karty
 • mějte u sebe číslo platební karty
 • ztrátu či odcizení karty hlaste neprodleně na Policii ČR nejlépe v místě, kde došlo k její ztrátě či odcizení
Další cenné rady
 • věnujte svým platebním kartám náležitou pozornost a pravidelně je kontrolujte, zda Vám žádná z nich nechybí
 • pravidelně kontrolujte peněžní transakce na výpisech z účtu
 • pojistěte se proti ztrátě karty
 • nezadávejte si u Vaší karty a mobilního telefonu stejný PIN
 • při nákupu přes internet se vyhýbejte neznámým portálům
 • pokud naleznete platební kartu, odevzdejte ji na kterékoliv služebně Policie ČR, do schránky důvěry nebo na pobočce jakékoli banky.

Zimní pneumatiky

Kdy a proč přezouvat?
 • Hranicí pro přezutí pneumatik je teplota + 7 °C. Obecně se doporučuje přezout na zimní pneumatiky v případě, kdy tři dny po sobě klesne teplota pod 7 °C.
 • Při teplotě pod 7 °C směs letních pneumatik tvrdne a ztrácí účinnost.
 • Při teplotách pod 7 °C získáte se zimní pneumatikou na mokré vozovce 6 metrů brzdné dráhy k dobru. Zde vyvstává otázka, jak široký je přechod pro chodce?
 • Materiál zimních pneumatik je tvořen křemičitou směsí, takže se pneumatika snadno přizpůsobí nízkým teplotám a zajistí maximální přilnavost.
Další cenné rady:
 • Vyhněte se náhlé akceleraci nebo brzdění, což by mohlo způsobit ztrátu adheze na zasněženém a zledovatělém povrchu.
 • Jestliže máte nové pneumatiky, tak na začátku cesty postupně dosáhněte jejich provozní teploty – zimní pneu by měli být zajety při nižších rychlostech.
 • Vždy používejte 4 stejné pneumatiky (dezén, stupeň opotřebení)
 • Rozměry nesmí být kombinovány na nápravách.
 • Pravidelně kontrolujte nahuštění pneumatik, dohušťujte, jen pokud jsou pneumatiky studené.

Korupce .... týká se i Vás

Pomozte nám bojovat s korupcí 

 • S korupcí se setkal každý třetí z nás. 36% respondentů uvedlo osobní zkušenost s úplatky.
 • S korupcí u policie má zkušenosti každý osmý. 13 % respondentů uvedlo osobní zkušenost s korupcí u policie.
Pomozte nám tato čísla změnit!
 • Rozhlédněte se kolem sebe. Informujte nás.
 • Veškerá podezření, která oznámíte, jsou vyhodnocena a policie se jimi zabývá.
 • Žádný podmět není zbytečný.
 • Podílíte se na dopadení viníků.
 • Anonymní protikorupční linka 974 832 222
 • Vaše dotazy dále můžete posílat na e-mail: stiznosti@mvcr.cz nebo dotazy@mvcr.cz
Vaše pomoc nám usnadňuje práci. Děkujeme.

Pár rad pro děti

Děti, dodržujte následující rady!
 • Chovej se slušně ke svým vrstevníkům a pomáhej starším spoluobčanům!
 • Otevírej byt jen známým lidem – využívej kukátko a dveřní řetízek!
 • Nenos klíče od bytu viditelně a nezapomínej vždy řádně uzamknout dveře při odchodu z bytu či z domu!
 • Nenos klíče od bytu viditelně a nezapomínej vždy řádně uzamknout dveře při odchodu z bytu či z domu!
 • Choď do školy vždy bezpečnou cestou, i když je delší!
 • Dávej pozor na své jízdní kolo a neodkládej ho, kde se ti zlíbí – vždy ho připevni k pevnému a stabilnímu objektu řetězem nebo lanem se zámkem!
 • Nesbírej a vůbec se nedotýkej použitých injekčních stříkaček!
 • Neber si nic od cizích lidí, ani bombóny nebo pamlsky a nikam s nimi nechoď!
 • Nikdy ani z legrace nezkoušej žádnou drogu, jakákoliv závislost (drogy, cigarety, alkohol, hrací automaty) znamená konec svobody!
 • Nejezdi autostopem, je to velmi nebezpečné!
 • Nesedej si nikdy do cizího auta k neznámým lidem!
 • Vaš si svého zdraví a rodinného majetku!
 • Informuj rodiče, kde jsi, co děláš a s kým se stýkáš!
 • Povídej si s rodiči o svých starostech a problémech!
 • Oznam neprodleně rodičům, ve škole či na policii, když tobě nebo tvým kamarádům někdo ubližuje!
 • Snaž se při setkání s agresivní osobou udržet bezpečnou vzdálenost, osobu nijak neprovokuj a dostaň se co nejrychleji pryč, do bezpečí!
 • Buď opatrný, když se pohybuješ v silničním provozu a nikdy si nehraj na ulici!
 • Staneš-li se obětí či svědkem trestného činu, vyhledej ihned pomoc!

vytisknout  e-mailem