Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Odprodej souboru vyřazených vozidel 2022

Jedná se o soubor vyřazených vozidel určených k prodeji, podrobnosti naleznete v příloze. 

Č. j. KRPH- 101289-2/ČJ-2022-0500NE-VZ                                                                                               Hradec Králové  dne 22. září 2022
                                                                                                                                                                    Počet listů:   2
                                                                                                                                                                    Počet příloh: 2/2

PODMÍNKY PRODEJE
souboru vyřazených vozidel

Vyhlašovatel – Česká republika prostřednictvím organizační složky státu –
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Zastoupené     brig. gen. Ing. Petrem Petříkem, ředitelem krajského ředitelství
Se sídlem:  Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
IČO: 75151545, DIČ:CZ75151545

Vyhlašuje veřejnou soutěž

V souladu s ustanovením zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, vyhláškou Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, vyhlašuje Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, veřejnou soutěž (dále jen „veřejnou soutěž“) o nejvhodnější nabídku na odprodej souboru vyřazených vozidel.

 1. Prohlídka nabízených vozidel, určených k prodeji, se uskuteční dne: 4. října 2022 v době od 09.00 hod. do 12:00 hodin, v bývalém objektu Vojenského opravárenského závodu (NOVOTNÝ), ul. na Brně, Hradec Králové, PSČ 500 12.  Kontaktní osoba pro věci technické: Petr Mareš, tel. 974 528 405.
   
 2. Při prezentaci nabízených vozidel zájemci předloží platné oprávnění k podnikání v uvedené oblasti činnosti, vydané příslušným úřadem, jinak jim nebude prohlídka umožněna. Účast více než dvou osob na prohlídce od jednoho zájemce není přípustná.
   
 3. Při prezentaci na prohlídce zájemci obdrží:
  a) informaci o souboru odprodávaných vozidel
  b) zadávací dokumentaci včetně návrhu kupní smlouvy. V zadávací dokumentaci jsou podrobně uvedeny podmínky prodeje.
   
 4. ​Ceny jednotlivých vozidel souboru budou předmětem nabídky účastníků o koupi.
   
 5. Odprodej vozidel je rozdělen na dvě části:
  a) odprodej souboru 27 vyřazených a prodávaných vozidel – 1. část
  b) odprodej souboru 26 vyřazených a prodávaných vozidel – 2. část
  tj. navrhovatel může podat nabídku na jednu, nebo na obě části s tím, že nabídkovou cenu zpracuje vždy pro každou část zvlášť.

  Prodává se pouze celý soubor vozidel příslušné části, prodej vozidel jednotlivě není možný.
  Minimální kupní cena celého souboru vyřazených vozidel nebyla stanovena.
   
 6. Kupujícím může být pouze právnická nebo fyzická osoba, která se prokáže platným oprávněním k podnikání pro předmětnou oblast činnosti, splní podmínky soutěže a nabídne za tento soubor nejvyšší cenu, tzn. předloží nejvhodnější nabídku na příslušnou část. Při shodě v nabídkové ceně u více navrhovatelů rozhoduje datum plnění a poté termín odvozu předmětu prodeje.
   
 7. Nabídky se podávají v listinné podobě do 12. října 2022 do 10:00 hod. na adresu:
  Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
  Ulrichovo náměstí 810
  501 01 Hradec Králové

  v zalepené obálce formátu A4 na přelepu označené razítkem, případně podpisem zájemce, a označené názvem soutěže „PRODEJ VOZIDEL“, číslem jednacím vyhlašovatele: č j. KRPH-101289/ČJ-2022-0500NE-VZ, poznámkou „NEOTEVÍRAT“ a adresou odesilatele.
   
 8. ​Nabídka musí obsahovat
  a) krycí list s nabídkovou cenou,
  b) potvrzené podmínky prodeje a potvrzený návrh kupní smlouvy.
   
 9. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout bez uvedení důvodů všechny předložené nabídky a soutěž zrušit.
   
 10. Soutěž je ukončena oznámením přijetí nejvhodnější nabídky a podepsáním kupní smlouvy oběma stranami. Lhůta pro oznámení vybrané nabídky je 10 pracovních dnů od ukončení soutěžní lhůty.
   
 11. Vyhlašovatel vyrozumí bez zbytečného odkladu po ukončení soutěže navrhovatele, kteří v soutěži neuspěli, že jejich nabídky odmítl.
   
 12. Kupující je povinen uhradit kupní cenu jednorázovou platbou za každý jednotlivý soubor vozidel na účet prodávajícího do maximálně deseti (10) pracovních dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy a maximálně do deseti (10) pracovních dnů odebere soubor odprodaných vozidel a odveze předmět prodeje na vlastní náklady z objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Přílohy:
Příloha č. 1 Celkový přehled vyřazených a prodávaných SDP V1 – 1. část
Příloha č. 2 Celkový přehled vyřazených a prodávaných SDP V1 – 2. část

                                                                                                                                                           brig. gen. Ing. Petr Petřík
                                                                                                                                                             ředitel krajského ředitelství
                                                                                                                                                            podepsáno elektronicky

vytisknout  e-mailem