Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 2008

 
Zpráva

o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území okresu Rychnov nad Kněžnou za rok 2008
ve srovnání s rokem 2007
 

Přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2008

V roce 2008 došlo ve srovnání s rokem 2007ke snížení nápadu celkové kriminality o 5,9 %. Tento pokles se ve větší či menší míře projevil téměř u všech druhů kriminality.Nejvýrazněji, o 88 skutků (-10,6 %),klesl nápad majetkové trestné činnosti, zejména krádeží prostých. Stejně jako v roce 2007 dále poklesl nápad hospodářské trestné činnosti (-44 skutků). Celkem bylo spácháno 1.421 trestných činů (-89), objasněno bylo 815 trestných činů (+21), což představuje celkovou objasněnost 57,35 %. Ve srovnání s rokem 2007 došlo ke zvýšení objasněnosti o 4,8 %. V rámci okresu Rychnov nad Kněžnou se při tomto nápadu trestné činnosti jedná o 180 skutků (-11,1) na 10 tisíc obyvatel. V celkové objasněností trestné činnosti se PČR OŘ Rychnov n. K. umístilo v rámci PČR Správy Vč kraje na 1. místě.

Počettrestně stíhaných a vyšetřovaných osob zůstal téměř na stejné úrovni jako v roce 2007. V porovnání s rokem 2007 se však změnila skladba pachatelů. Celkově se u objasněné trestné činnosti výrazně snížil počet pachatelů - recidivistů a naopak se zvýšil počet zjištěných nezletilých pachatelů ve věku 1-17 let.

Pachatelé z řad cizinců spáchali celkem 33 skutků (-8), převážně v kategorii zbývající, majetková a násilná kriminalita. Stíháno bylo celkem 45 (+7) osob. Mezi cizinci mají největší podíl na trestné činnosti občané Slovenské republiky, Polské republiky a Ukrajiny.

Vezkráceném přípravném řízení bylo v roce 2008 realizováno celkem 248 případů (+34). Skladba této trestné činnosti je v zásadě stejná jako v roce 2007, tedy zejména řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, ohrožení pod vlivem návykové látky, majetková trestná činnost, maření výkonu úředního rozhodnutí.

Většinaobětí trestné činnosti jsou i nadále občané ČR. Na mládeži bylo spácháno celkem 90 trestných činů (-11), opět se jedná téměř výhradně o trestné činy zanedbání povinné výživy.

Mírně se snížil počet případůkrádeží vloupáním na 300 (-19) při zvýšení objasněnosti na 30,7 % (+4 %). Jejich podíl na celkové kriminalitě činí stejně jako v roce 2007 21,1 %.

 • V průběhu roku 2008 byla rozpracována a následně realizována trestná činnost bratrů K., kteří od roku 2007 spáchali na území několika okresů Vč kraje celkem 97 krádeží vloupáním do různých objektů. 

Rovněž u krádeží prostých došlo ve srovnání s rokem 2007 ke snížení nápadu trestné činnosti na 397 skutků (-57 = 12,6 %) při zvýšení objasněnosti na 35,5 % (+6,2 %). K nejvýraznějšímu snížení nápadu došlo u krádeží vozidel - 36 skutků (-23) a u krádeží věcí a součástek z vozidel - 105 skutků (-44).

 • Z objektu AZ Kvasiny došlo k odcizení OA Škoda Superb. Pachatel vnikl do prostoru závodu, kde odcizil na odstavné ploše nové vozidlo. Využil chvíle, kdy vrátnicí projíždělo nákladní vozidlo a vyjel z objektu v závěsu za ním. Stejným způsobem došlo k odcizení vozidla i v AZ Vrchlabí. Pachatelé byli zjištěni a trestná činnost realizována v Praze.
  Krádeže vozidel vyšší cenové skupiny dlouhodobě nepatří mezi hlavní bezpečnostní rizika zdejšího regionu.

Další zlepšování stavu na úseku majetkové trestné činnosti zůstává jednou z priorit i pro rok 2009.
 

V roce 2008 došlo k dalšímu poklesu nápadu rovněž unásilné kriminality o 9,5 % na 67 skutků (-7), při zachování objasněnosti 71,6 %. Největší podíl na této kriminalitě mají i nadále případy úmyslného ublížení na zdraví. V průběhu roku 2008 byly vyšetřovány celkem 3 případy vražd, z toho 2 ve stadiu pokusu. V případě pokusů vražd se jednalo v jednom případě o domácí hádku a ve druhém případě o hádku sousedskou.

