Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Odprodej souboru vyřazené výpočetní techniky 2023

Odprodej nepotřebného majetku - KŘP Královéhradeckého kraje 

Č. j. KRPH-14624-1/ČJ-2023-0500IT                                                                                                             Hradec Králové dne 20. dubna 2023


PODMÍNKY PRODEJE SOUBORU VYŘAZENÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKY – III. KOLO

Vyhlašovatel:   Česká republika prostřednictvím organizační složky státu – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Zastoupené     brig. gen. Ing. Petrem Petříkem, ředitelem krajského ředitelství
Se sídlem:       Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
IČO:                 75151545, DIČ:CZ75151545

vyhlašuje veřejnou soutěž

v souladu s ustanovením zákona č. 219/2000 Sb., § 14 odst. 7, o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu vyhlašuje Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje ve smyslu § 1772 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, veřejnou soutěž (dále jen „veřejnou soutěž“) o nejvhodnější nabídku na odprodej souboru vyřazené výpočetní techniky. V prvním a druhém kole nebyla podána žádná nabídka.

Podmínky soutěže:
Prezentace nabízeného souboru vyřazené výpočetní techniky, určeného k prodeji, se uskuteční po telefonické dohodě s panem Mgr. Jindřichem Hlavatým, tel. +420 974 525 278, mobil: +420 607 403 350 v objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, sklad Bohuslavice nad Metují, Černčice. Prodává se pouze celý soubor vyřazené výpočetní techniky, prodej jednotlivých kusů není možný. Minimální kupní cena celého souboru vyřazené výpočetní není zadavatelem stanovena, kupní cenu stanoví uchazeč ve své nabídce. Jedná se o majetek zastaralý, opotřebovaný, nekompletní, bez záruky a není zaručena funkčnost, převážná část na náhradní díly, počítače jsou bez pevných disků. Konkrétní majetek po jednotlivých druzích je uveden v příloze návrhu kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
Prodává se navrhovateli z řad právnických nebo fyzických osob, který se prokáže platným dokladem o oprávnění k podnikání v uvedené oblasti činnosti, vydané příslušným úřadem, jinak mu nebude prohlídka umožněna. Zadávací dokumentace je dostupná na internetových stránkách vyhlašovatele https://www.policie.cz/, na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových https://www.uzsvm.cz/, dále bude k dispozici na vyžádání na tel.: +420 974 525 274, mobil: +420 725 502 647, e-mail: pavlina.fialova@pcr.cz.

Lhůta pro předkládání nabídek končí dne 22. května 2023 v 10.00 hod., kdy bude komisionálně provedeno otevírání obálek v objektu KŘP KHK, OIKT, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové. Nabídky se podávají v písemné formě osobně, nebo poštou ve lhůtě pro podání nabídek na adrese: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, OIKT, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové.

                                                                                                                                            brig. gen. Ing. Petr Petřík
                                                                                                                                            ředitel krajského ředitelství

                                                                                                                                            v zastoupení
                                                                                                                                            plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
                                                                                                                                            náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
                                                                                                                                            podepsáno elektronicky

vytisknout  e-mailem