Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odprodej vybavení nemovitosti - technologické zařízení výměníkové stanice - 1. kolo

KŘP Moravskoslezského kraje 

Č.j.: KRPT-263501-2/ČJ-2017-0700VZ                                                                   Ostrava 5. prosince 2017

                                                                                                                     

Výzva k podání nabídek

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

zastoupené náměstkem ředitele plk. Ing. Tomášem Rychtarem

 vyhlašuje

v souladu s § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 21 a násl. vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů,

Výběrové řízení na

 „Odprodej vybavení nemovitosti – technologické zařízení výměníkové stanice“

1. kolo

1. Vyhlašovatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

IČO: 75151502, DIČ: CZ75151502

zastoupené plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

kontaktní adresa: ul. 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu 28933-881/0710

(dále jen „vyhlašovatel“)

2. Popis nabízeného majetku:

Předmětem plnění je odprodej nepotřebného vybavení nemovitosti, a to technologického zařízení nefunkční výměníkové stanice umístěné v budově bez čp/če postavené na pozemku parc.č. 3584/7 v katastrálním území Místek, obec a okres Frýdek – Místek, které je v majetku Policie ČR, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Podmínkou odprodeje je demontáž a odvoz předmětného majetku odbornou firmou způsobilou k této činnosti při dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a norem na náklady vítěze výběrového řízení.

Demontáž se týká:

 • 3 x ohřívač vody stojanový o objemu 10.000 l – teplá užitková voda
 • 3 x ohřívač proti proudý – ústřední topení
 • 1 x expanzní nádoba 10.000 l – ústřední topení
 • 4 x čerpadlo (ústřední vytápění 2 ks, teplá užitková voda 2ks)
 • potrubí ústředního vytápění včetně izolace a oplechování
 • potrubí horkovodu, sběrače a rozdělovače včetně izolace a oplechování
 • cirkulace potrubí teplé užitkové vody – rozvaděč MaR a kabeláž
 • rozvod NN od strojního vybavení pro rozvaděče
 • závěsy konzoly a ocelové profily pro uchycení potrubí.

Součástí demontáže je odstranění betonových základů pod zásobníky, oprava podlahy, stěn a stropu po provedené demontáži technologického zařízení včetně celkového vymalování na náklady vítězného zájemce.

Majetek je odprodáván bez záruky na jakoukoliv funkčnost předmětného zařízení.

Majetek byl oceněn celkem na částku 333.012,- Kč (slovy: třistatřicettřitisícdvanáctkorun).

Prohlídka nabízeného majetku proběhne dne 12. prosince 2017 v 9:00 hodin v areálu skladového zařízení Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje ve Frýdku – Místku, Frýdlantská 2402.

3. Doba a místo plnění:

    Termín plnění: do jednoho měsíce od data uhrazení ceny z kupní smlouvy.

Místo odběru: sklady Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje ve Frýdku-Místku, Frýdlantská 2402.

4. Podmínky výběrového řízení: 

 • Součástí nabídky zájemce bude kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zájemce zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně doklad příslušného oprávnění k podnikání, údaje o bankovním spojení, IČO, DIČ, telefonní popř. jiné spojení.
 • Termín k odebrání majetku nesmí být delší než jeden měsíc od uhrazení ceny z kupní smlouvy, datum splatnosti faktury 21 dnů.
 • Vítězný zájemce po demontáži technologického zařízení provede na vlastní náklady odstranění betonových základů pod zásobníky a opravu podlahy, stěn a stropu včetně celkového vymalování
 • Do výběrového řízení nelze zahrnout nabídku, která bude podána po lhůtě pro podávání nabídek nebo která bude obsahovat nižší nabídkovou cenu, než je minimální cena stanovená vyhlašovatelem.

5. Způsob hodnocení nabídek:

Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je výše nabídnuté kupní ceny, přičemž nejvýše bude hodnocen navrhovatel s nejvyšší nabídkovou cenou za celý objem odprodávaného majetku. Nabídková cena nesmí být nižší než stanovená minimální kupní cena, tj.  333.012,- Kč.

V případě rovnosti nabídkových cen rozhoduje nejdříve podaná nabídka.

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování kupní ceny včetně platebních podmínek:

Kupní cena bude sjednána dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Kupní cena je od okamžiku podání nabídky platnou cenou po celou dobu plnění.

Kupní cena je konečnou cenou za odkoupený majetek a nemůže být ponížena na základě nákladů uchazeče na manipulaci a ostatní úkony spojené s odkupem neupotřebitelného majetku.

7. Lhůta a způsob dodání nabídek:

    Lhůta pro podávání nabídek počíná dnem vyhlášení a končí dne 18. prosince 2017 v 10:00 hodin.

   Nabídka se předkládá v písemné formě, v řádně uzavřené obálce (na přelepu opatřené podpisem či razítkem) s označením: „Odprodej vybavení nemovitosti – technologické zařízení výměníkové stanice  – 1. kolo - NEOTVÍRAT“ Na obálce budou dále identifikační údaje zájemce.

   Otevírání obálek se uskuteční dne 18. prosince 2017 v 10:00 hodin a je neveřejné. O jeho průběhu bude sepsán zápis.

   Oznámení o přijetí nejvhodnější nabídky zašle vyhlašovatel formou doporučeného dopisu na doručenku nebo datovou schránkou.

   Zájemci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na vrácení jejich nabídky a podkladů s ní předaných.

   Adresa pro doručení nabídek:   

   Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

   Odbor veřejných zakázek, 30. dubna 24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

   Osobně na adresu:                      

   Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

   Odbor veřejných zakázek, ul. Husovo náměstí 2, 702 00 Ostrava 1

Osobně lze nabídky podávat každý pracovní den v době od 7:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 14:30 hodin.

8. Práva vyhlašovatele:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu s žádným navrhovatelem, nepřipustit dílčí plnění, výběrové řízení zrušit nejpozději do uzavření smlouvy.                                                                            

plk. Ing. Tomáš Rychtar v.r.                              

náměstek ředitele

vytisknout  e-mailem