 • V červnu 2008 se neznámý pachatel za použití zbraně dopustil loupeže v pobočce České pošty v obci Žďár n. O. Následně prováděným šetřením byl jako pachatel zjištěn recidivista G. z Pardubicka.
 • Na OOP Opočno oznámila oznamovatelka, že již 2 dny pohřešuje matku, která bydlí v domku v obci Trnov spolu s vnučkou a jejím přítelem. Prvotním šetřením v bydlišti byly zjištěny poznatky, které následně vedly ke zjištění, že pohřešovaná byla ve svém domě zavražděna přítelem vnučky a její tělo následně ukryto v lesním prostoru za obcí Trnov.

Na úsekumravnostní trestné činnosti došlo ve srovnání s rokem 2007 k poklesu nápadu na 7 skutků (-6) s objasněností 28,57 % (-48,35 %). Skladba této trestné činnosti je dlouhodobě stejná, jedná se o různé formy pohlavního zneužívání (5) a znásilnění (2). V roce 2008 byly šetřeny 2 neznámé případy znásilnění, které se dosud nepodařilo objasnit.

U hospodářské trestné činnostii v roce 2008 pokračoval další pokles nápadu trestné činnosti. Ve srovnání s rokem 2007 se snížil o 24,7 % na 133 skutků (-45). Podíl hospodářské trestné činnosti na celkové kriminalitě činí 9,4 % (-2,4 %) a její objasněnost je 66,9 % (+6,8 %). Ve snížení nápadu hospodářské trestné činnosti se promítl zejména výrazně nižší počet předaných oznámení o podezření z této trestné činnosti.

 • Pro trestný čin porušování autorských práv, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 152/1 tr. zákona byl po úspěšném rozpracování stíhán Mgr. Š., který nejméně od roku 2006 do roku 2008 neoprávněně kopíroval a rozmnožoval hudební nahrávky na nosičích CD a následně je nejméně v 83 případech prodal různým odběratelům.

  V průběhu roku 2008 nebyl realizován žádný případ korupčního jednání. 

V roce 2008 bylo v rámci PČR OŘ Rychnov nad Kněžnou zjištěno celkem 5.515 (+975 = 21,5 %) přestupků (včetně dopravních nehod). V blokovém řízení bylo vyřízeno 3.284 (+269 = 8,9 %) přestupků za celkovou částku Kč 3.090.600,- (+261.200,-). Nejvíce přestupků, 3.951 (+1.022 = 34,9 %), bylo opět zjištěno na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, dále 856 (+28 = 3,4 %) přestupků proti majetku a 572 (+20 = 3,6 %) přestupků proti veřejnému pořádku.

Stejně jako v roce 2007 došlo i v roce 2008 k dalšímu poklesu počtu dopravních nehod, kterých bylo šetřeno celkem 743 (-74 = 9 %). Při těchto nehodách bylo usmrceno celkem 6 osob (stejně jako v roce 2007) a těžce zraněno 34 osob (-4). Celkové hmotné škody byly ve výši 34,1 mil. Kč (-6,4 mil. Kč). Alkohol u účastníků DN byl zjištěn v 62 případech (-12). Příčiny DN zůstávají v zásadě stejné s tím, že došlo k dalšímu poklesu počtu DN zaviněných nesprávným způsobem jízdy na 289 (-44) a snížil se počet DN zaviněných rychlostí na 228 (-31). K mírnému zvýšení na 134 (+9) došlo pouze DN zaviněných nedáním přednosti. Ve srovnání s ostatními komunikacemi bylo nejvíce DN, stejně jako v roce 2007, na silnicích I. třídy. Na území okresu bylo v roce 2008 realizováno celkem 34 dopravně bezpečnostních akcí (+4).

V oblasti veřejného pořádku byla v roce 2008 situace bez výraznějších změn oproti předchozím rokům a stav v teritoriu lze hodnotit jako stabilizovaný. Na úseku veřejného pořádku bylo zjištěno 572 (+20) přestupků. Ve sledovaném období bylo rovněž vyřešeno 46 (-14) oznámení s podezřením na domácí násilí, při kterých byly celkem 2 (-5) osoby vykázány. U vedoucích pracovníků základních útvarů je trvale kladen důraz na zkvalitňování komunikace s představiteli jednotlivých obcí v rámci teritoria. Toto je i nadále považováno za jednu z priorit.

