Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Odprodej souboru vyřazených vozidel

Jedná se o soubor vyřazených vozidel určených k prodeji, podrobnosti naleznete v příloze. 

 

Č. j. KRPH- 104198-3/ČJ-2021-0500NE-VZ                                                                                    Hradec Králové dne 10. listopadu 2021

                                                                                                                                                                                                   Počet listů: 2
                                                                                                                                                                                               Počet příloh: 1/3

PODMÍNKY PRODEJE
souboru vyřazených vozidel

Vyhlašovatel – Česká republika prostřednictvím organizační složky státu –
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Zastoupené brig. gen. Ing. Petrem Petříkem, ředitelem krajského ředitelství
Se sídlem: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
IČO: 75151545, DIČ:CZ75151545


 Vyhlašuje veřejnou soutěž

V souladu s ustanovením zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, vyhláškou Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, vyhlašuje Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, veřejnou soutěž (dále jen „veřejnou soutěž“) o nejvhodnější nabídku na odprodej souboru vyřazených vozidel.

 1. Prohlídka nabízených vozidel, určených k prodeji, se uskuteční dne: 19.11. 2021, v době od 09.00 hod. do 12:00 hodin, v bývalém objektu Vojenského opravárenského závodu (NOVOTNÝ), ul. na Brně, Hradec Králové, PSČ 500 12. Kontaktní osoba pro věci technické: Petr Mareš, tel. 974 528 405.
   
 2. Při prezentaci nabízených vozidel zájemci předloží platné oprávnění k podnikání v uvedené oblasti činnosti, vydané příslušným úřadem, jinak jim nebude prohlídka umožněna. Účast více než dvou osob na prohlídce od jednoho zájemce není přípustná.
   
 3. Při prezentaci na prohlídce zájemci obdrží:
  a) informaci o souboru odprodávaných vozidel
  b) zadávací dokumentaci včetně návrhu kupní smlouvy. V zadávací dokumentaci jsou podrobně uvedeny podmínky prodeje.
   
 4. Ceny jednotlivých vozidel souboru budou předmětem nabídky účastníků o koupi.
   
 5. Odprodej vozidel je rozdělen na tři části:
  a) odprodej souboru 29-ti vyřazených a prodávaných vozidel – 1. část
  b) odprodej souboru 28-ti vyřazených a prodávaných vozidel – 2. část
  c) odprodej souboru 28-ti vyřazených a prodávaných vozidel – 3. část
  tj. navrhovatel může podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části s tím, že nabídkovou cenu zpracuje vždy pro každou část zvlášť.
  Prodává se pouze celý soubor vozidel příslušné části, prodej vozidel jednotlivě není možný.
  Minimální kupní cena celého souboru vyřazených vozidel nebyla stanovena.
   
 6. Kupujícím může být pouze právnická nebo fyzická osoba, která se prokáže platným oprávněním k podnikání pro předmětnou oblast činnosti, splní podmínky soutěže a nabídne za tento soubor nejvyšší cenu, tzn. předloží nejvhodnější nabídku na příslušnou část. Při shodě v nabídkové ceně u více zájemců rozhoduje datum plnění a poté termín odvozu předmětu prodeje.
   
 7. Nabídky se podávají v listinné podobě ve lhůtě do 10:00 hod. dne 26. 11. 2021 na adresu: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
  Ulrichovo náměstí 810
  501 01 Hradec Králové
  v zalepené obálce formátu A4 na přelepu označené razítkem, případně podpisem zájemce, a označené názvem soutěže „PRODEJ VOZIDEL“, číslem jednacím vyhlašovatele: č j. KRPH-104198/ČJ-2021-0500NE-VZ, poznámkou „NEOTEVÍRAT“ a adresou odesilatele.
   
 8. Nabídka musí obsahovat
  a) krycí list s nabídkovou cenou,
  b) potvrzené podmínky prodeje a potvrzený návrh kupní smlouvy.
   
 9.  Lhůta, do které lze nabídku podat končí dnem 26. listopadu 2021 v 10:00 hod.
   
 10. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout bez uvedení důvodů všechny předložené nabídky a soutěž zrušit.
   
 11. Soutěž je ukončena oznámením přijetí nejvýhodnější nabídky a podepsáním kupní smlouvy oběma stranami. Lhůta pro oznámení vybraného návrhu je 10 dnů od ukončení soutěžní lhůty.
   
 12. Účastníci, kteří v soutěži neuspějí, budou bez zbytečného odkladu vyrozuměni, že jejich
  návrhy byly odmítnuty.
   
 13. Kupující je povinen uhradit kupní cenu jednorázovou platbou za každý jednotlivý soubor vozidel na účet prodávajícího do maximálně deseti (10) kalendářních dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy a maximálně do deseti (10) kalendářních dnů odebere soubor odprodaných vozidel a odveze předmět prodeje na vlastní náklady z objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.


​Přílohy:

Příloha č. 1 Celkový přehled vyřazených a prodávaných SDP V1 – 1. část
                   Celkový přehled vyřazených a prodávaných SDP V1 – 2. část
                   Celkový přehled vyřazených a prodávaných SDP V1 – 3. část

                                                                                                                                                                             brig. gen. Ing. Petr Petřík
                                                                                                                                                                             ředitel krajského ředitelství
                                                                                                                                                                                podepsáno elektronicky

vytisknout  e-mailem