Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odprodej nepotřebného movitého majetku - mobilní telefony, výpočetní technika, fotoaparáty, navigace

KŘP Moravskoslezského kraje 

Č.j.: KRPT-181419-2/ČJ-2017-0700VZ                                                                                                        Ostrava 18. srpna 2017

                                                                                               

Výzva k podání nabídek

Policie České republiky prostřednictvím organizační složky státu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje zastoupené plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele krajského ředitelství

 vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů,

veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na odprodej nepotřebného movitého majetku

1. Vyhlašovatel:

    Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

    IČO: 75151502, DIČ: CZ75151502

    zastoupené plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele

    kontaktní adresa: ul. 30. dubna 24, 702 00 Ostrava

    bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu 28933-881/0710

2. Předmět plnění:

Předmětem plnění je odprodej nepotřebného movitého majetku Krajského ředitelství

policie Moravskoslezského kraje (mobilní telefony, výpočetní technika s příslušenstvím,  navigace, fotoaparáty, ,,,) - viz příloha č. 1  

Prohlídka  nabízeného  majetku je možná po  předchozí  domluvě s pracovnicí krajského ředitelství Katarínou  Kukuczkovou, tel. 974 729 638, a to ve dnech 29. a 31. srpna 2017 v areálu skladů  krajského ředitelství ve  Frýdku – Místku na Frýdlantské ulici 2402.

3. Doba a místo plnění:

    Termín plnění: do jednoho měsíce od data uhrazení ceny.

    Místo odběru: areál skladů krajského ředitelství policie ve Frýdku-Místku, Frýdlantská 2402.

    Naložení a odvoz si zabezpečí kupující na své náklady.

4. Podmínky soutěže:

  • Součástí nabídky navrhovatele bude kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či kopie výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně kopie dokladu příslušného oprávnění k podnikání, údaje o bankovním spojení, IČO, DIČ, telefonní popř. jiné spojení.
  • Termín k odebrání majetku je do jednoho měsíce od uhrazení ceny, splatnost 21 dnů od podpisu kupní smlouvy.
  • Výběr majetku podle stavu a kvality se neumožňuje, majetek je nabízen k odprodeji jako celek.
  • Soutěž je omezena na tuzemské osoby.

5. Způsob hodnocení nabídek:

    Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky pro uzavření smlouvy je výše nabídkové ceny.

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování kupní ceny včetně platebních podmínek:

    Kupní cena bude sjednána dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, ve

    znění pozdějších předpisů. Kupní cena je od okamžiku podání nabídky platnou cenou po

    celou dobu plnění.

    Kupní cena je konečnou cenou za odkoupený majetek a nemůže být ponížena na základě

    nákladů uchazeče na manipulaci a ostatní úkony spojené s odkupem majetku.

7. Lhůta a místo pro dodání nabídek:

    Lhůta pro podávání nabídek počíná dnem vyhlášení a končí dnem 5. září 2017 v 9:30 hod.

   Nabídka se předkládá v uzavřené obálce označené: „Soutěž – Odprodej nepotřebného movitého majetku - mobilní telefony - NEOTVÍRAT“ a opatřené identifikačními údaji navrhovatele a na uzavření musí být obálka opatřena podpisy, popř. i razítkem navrhovatele.

   Otevírání obálek se uskuteční dne 5. září 2017 v 9:30 hodin, je neveřejné a o jeho průběhu bude sepsán zápis.

   Oznámení o přijetí nejvhodnější nabídky zašle vyhlašovatel formou doporučeného dopisu na doručenku nebo datovou schránkou.

   Navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěži ani na vrácení jejich nabídky a podkladů s ní předaných.

   Adresa pro doručení nabídek:   Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

                                                         Odbor veřejných zakázek

                                                         30. dubna 24

                                                         702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

   Osobně na adresu:                     Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

                                                         Odbor veřejných zakázek

                                                         Husovo náměstí 2

                                                         702 00 Ostrava 1

   Osobně lze nabídky podávat každý pracovní den v době od 7:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do14:30 hodin.

8. Práva vyhlašovatele:

   Vyhlašovatel si vyhrazuje právo veřejnou soutěž zrušit nejpozději do uzavření kupní smlouvy.

                                                                                            plk. Ing. Tomáš Rychtar v.r.

                                                                                                  náměstek ředitele

vytisknout  e-mailem