Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odprodej nepotřebného movitého majetku - Kopírovací stroje a tonery

KŘP Moravskoslezského kraje 

Č. j. KRPT-202001-2/ČJ-2018-0700VZ

Ostrava 3. září 2018

                                                                                           

Výzva k podání nabídek

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

zastoupené náměstkem ředitele plk. Ing. Tomášem Rychtarem

 vyhlašuje

v souladu s § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 21 a násl. vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů,

výběrové řízení na odprodej nepotřebného movitého majetku se stanovením minimální kupní ceny s názvem

„Kopírovací stroje a tonery“

1. Vyhlašovatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

zastoupené plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

kontaktní adresa: ul. 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 75151502, DIČ: CZ75151502

bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu 28933-881/0710

(dále jen „vyhlašovatel“)

2. Popis nabízeného majetku:

Předmětem plnění je odprodej kopírovacích strojů a tonerů.

    Minimální kupní cena 8 540,- Kč bez DPH, 10 333,40 Kč s DPH

    Prohlídka nabízeného majetku je možná po předchozí domluvě s panem Smatanou,

    tel. 974 729  630-1,9, 722 434 126, a to ve dnech 11. a 12.9.2018 v době od 10:00 do 13:00

    hodin ve skladech ve Frýdku – Místku.

3. Doba a místo plnění:

    Termín plnění: do jednoho měsíce od data uhrazení ceny z kupní smlouvy.

Místo odběru: Sklady MTZ, Frýdlantská 2402, 738 01 Frýdek - Místek.

4. Podmínky výběrového řízení:

  • Hodnoceny budou pouze ty nabídky, které budou doručeny do konce lhůty pro podávání nabídek, vyhlašovatel neručí za případné prodlevy doručovatele.
  • Součástí nabídky zájemce bude kontaktní adresa, telefonní popř. jiné spojení, identifikační údaje o registraci právnické osoby nebo fyzické osoby. V případě právnické osoby zájemce v nabídce předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně doklad příslušného oprávnění k podnikání, údaje o bankovním spojení, IČO a DIČ. V případě fyzické osoby zájemce v nabídce předloží identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon, e-mail, číslo OP) a u podnikatele kopii živnostenského listu, případně jiné oprávnění k podnikání.
  • Termín k odebrání majetku nesmí být delší než jeden měsíc od uhrazení ceny z kupní smlouvy, datum splatnosti faktury 21 dnů.
  • Výběr majetku podle stavu a kvality se neumožňuje, majetek je nutné odebrat jako celek.
  • Nabídka musí být jednoznačná, nesmí obsahovat alternativní řešení.
  • Vyhlašovatel podmiňuje uzavření smlouvy s vítězným zájemcem do 30 dnů ode dne seznámení s výsledkem výběrového řízení; součástí smlouvy bude ustanovení, že se kupující stane majitelem kopírovacích strojů a tonerů až po úplném zaplacení kupní ceny.
  • Výběrové řízení je omezeno na tuzemské osoby.
  • Do výběrového řízení nelze zahrnout nabídku, která bude obsahovat nižší nabídkovou cenu, než je minimální kupní cena stanovená vyhlašovatelem.

5. Způsob hodnocení nabídek:

Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je výše nabídnuté kupní ceny, přičemž nejvýše bude hodnocen zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou. Nabídková cena nesmí být nižší než stanovená minimální kupní cena, tj. 8 540,- Kč bez DPH, 10 333,40 s DPH.

V případě rovnosti nabídkových cen rozhoduje nejdříve podaná nabídka.

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování kupní ceny včetně platebních podmínek:

Kupní cena bude sjednána dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Kupní cena je od okamžiku podání nabídky platnou cenou po celou dobu plnění.

Kupní cena je konečnou cenou za odkoupený majetek a nemůže být ponížena na základě nákladů zájemce na manipulaci a ostatní úkony spojené s odkupem neupotřebitelného majetku.

7. Lhůta a způsob dodání nabídek:

    Lhůta pro podávání nabídek počíná dnem vyhlášení a končí dnem 20.9.2018 v 9:00 hodin.

   Nabídka se předkládá v řádně uzavřené obálce s označením: „Výběrové řízení - Kopírovací stroje a tonery - NEOTVÍRAT“ a opatřené identifikačními údaji zájemce a na uzavření musí být obálka opatřena podpisy, popř. razítkem zájemce.

   Otevírání obálek se uskuteční dne 20.9.2018 v 9:00 hodin a je neveřejné. O jeho průběhu bude sepsán zápis.

   Oznámení o přijetí nejvhodnější nabídky zašle vyhlašovatel formou doporučeného dopisu na doručenku nebo datovou schránkou.

   Zájemci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na vrácení jejich nabídky a podkladů s ní předaných.

   Adresa pro doručení nabídek:   

   Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

   Odbor veřejných zakázek

   30. dubna 1682/24

   702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

   Osobně na adresu:                      

   Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

   Odbor veřejných zakázek

   Husovo náměstí 2

   702 00 Ostrava 1

Osobně lze nabídky podávat každý pracovní den v době od 7:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 14:30 hodin.

8. Práva vyhlašovatele:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem, nepřipustit dílčí plnění, výběrové řízení zrušit bez udání důvodu nejpozději do uzavření smlouvy.

                                               

plk. Ing. Tomáš Rychtar v.r.

     náměstek ředitele

vytisknout  e-mailem