Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Odprodej souboru vyřazené výpočetní techniky

Odprodej nepotřebného majetku - KŘP Královéhradeckého kraje 

Č. j. KRPH-105592-2/ČJ-2022-0500IT                                                                                                          Hradec Králové 10. října 2022
                                                                                                                                                                       Počet listů: 3
                                                                                                                                                                       Přílohy: 1/3 + el. soubor

                                                                                          Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace upřesňuje podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na odprodej souboru vyřazené výpočetní techniky, uveřejněné na centrální adrese a rovněž na internetových stránkách vyhlašovatele https://www.policie.cz/ a na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových https://www.uzsvm.cz/.

 1. Předmětem veřejné soutěže je odprodej souboru vyřazené výpočetní techniky od České republiky - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Hradec Králové, dle přiložené přílohy smlouvy, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
   
 2. Prezentace nabízeného souboru vyřazené výpočetní techniky určeného k prodeji, se uskuteční po telefonické dohodě s panem Mgr. Jindřichem Hlavatým, tel. +420 974 525 278, mobil: +420 607 403 350 v objektu Krajského ředitelství policie kraje, sklad Bohuslavice nad Metují, Černčice.
   
 3. ​Prodává se pouze celý soubor vyřazené výpočetní techniky, prodej jednotlivých kusů není možný.
   
 4. Prodává se navrhovateli z řad právnických nebo fyzických osob, který se prokáže platným oprávněním pro předmětnou oblast činnosti, splní podmínky veřejné soutěže a nabídne za tento soubor nejvyšší cenu, tzn. předloží nejvhodnější nabídku.
   
 5. Jako rozhodné kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky pro uzavření smlouvy je výše nabídkové ceny za celý soubor vyřazené výpočetní techniky, přičemž nejvýše je hodnocen navrhovatel s nejvyšší nabídkovou cenou za celý soubor vyřazené výpočetní techniky. V případě shody v nabídkové ceně u více navrhovatelů rozhoduje platební plnění, tj. lhůta uhrazení kupní ceny na účet prodávajícího ode dne uveřejnění kupní smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv (počet pracovních dnů - max. 10) a poté lhůta odvozu odprodaného souboru vyřazené výpočetní techniky ode dne uhrazení kupní ceny na účet prodávajícího (počet pracovních dnů - max. 10).
   
 6. Navrhovatel uvede nabídkovou cenu do návrhu kupní smlouvy do čl. III. odst. 1, do přílohy č. 1 návrhu smlouvy „Specifikace majetku určeného k prodeji“, uvede cenu za každý jednotlivý kus výpočetní techniky zvlášť, a to do listu 1, označeného DM, do listu 2 označeného AM, celková nabídková cena bude automaticky dopočítána do listu č. 3, který uchazeč podepíše a vyznačí datum. Vyhlašovatel není plátcem DPH.
   
 7. Nabídky se podávají v písemné formě osobně, nebo poštou ve lhůtě do 24. října 2022 do 10:00 hod. na adrese:
  Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
  Odbor informačních a komunikačních technologií
  Ulrichovo nám. 810
  501 01 H r a d e c K r á l o v é

  v zalepené obálce na přelepu označené razítkem a případně podpisem účastníka soutěže, označené názvem soutěže "PRODEJ VÝPOČETNÍ TECHNIKY", číslem jednacím vyhlašovatele: č. j. KRPH-105592-2/ČJ-2022-0500IT, poznámkou "NEOTVÍRAT" a adresou odesilatele. Při podání nabídek poštou se za datum převzetí považuje datum doručení vyhlašovateli.

  Pověřenými pracovníky pro styk s navrhovateli jsou:
  Mgr. Jindřich Hlavatý, tel. +420 974 525 278, mobil: +420 607 403 350
  Mgr. Pavlína Fialová, tel.: +420 974 525 274, +420 725 502 647
   
 8. Minimální kupní cena celého souboru vyřazené výpočetní techniky je zadavatelem stanovena je stanovena na částku 88 470,00 Kč.
   
 9. Nabídka musí obsahovat:
  a) doklad o oprávnění podnikat v předmětné činnosti v prosté kopii
  b) návrh kupní smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace) vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče včetně vyplněné přílohy č. 1 návrhu kupní smlouvy „Specifikace majetku určeného k prodeji“ (cena bude uvedena za každý kus výpočetní techniky zvlášť (list 1 označený DM, list 2 označený AM) a celková nabídková cena za celý soubor vyřazené výpočetní techniky bude též doplněna do návrhu kupní smlouvy
   
 10. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek končí dne 24. října 2022, kdy bude komisionálně provedeno otevírání obálek v 10.00 hod. v objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, Hradec Králové.
   
 11. Nabídku nelze odvolat po uplynutí lhůty určené v podmínkách soutěže pro předkládání nabídek.
   
 12. Soutěž je ukončena oznámením vyhlašovatele o přijetí nejvhodnější nabídky a podepsáním smlouvy oběma smluvními stranami.
   
 13. Výsledky veřejné soutěže vyhlašovatel oznámí všem účastníkům veřejné soutěže písemně. Lhůta pro oznámení vybrané nabídky je vyhlašovatelem stanovena nejdéle do 21 dnů od ukončení soutěžní lhůty. Lhůta pro uzavření smlouvy je 21 dnů od převzetí oznámení o přijetí nabídky. Po tuto dobu jsou účastníci soutěže svoji nabídkou vázáni. Vyhlašovatel uveřejní kupní smlouvu v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
   
 14. Kupující je povinen uhradit kupní cenu jednorázovou platbou maximálně do 10 pracovních dnů ode dne uveřejnění kupní smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv na účet prodávajícího a maximálně do 10 pracovních dnů po úhradě odvést předmět prodeje na vlastní náklady z objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, sklad Bohuslavice nad Metují, Černčice.
   
 15. Pokud kupující neuhradí kupní cenu jednorázovou platbou max. do 10 pracovních dnů ode dne uveřejnění kupní smlouvy v registru smluv na účet prodávajícího, může prodávající odstoupit od smlouvy.
   
 16. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěži.
   
 17. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout bez uvedení důvodů všechny předložené nabídky a soutěž zrušit.
   
 18. Navrhovatel podáním nabídky souhlasí se zněním návrhu kupní smlouvy na odprodej souboru vyřazené výpočetní techniky v majetku Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje Hradec Králové.
   
 19. Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 1: Návrh kupní smlouvy, včetně přílohy č. 1: „Specifikace majetku určeného k prodeji“

                                                                                                                                                                    ​brig. gen. Ing. Petr Petřík
                                                                                                                                                                   ředitel krajského ředitelství

                                                                                                                                                                             v zastoupení
                                                                                                                                                                  plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
                                                                                                                                                       náměstek ředitele krajského ředitelství
                                                                                                                                                                            pro ekonomiku
                                                                                                                                                                    podepsáno elektronicky

vytisknout  e-mailem