Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odprodej vybavení nemovitosti - technologické zařízení výměníkové stanice - 2. kolo

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

Odprodej vybavení nemovitosi - technologické zařízení výměníkové stanice 2. kolo

Č.j.: KRPT-15481-2/ČJ-2018-0700VZ                                                                                                     Ostrava 18. ledna 2018

                                                                                                                         

Výzva k podání nabídek

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

zastoupené náměstkem ředitele plk. Ing. Tomášem Rychtarem

 vyhlašuje

v souladu s § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 21 a násl. vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů,

Výběrové řízení na 

 „Odprodej vybavení nemovitosti – technologické zařízení výměníkové stanice - 2. kolo“

1. Vyhlašovatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

IČO: 75151502, DIČ: CZ75151502

zastoupené plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

kontaktní adresa: ul. 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu 28933-881/0710

(dále jen „vyhlašovatel“)

2. Popis nabízeného majetku:

Předmětem plnění je odprodej nepotřebného vybavení nemovitosti, a to technologického zařízení nefunkční výměníkové stanice umístěné v budově bez čp/če postavené na pozemku parc.č. 3584/7 v katastrálním území Místek, obec a okres Frýdek – Místek, které je v majetku Policie ČR, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Podmínkou odprodeje je demontáž a odvoz předmětného majetku odbornou firmou způsobilou k této činnosti při dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a norem na náklady vítěze výběrového řízení.

Demontáž se týká:

 • 3 x ohřívač vody stojanový o objemu 10.000 l – teplá užitková voda
 • 3 x ohřívač proti proudý – ústřední topení
 • 1 x expanzní nádoba 10.000 l – ústřední topení
 • 4 x čerpadlo (ústřední vytápění 2 ks, teplá užitková voda 2ks)
 • potrubí ústředního vytápění včetně izolace a oplechování
 • potrubí horkovodu, sběrače a rozdělovače včetně izolace a oplechování
 • cirkulace potrubí teplé užitkové vody – rozvaděč MaR a kabeláž
 • rozvod NN od strojního vybavení pro rozvaděče
 • závěsy konzoly a ocelové profily pro uchycení potrubí.

Součástí demontáže je odstranění betonových základů pod zásobníky, oprava podlahy, stěn a stropu po provedené demontáži technologického zařízení včetně celkového vymalování na náklady vítězného zájemce.

Majetek je odprodáván bez záruky na jakoukoliv funkčnost předmětného zařízení.

    Prohlídka nabízeného majetku proběhne dne 30. ledna 2018 v 09:00 hodin v areálu skladového zařízení

    Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje ve Frýdku – Místku, Frýdlantská 2402.

3. Doba a místo plnění:

    Termín plnění: do jednoho měsíce od data uhrazení ceny z kupní smlouvy.

Místo odběru: sklady Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje ve Frýdku-Místku, Frýdlantská 2402.

4. Podmínky výběrového řízení: 

 • Součástí nabídky zájemce bude kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zájemce zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně doklad příslušného oprávnění k podnikání, údaje o bankovním spojení, IČO, DIČ, telefonní popř. jiné spojení.
 • Termín k odebrání majetku nesmí být delší než jeden měsíc od uhrazení ceny z kupní smlouvy, datum splatnosti faktury 21 dnů.
 • Vítězný zájemce po demontáži technologického zařízení provede na vlastní náklady odstranění betonových základů pod zásobníky a opravu podlahy, stěn a stropu včetně celkového vymalování
 • Do výběrového řízení nelze zahrnout nabídku, která bude podána po lhůtě pro podávání nabídek nebo která bude obsahovat nižší nabídkovou cenu, než je minimální cena stanovená vyhlašovatelem.

5. Způsob hodnocení nabídek:

Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je výše nabídnuté kupní ceny, přičemž nejvýše bude hodnocen zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou za celý objem odprodávaného majetku. Nabídková cena nesmí být nižší než stanovená minimální kupní cena, tj.  266.000,- Kč.

V případě rovnosti nabídkových cen rozhoduje nejdříve podaná nabídka.

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování kupní ceny včetně platebních podmínek:

Kupní cena bude sjednána dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Kupní cena je od okamžiku podání nabídky platnou cenou po celou dobu plnění.

Kupní cena je konečnou cenou za odkoupený majetek a nemůže být ponížena na základě nákladů zájemce na manipulaci a ostatní úkony spojené s odkupem neupotřebitelného majetku.

7. Lhůta a způsob podání nabídek:

    Lhůta pro podávání nabídek počíná dnem vyhlášení a končí dnem 6. února 2018 v 10:00 hodin.

   Nabídka se předkládá v řádně uzavřené obálce s označením: „Odprodej vybavení nemovitosti – technologické zařízení výměníkové stanice – 2. kolo - NEOTVÍRAT“ a opatřené identifikačními údaji zájemce a na uzavření musí být obálka opatřena podpisy, popř. razítkem zájemce.

   Otevírání obálek se uskuteční dne 6. února 2018 v 10:00 hodin a je neveřejné. O jeho průběhu bude sepsán zápis.

   Oznámení o přijetí nejvhodnější nabídky zašle vyhlašovatel formou doporučeného dopisu na doručenku nebo datovou schránkou.

   Zájemci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na vrácení jejich nabídky a podkladů s ní předaných.

   Adresa pro doručení nabídek:         

   Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

   Odbor veřejných zakázek, 30. dubna 24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

   Osobně na adresu:                          

   Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

   Odbor veřejných zakázek, ul. Husovo náměstí 2, 702 00 Ostrava 1

   Osobně lze nabídky podávat každý pracovní den v době od 7:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 14:30 hodin.

8. Práva vyhlašovatele:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem, nepřipustit dílčí plnění, výběrové řízení zrušit nejpozději do uzavření smlouvy.

                                                                                             

plk. Ing. Tomáš Rychtar v.r.                                  

náměstek ředitele

vytisknout  e-mailem