V průběhu roku 2008 se v porovnání s rokem 2007 opět zvýšil počet vyhlášených pátrání po osobách na 203 případů (+31). Vypátráno bylo celkem 211 osob (+45), v aktivním pátrání zůstává 31 osob. Zvýšil se zejména počet vyhlášení pátrání po svěřencích (+21) a pátrání na základě příkazů k dodání do výkonu trestu odnětí svobody (+18). 

V oblasti prevence bylo v průběhu roku 2008 uskutečněno cca 50 besed s mládeží na téma "Učíme se s policií". S koncem školního roku 2007-2008 byl z finančních důvodů ukončen jeden z projektů „Komplexního součinnostního programu prevence“ - pracovní sešit "Ajaxův zápisník", určený pro děti 2. a 3. ročníků základních škol, ve kterém bylo zapojeno cca 470 dětí. Byly organizovány i další preventivní a propagační akce, jako např. „Den s policií“, „Zebra se za tebe nerozhlédne“, „Jezdíme s úsměvem“ nebo „Soutěž mladých cyklistů“.

V rámci prevence bylo na území okresu provedeno celkem 22 pátracích akcí zejména v rekreačních oblastech, se zaměřením na možné narušení rekreačních objektů a zadržení případných pachatelů. Rovněž byly prováděny preventivní akce zaměřené na zjištění podávání alkoholických nápojů mládeži v nočních podnicích.

Situaci vobsazení SPM policistů se v průběhu roku 2008 podařilo stabilizovat a postupně volné SPM doplnit nově získanými policisty. Celkem ukončilo v roce 2008 služební poměr 8 policistů. V průběhu roku bylo zařazeno do výběrového řízení 71 nových uchazečů, přijato bylo 18 uchazečů, 37 bylo zamítnuto a u 16 výběrové řízení pokračovalo. Z jiných útvarů PČR přišli 3 policisté. Okresní ředitelství tak mělo k 31.12.2008 pouze 1 neobsazené SPM, na které však byl přijat nový policista k 2.1.2009. Mimo to jsou 3 policistky na mateřské nebo rodičovské dovolené a 1 policista je zařazen v záloze pro studující. Získávání kvalitních uchazečů o službu v PČR zůstává i nadále jedním z prioritních úkolů na rok 2008.

V oblasti vzdělávání policistů je kladně hodnocen zájem policistů o doplňování si nebo zvyšování stupně vzdělání. V současné době studuje celkem 26 policistů v rámci kombinovaného studia na různých školách typu VOŠ nebo VŠ a 1 policista v denním studiu na PA.

V oblasti stížností a podání bylo v průběhu roku 2008 zaevidováno 16 (-4) stížností, zejména na policisty OOP a SKPV. 11 stížností bylo uzavřeno jako neodůvodněných a 5 je dosud v šetření.

V rámci community policing byl dne 11. června 2008 u příležitosti nadcházejícího „Dne PČR“ uspořádán v budově okresního ředitelství v pořadí již druhý „Den otevřených dveří“ s ukázkami a prezentací činnosti jednotlivých služeb. Akci navštívilo kolem 500 občanů a měla ve veřejnosti značný ohlas.

V závěru roku 2008 byla v budově okresního ředitelství vybudována v rámci projektu P1000 recepce a zahájena výstavba strukturované kabeláže. Po jejím dokončení se kvalitativně zvýší úroveň chodu počítačových sítí a odpadnou provozní problémy plynoucí z přetížení současných rozvodů. 

Lze konstatovat, že bezpečnostní situace na území okresu Rychnov nad Kněžnou je stabilizovaná. Ve sledovaném období nedošlo k vážnému narušení veřejného pořádku ani k událostem, které by negativně ovlivnily veřejné mínění. Mezi priority a úkoly pro další období tak patří zejména:
 

 • v oblasti trestního řízení - další zlepšování objasněnost i na úseku majetkové kriminality, nadále maximální využívání institutu zkráceného přípravného řízení,
 • v oblasti bezpečnosti silničního provozu - zvyšovat podíl dohledu nad silničním provozem se zaměřením na potlačování nejčastějších příčindopravních nehod,
 • v oblasti veřejného pořádku - další zavádění a prohlubování projektu community policing v práci základních útvarů i dalších organizačních článků územních odborů. 

plk. JUDr. Zdeněk HLAVÁČEK
vedoucí územního odboru SKPV

plk. Mgr. Bc. Miloslav JANGL
vedoucí územního odboru VS

vytisknout  e-mailem