Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odprodej vybavení nemovitosti - technologické zařízení výměníkové stanice - 8. kolo

KŘP Moravskoslezského kraje 

Č. j. KRPT-258706-2/ČJ-2018-0700VZ

Ostrava 27. listopadu 2018

Výzva k podání nabídek

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

zastoupené náměstkem ředitele plk. Ing. Tomášem Rychtarem

 vyhlašuje

v souladu s § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 21 a násl. vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů,

Výběrové řízení na

 „Odprodej vybavení nemovitosti – technologické zařízení výměníkové stanice“

8. kolo

1. Vyhlašovatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

IČO: 75151502, DIČ: CZ75151502

zastoupené plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele

kontaktní adresa: ul. 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu 28933-881/0710

(dále jen „vyhlašovatel“)

2. Popis nabízeného majetku:

Předmětem plnění je odprodej nepotřebného vybavení nemovitosti, a to technologického zařízení nefunkční výměníkové stanice umístěné v budově bez čp/če postavené na pozemku parc.č. 3584/7 v katastrálním území Místek, obec a okres Frýdek – Místek, které je v majetku Policie ČR, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Podmínkou odprodeje je demontáž a odvoz předmětného majetku odbornou firmou způsobilou k této činnosti při dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a norem na náklady vítěze výběrového řízení.

Demontáž se týká:

 • 3 x ohřívač vody stojanový o objemu 10.000 l – teplá užitková voda
 • 3 x ohřívač proti proudý – ústřední topení
 • 1 x expanzní nádoba 10.000 l – ústřední topení
 • 4 x čerpadlo (ústřední vytápění 2 ks, teplá užitková voda 2 ks)
 • potrubí ústředního vytápění včetně izolace a oplechování
 • potrubí horkovodu, sběrače a rozdělovače včetně izolace a oplechování
 • cirkulace potrubí teplé užitkové vody – rozvaděč MaR a kabeláž
 • rozvod NN od strojního vybavení pro rozvaděče
 • závěsy konzoly a ocelové profily pro uchycení potrubí.

Majetek je odprodáván bez záruky na jakoukoliv funkčnost předmětného zařízení.

Prohlídka nabízeného majetku proběhne dne 6. 12. 2018 v 9.00 hod. v areálu skladového zařízení Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje ve Frýdku – Místku, Frýdlantská 2402.

3. Doba a místo plnění:

    Termín plnění: do jednoho měsíce od data uhrazení ceny z kupní smlouvy.

Místo odběru: sklady Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje ve Frýdku-Místku, Frýdlantská 2402.

4. Podmínky výběrového řízení:

 • Součástí nabídky zájemce bude kontaktní adresa, telefonní popř. jiné spojení, identifikační údaje o registraci právnické osoby nebo fyzické osoby. V případě právnické osoby zájemce v nabídce předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně doklad příslušného oprávnění k podnikání, údaje o bankovním spojení, IČO a DIČ. V případě fyzické osoby zájemce v nabídce předloží identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon, e-mail, číslo OP) a u podnikatele kopii živnostenského listu, případně jiné oprávnění k podnikání.
 • Termín k odebrání majetku nesmí být delší než jeden měsíc od uhrazení ceny z kupní smlouvy, datum splatnosti faktury 21 dnů.
 • Do výběrového řízení nelze zahrnout nabídku, která bude podána po lhůtě pro podávání nabídek nebo která bude obsahovat nižší nabídkovou cenu, než je minimální cena stanovená vyhlašovatelem.
 • Výběrové řízení je omezeno na tuzemské osoby.
 • Vyhlašovatel podmiňuje uzavření smlouvy s vítězným zájemcem do 30 dnů ode dne seznámení s výsledkem výběrového řízení.

5. Způsob hodnocení nabídek:

Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky pro uzavření smlouvy je výše nabídnuté kupní ceny, přičemž nejvýše bude hodnocen zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou za celý objem odprodávaného majetku. Nabídková cena nesmí být nižší než stanovená minimální kupní cena, tj.  85.000,- Kč.

V případě rovnosti nabídkových cen rozhoduje nejdříve podaná nabídka.

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování kupní ceny včetně platebních podmínek:

Kupní cena bude sjednána dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Kupní cena je od okamžiku podání nabídky platnou cenou po celou dobu plnění.

Kupní cena je konečnou cenou za odkoupený majetek a nemůže být ponížena na základě nákladů zájemce na manipulaci a ostatní úkony spojené s odkupem neupotřebitelného majetku.

7. Lhůta a způsob dodání nabídek:

    Lhůta pro podávání nabídek počíná dnem vyhlášení a končí dnem 14. 12. 2018 v 10:00

   hodin.

   Nabídka se předkládá v písemné formě, v řádně uzavřené obálce (na přelepu opatřené podpisem či razítkem) s označením: „Odprodej vybavení nemovitosti – technologické zařízení výměníkové stanice  – 8 kolo - NEOTVÍRAT“ Na obálce budou dále identifikační údaje zájemce.

   Otevírání obálek se uskuteční dne 14. 12. 2018 v 10:00 hodin a je neveřejné. O jeho průběhu bude sepsán zápis.

   Oznámení o přijetí nejvhodnější nabídky zašle vyhlašovatel formou doporučeného dopisu na doručenku nebo datovou schránkou.

   Zájemci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na vrácení jejich nabídky a podkladů s ní předaných.

 

Adresa pro doručení nabídek:       Policie České republiky

                                                           Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

                                                           Odbor veřejných zakázek

                                                           30. dubna 24

                                                           702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

  Osobně na adresu:                        Policie České republiky

                                                           Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

                                                           Odbor veřejných zakázek

                                                           Husovo náměstí  2

                                                           702 00 Ostrava 1

Osobně lze nabídky podávat každý pracovní den v době od 7:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 14:30 hodin.

8. Práva vyhlašovatele:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem, nepřipustit dílčí plnění, výběrové řízení zrušit nejpozději do uzavření smlouvy.

                                                                                                                  

                                                                                                               plk. Ing. Tomáš Rychtar

                                                                                                                    náměstek ředitele

                                                                                                                                         zp. RNDr. Ing. René Tichý

                                                                                                                                                  vedoucí OSM

                                                                                                                                          podepsáno elektronicky

                                                                                             

                                                                                             

vytisknout  e-mailem